Ove Larsen

Cand. philol. Ove Larsen fremstiller seg for graden doctor artium:

Drevjaslåttenes estetikk - verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform
 

 

Prøveforelesninger: fredag 30. mars 2001, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Fra kaffe i Korgen til bingo på Mo" - betydningen av lokal identitet slik den framstår i tekster og musikk hos rockegruppa Freak fra Hemnesberget. (selvvalgt emne),
kl. 18.15-19.00: Revitalisering av "autentiske" musikkuttrykk som etnomusikologisk problemfelt. (oppgitt emne)

Disputas: lørdag 31. mars, Universitetets Gamle Festsal.
De ordinære opponenter er: Professor Jan Petter Blom, Universitetet i Bergen (førsteopponent), docent Märta Ramsten, Svenskt visarkiv (annenopponent).
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er førsteamanuensis Hans Weisethaunet, Universitetet i Bergen.

Disputasen ledes av professor Tellef Kvifte.

Pressemelding
Ei lita bygd i Nordland er emne for den første norske doktorgraden i folkemusikk på snart 40 år. Førstelektor Ove Larsen ved Høgskolen i Nesna har skrevet om estetiske normer i tilknytning til felemusikken i Drevja-bygda i Vefsn. Gjennom intervjuer, deltagelse i miljøet og egen utøving av denne musikken gir Larsen en "tett på" beskrivelse av hvordan de musikalske normene kommer til uttrykk både i musikken, og i måten folk samtaler om musikken på. Gjennom sin undersøkelse avdekker doktoranden hvordan normer knyttet til en bestemt folkemusikktradisjon også handler om forsvar av lokal kultur og identitet. Avhandlingsteksten krydres med humoristiske intervjusitater, som Larsen benytter som utgangspunkt for sine tolkninger i en metodisk blanding av musikkanalyse, historie og antropologi.
I den selvvalgte prøveforelesningen, med tittelen "Fra kaffe i Korgen til bingo på Mo", følges dette temaet opp med en beskrivelse av rockegruppa 'Freak' (med bl.a. skuespilleren Reidar Sørensen) fra Hemnesberget, og deres bruk av amerikanskinspirert musikk som utgangspunkt for å knytte sammen musikk og lokal kultur.
Ove Larsen er også felespiller og humorist, og vil opptre på «Helgelandskveld» mandag den 2. april i Oslo Sjømannsforenings lokaler.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fås ved henvendelse til Harald Schmedling, Institutt for musikk og
teater, ZEB-bygget, 2. et., tlf: 22 8/4 44 28, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no

For mer informasjon, kontakt:  h.m.johansen@hf.uio.no
Signatur:  Heidi Meen Johansen

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 8. des. 2011 12:27