Doktordisputas ved HF-fakultetet

Doktorgradsprøve:
Rachmaninovs musikalske fortellinger

10. juni 2008 fremstiller cand.philol. Asbjørn Ø. Eriksen seg for dr.philos.-graden med avhandlingen Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet


Symfoniene kan tolkes som musikalske dramaer eller fortellinger, viser Asbjørn Ø. Eriksen i sin doktoravhandling om Sergej Rachmaninovs (1873-1943) tre symfonier. Dramatisk kamp, katastrofe og tilintetgjørelse, men også lys og triumf, kan leses ut av symfoniene, hevder Eriksen.

De tre symfoniene har vakre, sensuelle detaljer så vel som dramatikk og intens framdrift – trekk som har gjort dem populære hos et stadig større publikum. Eriksen viser at satsene i symfoniene henger tett sammen, blant annet fordi Rachmaninov kløktig utvikler mange av temaene fra melodiske ideer som presenteres allerede i begynnelsen av førstesatsene.

Eriksen har også undersøkt hvilke komponister og musikalske stilretninger som har påvirket komponisten. Mens innflytelsen fra Liszt og flere russiske komponister – ikke minst Tsjaikovskij – er tydelig i 1. symfoni, kommer Rachmaninovs særpregede tonefall klart til uttrykk i de to andre symfoniene.

Ved å drøfte Rachmaninovs symfonier fra så ulike synsvinkler tegner Eriksen et rikere bilde av dem enn det som har blitt presentert i tidligere større forskningsarbeider.

 

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for musikkvitenskap, v/ Anne Cathrine Wesnes, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 81 94

Doktorgradsprøver:
Prøveforelesninger mandag 9. juni 2008 i Salen i ZEB-bygget, Sem Sælandsvei 2, Blindern
kl. 16.15-17.00: "Edvard Griegs c- moll-symfoni i den europeiske tradisjon."
kl.17.15-18.00: ”Fremragende Sovjet-symfoniker eller ubetydelig epigon? Om vurderingen av Nikolaj Mjaskovskijs (1881-1950) symfonier.”

Disputas tirsdag 10. juni 2008 kl. 10.15 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor emeritus Jan Ling, Universitetet i Göteborg
Professor Patrick Dinslage, Universität der Künste, Berlin

Tredje medlem av komiteen er professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo.


Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon om doktorgradsprøvene, kontakt: Gunnar F. Klinge

Publisert 3. sep. 2008 08:46 - Sist endret 2. des. 2011 15:21