Christopher Prescott

Instituttleder - Det norske institutt i Roma
Bilde av Christopher Prescott
English version of this page
Telefon +390658391008
Mobiltelefon +393913836764 +47 915 78914
Brukernavn
Besøksadresse Viale Trenta Aprile 33
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Arkeologi Arkeologi

Instituttleder fra 1. januar 2017.

Follow me on Academia.edu

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i 1986, var NAVF stipendiat fra 1989-1992 og ble tildelt Dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen 1993. Jeg har tidligere vært ansatt i arkeologiske forvaltningsprosjekter og kulturminneforvaltningen og forskningsprosjekter (f.eks. "Skrivarhelleren", "Høgfjellsregisteringer i Aurland"). I 1997-99 ledet jeg (sammen med Lene Melheim og Nils Anfinset) et delprosjekt innen det svensk-norske, tverrfaglige prosjektet "Hällristningar i gränsbygd" INTERREG II (EU-strukturfond) som bl.a. undersøkte bronsealderkulturlag med spor etter metallurgi på det kjente jernaldersgravfeltet på Hunn i Østfold (http://www.hf.uio.no/iakk/hunn/). Fra 1997-2003 var jeg med i "The Scandinavian-Sicilian Archaeological Project" og ledet undersøkelser i området rundt den befestede arkaiske byen på Monte Polizzo (ca. 600-520 f. Kr.) i Salemi, Vest-Sicilia. Dette prosjeket ble videreført i det EU-finansierte prosjektet "Emergence of European Communities" - et samarbeidstiltak mellom University of Cambridge, University of Southampton, Consejo Superior de Invesigaciones Cientifícas; Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento i Spania, University of Oslo, Matrica Museum, Százhalombatta og Göteborgs Universitet. Jeg har ellers i de senere årene arbeidet med feltprosjekter på Lista (med Karl Kallhovd,  Kulturhistorisk museum) og i nye undersøkelser i Skrivarhelleren (sammen med Lene Melheim, Kulturhistorisk museum). Jeg har også arbeidet med spørsmål om den ulovlige og uetiske handel med arkeologiske gjenstander, forholdet mellom arkeologi og naturvitenskap og minoriteter og kulturarv. Fra 1997-2001 var jeg hovedredaktør for Norwegian Archaeological Review.

Fra 1992-96 var jeg førsteamanuensis ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen der jeg hadde hovedansvaret for undervisningen innen "Steinbrukende tid i Norden" - dvs. sen-yngre steinalder, bronsealder og tidlig eldre jernalder, feltkurs og en del metodiske teoretiske og faghistoriske emner. Fra 1996 har jeg arbeidet ved seksjoner for arkeologi ved det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Mine forskningsinteresser her har vært knyttet til yngre steinalder (særlig sen-neolitikum og klokkebegerkulturen), bronsealder og faghistorie med vekt på det nordiske området og vært engasjert i jernalderen i det vestlige Middelhavet. Jeg har ellers samarbeidet med Atle Omland og Josephine Munch Rasmussen for å belyse den uetiske og ulovlige handelen med kulturminner og fagfolks rolle i denne virksomheten, i Norge ikke minst kjent gjennom den såkalte Schøyen-saken.

Jeg har vært engasjert utdanningspolitiske saker knyttet til læringsmiljø og innføring av kvalitetsreformen ved HF og UiO. Jeg ledet HFs studiekomite 1997-2000, var prodekan for utdanning ved HF fra 2000-02 og var instituttleder for IAKK i 2004, var programleder for arkeologi, konservering og kunsthistorie, vært forskningsleder ved IAKH (2013-2016). Jeg deltok i gruppen under Kaare Norum som sto for den interne evalueringen av UiO (Virkelighet og visjon. UiO –et universitet i en brytningstid. EVA – selvevaluering av Universitet i Oslo. Rapport, desember, 2001), og ledet gruppen som sto for del-rapporten om utdanning. Jeg har deltatt i ulike institusjons- og museumsstyrer/ -råd/ -komiteer. I de senere årene har jeg vært særlig engasjert i forskerutdanningen i arkeologi (særlig gjennom "Dialogues With the Past"), forholdet mellom arkeologi og "science", ødeleggelsen av arkeologiske kilder og kulturarven, globalisering og kulturarv, migrasjon og klokkerbegerkulturens betydning i Norden. Felles for disse tema er et kontinentalt perspektiv på forhistorien og et internasjonalt og tverrfaglig syn på forskning.

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg har hatt ansvar for undervisning og veiledning (Bachelor til Phd) i forbindelse med temaer knyttet til yngre steinalder og bronsealder, utmark og fjellet, teoretiske, faghistoriske og metodologiske områder og kulturarv.

Faglige kompetanseområder

Mine forskningsinteresser har vært knyttet til yngre steinalder, bronsealder, fagteori og -historie, kulturarvspørsmål og tverrfaglighet (arkeologi og naturvitenskapene). Jeg har også arbeidet med den sene jernalderen i det vestlige Middelhavet, vært opptatt av den ulovlige og uetiske handelen i kulturminner og kulturarven og krig.

Emneord: Instituttleder, Arkeologi, Steinalder, Bronsealder, Teori og metode, Kulturarv

Publikasjoner

 • Prescott, Christopher (2017). Dramatic beginnings of Norway’s history? Archaeology and Indo- Europeanization, In Adam Hyllestad; Benedicte N. Whitehead; Thomas Olander & Birgit A. Olsen (ed.),  Language and Prehistory of the Indo- European Peoples A Cross-Disciplinary Perspective.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-4421-4.  13.  s 187 - 208 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). Looting and illicit trade in Cultural artefacts: Challenges and implications for academia, In Hilde Marie Madsø Jacobsen (ed.),  Illicit trade in Cultural artefacts. Stronger together: How can the Nordics join forces to stop the illegal import and export of cultural objects?.  Nordic Council of Ministers/ TemaNord.  ISBN 9789289349970.  2.15.  s 53 - 56 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). T. Douglas Price: Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings. Oxford University Press, Oxford, 2015.. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  50(1) . doi: http://dx.doi.org/10.1080/00293652.2016.1273968 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2017). Textiles from the peripheries? Upland evidence from Norway, In Sophie Bergerbrant & Anna Wessman (ed.),  New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015.  Archaeopress.  ISBN 9781784915988.  24.  s 313 - 326 Vis sammendrag
 • Melheim, Anne Lene & Prescott, Christopher (2016). Exploring New Territories – Expanding Frontiers: Bowmen and Prospectors on the Scandinavia Peninsula in the 3rd–2nd Millennia BC, In Anne Lene Melheim; Håkon Glørstad & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  10. Vis sammendrag
 • Melheim, Anne Lene; Prescott, Christopher & Anfinset, Nils (2016). Bronze casting and cultural connections: Bronze Age workshops at Hunn, Norway. Praehistorische Zeitschrift.  ISSN 0079-4848.  91(1), s 42- 67 . doi: 10.1515/pz-2016-0003 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2016). Is there an alternative to the nation state?. Archaeological Dialogues.  ISSN 1380-2038.  23(1), s 18- 27 . doi: 10.1017/S1380203816000052 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2016). En gullalder I norsk arkeologi?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3/4), s 18- 26 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). Skaper globaliseringen nye problemstillinger i kulturminnevernet?. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (125), s 35- 43 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2015). Expanding 3rd millennium transformations: Norway, In Maria Pilar Prieto Martínez & Laure Salanova (ed.),  The Bell Beaker Transition in Europe: Mobility and local evolution during the 3rd millennium BC.  Oxbow Books.  ISBN 9781782979272.  8.  s 77 - 87 Vis sammendrag
 • Comer, Douglas; Soderland, Hilary; Biehl, Peter & Prescott, Christopher (2014). The Future Challenges of Heritage and Identity in a Globalized World, In Peter Biehl; Douglas Comer; Christopher Prescott & Hilary Soderland (ed.),  Identity and Heritage Contemporary Challenges in a Globalized World.  Springer.  ISBN 9783319096889.  16.  s 161 - 169 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2014). A synthesis of the history of third millennium north-western Scandinavia, In Hans Christian Gulløv (ed.),  Northern Worlds – landscapes, interactions and dynamics Research at the National Museum of Denmark Proceedings of the Northern Worlds Conference Copenhagen 28-30 November 2012.  University Press of Southern Denmark.  ISBN 978 87 7674 824 1.  III.  s 449 - 462
 • Prescott, Christopher (2014). Rising to the challenge? Research-based training in contexts of diversification, In Victoria Haas & Peter Schut (ed.),  The Valletta Convention Twenty Years After – Benefits, Problems, Challenges.  Archaeolingua.  ISBN 978-963-9911-49-9.  17.  s 131 - 141 Vis sammendrag
 • Soderland, Hilary; Biehl, Peter; Comer, Douglas & Prescott, Christopher (2014). Identities and Heritage: Contemporary Challenges in a Globalized World, In Peter Biehl; Douglas Comer; Christopher Prescott & Hilary Soderland (ed.),  Identity and Heritage Contemporary Challenges in a Globalized World.  Springer.  ISBN 9783319096889.  1.  s 3 - 10 Vis sammendrag
 • Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (2013). Introduction: Issues Concerning Heritage in the Context of Globalization, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  1.  s 3 - 9
 • Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (2013). The Future of Heritage in a Globalized World, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  14.  s 117 - 122 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). A history of the Neolithic? (comment to J. Robb:Material Culture, Landscapes of Action, and Emergent Causation A New Model for the Origins of the European Neolithic). Current Anthropology.  ISSN 0011-3204.  54(6), s 675- 676 . doi: http://www.jstor.org/stable/10.1086/673859
 • Prescott, Christopher (2013). Archaeology vs. science. Or taking knowledge-based communication seriously?. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  2013(21), s 39- 44
 • Prescott, Christopher (2013). Heritage and the New Immigrant Minorities: A Catalyst of Relevance for Contemporary Archaeology?, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  8.  s 59 - 68 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). Recurrent themes: Indo-Europeans in Norwegian Archaeology, In Sophie Bergerbrant & Serena Sabatini (ed.),  Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-1126-5.  Problematizing the Past.  s 607 - 613 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). Stark, Bowser& Horne: Cultural transmission and material culture: Breaking down boundaries. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  2013(1)
 • Prescott, Christopher (2013). Utfordrer archaeo-science norsk arkeologi?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  15, s 47- 58 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Mühlenbock, Christian (2013). House 1, Monte Polizzo, Sicily: from Excavation of a Ruin to Steps Towards an Interpretation of a Household, In Marco Madella; Gabriella Kovacs; Brigitta Kulcsarne-Berzsenyi & Ivan Briz i Godino (ed.),  The Archaeology of Household.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-84217-517-0.  12.  s 217 - 234 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). Et essay om naturvitenskapene og arkeologien. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  118, s 5- 10 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). No longer north of the beakers. Modeling an interpretative platform for third millennium transformations in Norway, In Harry Fokkens & Franco Nicolis (ed.),  Background to Beakers Inquiries into regional cultural backgrounds of the Bell Beaker complex.  Sidestone Press.  ISBN 9789088900846.  2.  s 37 - 61 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). The origin of a Bronze Age in Norway: structure, regional process and localized history, In Nils Anfinset & Melanie Wrigglesworth (ed.),  Local Societies in Bronze Age Northern Europe.  Equinox Publishing.  ISBN 9781845537425.  12.  s 215 - 231 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). Veien til norske gårdssamfunn. Synspunkter på den kronologiske og kulturelle konteksten, I: Annette Solberg; Jon Atle Stålesen & Christopher Prescott (red.),  Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning.  Nicolay Arkeologisk Tidsskrift.  ISBN 9-770333-263007.  9.  s 169 - 179 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2011). Third millennium transformations in Norway:modelling an interpretative platform, In Christopher Prescott & Håkon Glørstad (ed.),  Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe.  Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  10.  s 115 - 127
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2011). Introduction:becoming European, In Christopher Prescott & Håkon Glørstad (ed.),  Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe.  Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  1.  s 1 - 11
 • Rasmussen, Josephine Munch & Prescott, Christopher (2011). Implementation, complications and lack of education: Some refl ections on the advantages of knowledge exchange1, In liv Ramskjær (ed.),  Stop heritage crime.  National Heritage Board.  ISBN 978-83-931656-5-0.  kapitellXX.  s 117 - 120
 • Rasmussen, Josephine Munch & Prescott, Christopher (2011). Implentering og kunnskapsutveksling: Noen refleksjoner og erfaringer, I: liv Ramskjær; Anne Nyhamar; Aleksandra Chabiera & Michal Anisweski (red.),  Bekjemp kulturkriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger. Prosjektet "Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings- og erfaringsforebygging av kunst- og kulturkriminalitet.  National heritage Board of Poland.  ISBN 9788393165667.  del II.  s 117 - 120
 • Rasmussen, Josephine Munch & Prescott, Christopher (2011). Realizacja, komplikacje i brak edukacji: rozważania na temat zalet wymiany wiedzy, I: liv Ramskjær; Anne Nyhamar; Aleksandra Chabiera & Michal Aniszewski (red.),  Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu : dobre praktyki i rekomendacje.  Narodowy Instytut Dziedzictwa.  ISBN 978-83-931656-4-3.  11.  s 117 - 120

Se alle arbeider i Cristin

 • Biehl, Peter; Comer, Douglas; Prescott, Christopher & Soderland, Hilary (ed.) (2014). Identity and Heritage Contemporary Challenges in a Globalized World. Springer.  ISBN 9783319096889.  197 s. Vis sammendrag
 • Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (ed.) (2013). Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas. Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  125 s. Vis sammendrag
 • Solberg, Annette; Stålesen, Jon Atle & Prescott, Christopher (red.) (2012). Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning. Nicolay Arkeologisk Tidsskrift.  ISBN 9-770333-263007.  180 s.
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (ed.) (2011). Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe. Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Prescott, Christopher (2017). Archeologia di montagna in Norvegia e Scandinavia.
 • Prescott, Christopher (2017). Bronze Age landscapes in Norway - from national primordialism to human ecology.
 • Prescott, Christopher (2017). Concluding Remarks.
 • Prescott, Christopher (2017). Norway’s mountain landscapes: national romantic legends and the political economy of agro-pastoralism. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). One size does not fit all? Interpreting complex diachronic Neolithic-period data in Norway. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). Re-examining narratives and practice in archaeology and cultural heritage. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Hølleland, Herdis (2017). Bronze Age research: Past, present and future. Panel dicussion With Kristin Oma, Kristian Kristiansen, Marie Louise Stig Sørensen and Jan Apel. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Larsen, Kjersti (2017). Introduction, Beyond Our Crisis: Towards Archaeological Time and Anthropological Space. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2016). Are professionals a problem for heritage?.
 • Prescott, Christopher (2016). Kulturarv og krig i Irak og Syria. Fra haug ok heidni.  (4), s 8- 12 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2016). Looting and illicit trade in cultural artefacts: challenges and implications for academia.. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Austvoll, Knut Ivar & Sand-Eriksen, Anette (2016). The Sea and Late Neolithic/Bronze Age transformations. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Guttormsen, Torgrim Sneve (2016). Archaeology and heritage in changing societies – approaches to present and future disciplinary significance for citizens of the 21st century - Introduction. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria & Kilhavn, Håvard (red.) (2016). Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
 • Prescott, Christopher (2015). 4000–1700 f.Kr.: yngre steinalder: -Midt i matfatet -Bofast uten jordbruk -Der jordbrukerne møtte jegerne -Bondesamfunnet etableres -Omveltning av samfunnet -Høvdingdømmer vokser fram -Steinalderkulturer -Fra jegere til bønder -Jordbruk – en ny levemåte -Helleristninger og veidekunst -Mangfoldige gravfunn -En jordbruksrevolusjon? -Nye teknologier. Norgeshistorie.no. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). Excavations in Skrivarhelleren in Sogn (Norway) – challenging notions of center and periphery in Scandinavia.
 • Prescott, Christopher (2015). Norsk gråsonehandel med kulturminner: NRKs Skriftsamleren. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). Plyndring og omsetting av kulturgjenstander fra Irak og Syria. Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet.  ISSN 1501-5920.  2015(2), s 45- 46
 • Prescott, Christopher (2015). Sale of cultural artefacts: Challenges and implications for museums and experts? Hvilke utfordringer gir omsetningen av arkeologisk materiale for fagmiljøer og museer?.
 • Prescott, Christopher (2015). Scandinavia: Is there an alternative to the nation narrative.. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). The Sea and Bronze Age transformations in western Scandinavia. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Biehl, Peter F.; Comer, Douglas & Soderland, Hilary (2015). SUSTAINING HERITAGE: NEW DIRECTIONS FOR ARCHAEOLOGY (symposium). Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Biehl, Peter F.; Comer, Douglas & Soderland, Hilary (2015). Sustainable heritage tourism: session introduction. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2015). Skrivarhelleren in Sogn - challenging notions of centre and periphery.
 • Melheim, Anne Lene & Prescott, Christopher (2014). Skrivarhelleren - Årdal i ei brytningstid.
 • Prescott, Christopher (2014). Arkeologi i skjæringssonen mellom prinsipper og praksis. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2014). Neolitikum på norsk?.
 • Prescott, Christopher & Fredriksen, Per Ditlef (2014). Høyere utdanning i endring: Hvordan møter arkeologi utfordringene (... i en oppgangstid)?.
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2014). Skrivarhelleren, Holsbru.
 • Comer, Douglas; Prescott, Christopher & Soderland, Hilary (2013). Identity and Heritage: Contemporary challenges in a globalizing world. The European Archaeologist.  ISSN 1022-0135.  40, s 42- 43
 • Prescott, Christopher (2013). Archaeology, heritage and the demographic shift in Norway. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). Arkeologi & naturvitenskap: nye muligheter, gamle utfordinger.
 • Prescott, Christopher (2013). Challenges to outreach and training in the midst of a demographic shift; Norway.
 • Prescott, Christopher (2013). Cultural transmission and material culture: breaking down boundaries (Miriam T. Stark, Brenda J. Bowser and Lee Horne, The University of Arizona Press, Tucson, AZ, 2008, 317 pp., ISBN 978-0-81652675-8). Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 128- 131 . doi: 10.1080/00293652.2013.777363
 • Prescott, Christopher (2013). Not a tale of Neolithisation - The transformation of third millennium Western Scandinavia as history and anthropology.
 • Prescott, Christopher (2013). Skrivarhelleren revisited og konjukturer i landskapsbruken fra sen-neolitikum til førromersk jernalder (2400-200 f.Kr.).
 • Prescott, Christopher; Glørstad, Håkon & Melheim, Anne Lene (2013). Norske Røtter. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  2, s 36- 39 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2013). Der ingen skulle tru at nokon kunne bu - arkeologiske undersøkelser i Skrivarhelleren, Årdal i Sogn.
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2013). Skrivarhelleren revisited - om resultatene av årets undersøkelser i Årdal.
 • Melheim, Anne Lene & Prescott, Christopher (2012). Exploring New Territories – Expanding Frontiers: Bowmen and Prospectors on the Scandinavia Peninsula in the 3rd–2nd Millennia BC. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). Not really Neolithisation? A Discussion of the Transformation of Third Millennium Western Scandinavia.
 • Prescott, Christopher (2012). Steinaldervalg med store konsekvenser. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (3), s 22- 25 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). The third millennium Beaker impact; material institutions and forces of transformation. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2012). The transformation of third millennium north western Scandinavia.
 • Prescott, Christopher & Bruket, Samina (2012, 31. mars). Norske Røter, 2. [TV].  NRK1 & 2. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Johansen, Per Anders (2012, 18. april). Professor avslører Breiviks DNA-blunder.  Aftenposten.
 • Prescott, Christopher & Omland, Atle (2012). Plyndring og handel med kulturminner. Spor.  ISSN 0801-5376.  1, s 18- 21
 • Prescott, Christopher & Rønning, Asle (2012, 17. januar). De som forandret Norge. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Rønning, Asle (2012, 19. januar). The people who changed Norway. [Internett].  Science Nordic. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Spilde, Ingrid (2012, 27. april). De første bønda ifra nord. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Spilde, Ingrid (2012, 23. mai). Hvem er nordmannen?. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Spilde, Ingrid (2012, 26. mai). Immigration in the Stone Age. [Internett].  Science Nordic. Vis sammendrag
 • Biehl, Peter; Prescott, Christopher; Comer, Doug & Bánffy, Eszter (2011). Report on the joint SAA-EAA round tables, April and September 2011. The European Archaeologist.  ISSN 1022-0135.  36, s 85- 86
 • Prescott, Christopher (2011). Archaeology and heritage management in 2011: challenges in a globalised world.
 • Prescott, Christopher (2011). Archaeology and the new immigrant minorities – A bid for contemporary relevance?.
 • Prescott, Christopher (2011). Arkeologiutdanning 2010 - et perspektiv fra Oslo. Riss (Bergen).  8(1), s 58- 65
 • Prescott, Christopher (2011). Environment, archaeology and the dynamics of collaboration between Science and Archaeology.
 • Prescott, Christopher (2011). Noen ny-gamle funn fra Lista.
 • Prescott, Christopher (2011). Norway on the edge of third millennium transformation: archaeological patterns, ideal types and historical interpretation.
 • Prescott, Christopher (2011). Phd-programmes seen from Oslo – and challenges for the next decade.
 • Prescott, Christopher (2011). "Ståa" i norsk arkeologi nasjonalt og internasjonalt. Og hvordan norsk arkeologi kan bidra til verdensarkeologi.
 • Prescott, Christopher (2011). Trender og utfordringer i norsk arkeologi.
 • Prescott, Christopher (2011). Veien til norske gårdssamfunn: Ulike forutsetninger, varierte prosesser og et forbausende homogent resultat.
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2011). Slettabø: Europe's northernmost beaker. The BBC in Norway - from black box to historical watershed. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2017 16:04 - Sist endret 13. feb. 2017 16:27