Studietilbud ved Det norske institutt i Roma

Her kan du lese om emnene som arrangeres ved instituttet i vår- og høstsemesteret, og studieprogram som er relatert til instituttets fagområder.

Vær oppmerksom på at søknadsfrister- og prosedyrer kan avvike fra det er som er vanlig ved HFs øvrige institutter.

Under finner du en oversikt over emner som vanligvis tilbys ved Det norske institutt i henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

For vårsemesteret 2017 er følgende emner avholdt/bekreftet:

HIS2116/4116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum. 6.- 12. mars 2017. Ukesekskursjon.
ANT2210/2211 - Den augusteiske gullalder: 13. mars til 12. april 2017
EVU-kurs - Retorikk i perspektiv: historisk, didaktisk og etisk: 20. - 24. mars 2017
KUN2009/4009 - Senantikk og tidlig kristen kunst: 18. april - 9. mai 2017
HIS2150/4150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550): 8. - 12. mai 2017. Ukesekskursjon.
KUN2012/4012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520: 15. mai - 9. juni 2017 
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma: 20. juni - 27. juli 2017
ITA2317R/4317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma: 10. - 28. juli 2017

Høsten 2017 er følgende emner bekreftet:

KUN2031/KUN4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste: 4. september - 6. oktober 2017
ROMA2020 - Roma - sted og symbol: 10. oktober - 17. november 2017
ROMA2021 - Romas ide'historie (påbygning til ROMA2020)
KUN2016 - Tid og visualitet i den tidligmoderne periode: 16.-27. oktober 2017. Ekskursjon


 
 

 

 Emner som vanligvis tilbys i Roma i høstsemesteret

KUN2031/KUN4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio.

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av barokk kunst i Roma. Kurset fokuserer på følgende 3 sentrale kunstnere og deres kunstnerskap: Bernini, Borromini og Caravaggio. Andre barokk-kunstnere blir diskutert, men hovedsakelig for å kontekstualisere og profilere kunstnerskapet til disse tre kunstnerne.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

 

Søknadsweb

ROMA2020 - Roma – sted og symbol
Emnet er en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur, politikk, religion og litteratur, men vel så viktig, arkitektur og kunst. Slik vil studentene opparbeide seg en dypere forståelse for Romas utvikling, som sted og symbol, i et helhetlig perspektiv. Selve studiet vil særlig vektlegge parallelle kronologiske og kontekstuelle studier av overgangsperioder og brytningstider i Romas kulturhistorie, særlig i den førmoderne perioden. Kurset vil også legge stor vekt på resepsjonsforståelse og resepsjonen av Roma helt frem til vår tid.
Emnet er rettet mot studenter fra Universitetene i Agder, Bergen, Oslo og Tromsø, og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 
Emneansvarlig: Det norske institutt i Roma har det faglige ansvaret, mens opptak skjer ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved UiO.

 

Søknadsweb

 


Emner som vanligvis tilbys i Roma i vårsemesteret
 
   

ANT2210/ANT2211 - Den augusteiske gullalder

Kurset tar sikte på å gi studentene en innføring i den såkalte augusteiske gullalder. Under keiser Augustus (30 f.Kr. til 14. e. Kr.) nådde den romerske kultur et høydeunkt på det litterære, det arkitektoniske og det kunsthistoriske området. Også historisk sett er perioden interessant idet Augustus må sies å være den egentlige skaper av det romerske keiserriket. Studentene kan velge forskjellige vinklinger alt etter deres interesser. De vil få oppgaver innen historie, litteratur og kunsthistorie/arkeologi. Vi håper at studentene gjennom sine forskjellige interesser kan berike hverandre og gi hverandre dypere forståelse av hele epoken.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

 

Søknadsweb

 

Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen

Kurset holdes vanligvis i mars. Program vil bli lagt ut på instituttets nettsider i oktober/november.

Kursansvarlig: Det norske institutt i Roma

  nettskjema
KUN2009/KUN4009 - Senantikk og tidlig kristen kunst
 

Emnet omhandler fremveksten av den kristne ikonografi i katakomber, sarkofager og monumentalutsmykning av kirkene i Roma og Ravenna. For masterstudentene legges det opp til fordypninger i disse feltene.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

  Søknadsweb

KUN2012/KUN4012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520.

I det monumentale maleriet (freske-maleriet) i Italia i renessansen realiserer de fremste kunstnerne samtidens kunnskaper og idealer i storslåtte billedsykluser i plasser, villaer og kirker. Historier fra de hellige skrifter, fra antikken og fra samtiden males og får funksjon av propaganda og ideologi.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

   Søknadsweb

ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma.

Undervisning i språk med utgangspunkt i italiensk samfunn og kultur. Emnet tar sikte på å forbedre studentenes ferdigheter i muntlig og skriftlig italiensk. Dette innebærer at studentene får bedre lytteforståelse slik at de får utbytte av lengre framstillinger om bestemte temaer. De skal forbedre leseferdigheten gjennom lesing av varierte tekster, og forbedre skriveferdighetene, noe som gjør studentene i stand til å skrive framstillinger og ta notater på italiensk. I tillegg vil emnet øke studentenes kunnskaper om, og forståelse av, italiensk kultur-og samfunnsliv.

Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk/UiO

 

 Studentweb
ITA2317R/4317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma.

Sommerkurs om italienske billedmedium, med særleg vekt på film. Emnet tek til med pionertida rundt forrige århundreskifte og gjennomgår dei ulike epokane, sjangrane, og dei viktigaste filmskaparane.

Emnet skal også drøfte italiensk fjernsynshistorie, frå oppstarten av fjernsynskanalen RAI i 1954 og fram til i dag. Emnet gjennomgår storhetstiden til RAI på 60-tallet, kriseårane og reformen på 70-tallet, slutten av monopolet til RAI på 80-tallet og fødselen av kommersielt fjernsyn og Mediaset. Det vil bli lagt spesiell vekt på betydninga som kringkastninga har hatt for utviklinga av det italienske språket, og på rollen den har hatt i det italienske politiske liv og i kjønnsdiskursen.

Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk/UiO

  Studentweb

.  
 

Studieprogram

Dette er studieprogrammene som er relatert emnene som tilbys ved Det norske institutt i Roma:

- Arkeologi, kunsthistorie og konservering (bachelor)

- Antikk kultur og klassisk tradisjon (bachelor)

- Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)

- Historie (bachelor)

- Språk (Italiensk)

- Arkeologi, kunsthistorie og konservering (master - to år)

 

Publisert 21. mai 2010 14:56 - Sist endret 28. apr. 2017 16:47