Hans Weisethaunet

Cand. philol. Hans Weisethaunet fremstiller seg for graden doctor artium over avhandlingen :

"The Performance of Everyday Life: The Gaine of Nepal"

Prøveforelesninger fredag 19. juni 1998 i Auditorium 1, Sophus Bugges Hus, Blindern:
kl. 17.15 - 18.00 : "World Music as Global Culture? Remarks on Creolization and Hybridization." (selvvalgt emne)
kl. 18.15 - 19.00 : "Improvisation in the musics of the world." (oppgitt emne)

Offentlig disputas lørdag 20. juni 1998 kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47.

Disputas ledes av prodekanus, professor Ole Kristian Grimnes.
Første opponent : Professor Steven Feld, Santa Fe, New Mexico
Annen opponent : Fil. dr. Ingemar Grandin, Linköping Universitet
Tredje medlem av komitéen : Professor Tellef Kvifte, Universitetet i Oslo

Presseresymé :

I Nepal blir man født som musiker. Gaine-kasten er en musikerkaste som forestiller seg å ha fått sitt liv forutbestemt gjennom reinkarnasjon.

Dr. avhandlingen er et musikkantropologisk studie som tar for seg Gaine-musikken og disse omreisende musikernes liv. Musikken og opplevelsen av denne er i Nepal nært bundet til forestillinger, lokal historie, myter og religion. Det empiriske materialet bygger på etnografisk feltarbeid i Nepal i 1988, 1991, 1993 og 1994. Avhandlingen drøfter spørsmål om kultur, musikk og mening, performativitet og tidsforståelse i Gaine-musikken med utgangspunkt i nyere musikkantropologisk forskning.

En hovedkonklusjon er at musikk ikke er noe universelt språk, men nært knyttet til sted, lokal tidsopplevelse (gjennom ritualer) og emosjoner basert på lokale historiske forhold. Samtidig belyser avhandlingen hvordan individuell identitet oppstår gjennom musikk - også i et samfunn som er sterkt hierarkisk. Gaine-musikerne er sosialt sett lavest i dette hierarkiet, samtidig som musikken får en nærmest guddommelig status gjennom mytiske forestillinger. En viktig side av drøftingen i avhandlingen er hvordan musikken i Nepal kan forstås ut fra estetiske kriterier (som er lokale og ikke universelle). De antropologiske perspektivene og tolkningsgrepene tar også innover seg innsikter fra litteraturteori, filosofi, estetikk og cultural studies.

CD-utgivelse
Som en del av avhandlingen inngår CDen "The Real Folk Music of Nepal", som nå er utgitt og i distribusjon i Norge (Musikklosen, tlf. 22 19 82 82.) Musikkopptakene er gjort med digitalt utstyr i Nepal, mens CDen er produsert i samarbeid med Jan Erik Kongshaug i Rainbow Studio i Oslo. Det viktigste instrumentet er Gainenes sarangi, en fire-strengs fele. Musikkeksemplene spenner fra lyriske og meditative improvisasjoner til rituell musikk. Det er første gang denne musikken utgis på CD, og det er heller ikke tidligere skrevet noen dr. avhandling eller gjort noe omfattende forskning på denne unike musikktradisjonen.

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 8. des. 2011 12:45