Doktordisputas ved HF-fakultetet

- Musikalsk hukommelse, oppmerksomhet og hitlåter

28. april 2006 framstiller cand.philol. Odd Torleiv Furnes seg for ph.d.-graden med avhandlingen Musical Memory, Attention, and the Hit

Hva kommer det av at noen låter er lettere å huske enn andre? Innenfor deler av musikkteorien og musikkpsykologien har det utviklet seg en forestilling om at hendelser eller strukturer som lytteren forventer, gjenkjenner eller som på en eller annen måte oppleves som ”stabile”, er det som huskes best i musikk. Dette har medført at forventede og stabile toner, akkorder og rytmer har blitt sett på som essensen i musikken, og at uventede, ukjente eller ustabile hendelser blir oversett. Avhandlingen diskuterer den musikalske og psykologiske gyldigheten av å foreta analyser basert på disse forutsetningene.

I lys av generell hukommelses- og oppmerksomhetsforskning presenteres en alternativ musikkanalytisk tilnærming. Denne setter fokus på hvordan toner og rytmer som har ulik grad av stabilitet forholder seg til hverandre i tid. Dette kan sees på som et skifte fra et statisk til et dynamisk musikalsk perspektiv. For å se hvordan forskning knyttet til hukommelse og oppmerksomhet kan forklare forskjellige grader av hitpotensial, så blir en slik dynamisk musikkanalyse anvendt på et utvalg populærmusikalske låter. Analysene antyder at det er balansen mellom forventede og uventede toner og rytmer, og hvor disse plasseres i låten, som avgjør hvor godt en låt huskes.

Avhandlingens diskusjoner og funn har betydning for tilnærmingen til musikalsk hukommelse og oppmerksomhet innen musikkteori og musikkpsykologi. Den vil også være et bidrag til økt kunnskap om musikalsk komposisjon.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for musikkvitenskap, v/ Otto Pay, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 81 94

 

Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning fredag 28. april 2006 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern
kl. 9.15-10.00: "Theory and method in popular music research: main trends and current approaches" (oppgitt emne)

Disputas fredag 28. april 2006 kl. 10.15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor Albrecht Schneider, Universität Hamburg (førsteopponent)
Professor Nicholas Cook, University of London (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av forsker Anne Danielsen.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: Marita Bergtun

Publisert 20. apr. 2006 09:59 - Sist endret 30. nov. 2011 14:44