English version of this page

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Organisering

IAKH har to linjer på sitt doktorgradsprogram, en for arkeologi/konservering og en for historie. Programmet på arkeologi/konservering ledes av professor Lotte Hedeager og programmet på historie ledes av professor Erling Sandmo.

Alle ph.d.-kandidater ved IAKH skal delta i en faggruppe. Disse gruppene danner utgangspunktet for oppbyggingen av opplæringsdelen av ph.d.-programmet. Faggruppene ved IAKH er et faglig spisset tilbud for de ansatte og ph.d.-kandidatene ved IAKH:

 • Arkeologi
 • Konservering
 • Eldre tids historie
 • Nyere tids historie
 • Samtidshistorie

Les mer om faggruppene ved IAKH

Opplæringsdelen

Forskerutdanningen ved HF er normert til 3 år. Et semester/30 studiepoeng er satt av til en opplæringsdel. Disse 30 studiepoengene er fordelt på emner som er obigatoriske og valgfrie. Fordelingen er lagt i HFs vedtak 8.mars 2013.

Obligatorisk
Felleskurs HF 5 sp                     
Deltakelse på internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract 6 - 8 sp
Formidling        2 - 4 sp
IAKHs avhandlingsseminar  4 sp
Midtveisevaluering 0                               
Valgfrie forskerkurs 8 - 12 sp

 

Valgfritt
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs    0                   

Les mer om opplæringsdelen

Felleskurs HF: Introduksjonskurs 2 dager (2 studiepoeng), vitenskapsteori 2 dager (2 studiepoeng) og etikk 1 dag (1 studiepoeng).

Internasjonal konferanse: Uttelling for deltakelse på internasjonal konferanse forutsetter fremleggelse av paper/foredrag/abstract (poster, paper, foredrag). Kun deltakelse gir ikke poeng.

Formidling: omfatter formidlingskurs, artikler, kronikker, foredrag, utstillinger o.l

IAKHs stipendiater kan også oppnå formidlingspoeng ved å skrive artikler for Norgeshistorie.no

3 godkjente artikler for Norgeshistorie.no gir en samlet uttelling på 1 studiepoeng. Maks uttelling for formidlingspoeng er 4 studiepoeng.

Hvis du ønsker å skrive artikler for Norgeshistorie.no må du først ta kontakt med redaktør Ellen Cathrine Lund: e.c.lund@iakh.uio.no

Sammen kan dere avklare hva slags artikler det er behov for og få en gjennomgang av artikkelprosessen.

IAKHs avhandlingsseminar: Avhandlingsseminarene arrangeres i to forskjellige grupper, arkeologi/konservering og historie. Poenguttelling forutsetter presentasjon av egen tekst minimum 2 ganger, og opposisjon på andres tekst minimum 2 ganger. Deltagelse på avhandlingsseminarer er obligatorisk de to første årene av stipendiatperioden. Avhandlingsseminar gir uttelling på 4 studiepoeng over 2 år, tilsvarende 100-120 timer. Alle stipendiater oppfordres til å delta på avhandlingsseminarene i hele stipendiatperioden.

Forberedelser til egne seminarer 1,5 x2 = 3t

Forberedelse av opposisjon 1,5 x 2= 3t

Forberedelse til andre seminarer

Valgfrie forskerkurs:  Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale forskerskoler, ved andre institusjoner, engangs-arrangementer eller, etter forhåndsgodkjenning, spesialiserte masterkurs på andre fag.

Det arrangeres ikke i øyeblikket obligatoriske forskerkurs ved instituttet.

Ph.d.-kandidatene på arkeologi inngår i den internasjonale forskerskolen Dialogues with The Past som har sitt utspring ved Kulturhistorisk Museum.

Godkjenning

Forskningsleder godkjenner studiepoeng eventuelt i samråd med lederen for den aktuelle faggruppen. Grunnlaget for godkjenning er utfylt skjema og kursbevis, attest på deltakelse eller konferanseprogram. Kandidaten må selv samle dokumentasjon og i god tid sende skjema og dokumentasjon til forskningsleder for godkjenning.

Der poenguttellingen ikke er fastlagt, for eksempel gjennom et etablert forskerskole eller opplegg ved UiO, skal tildeling av studiepoeng bygge på ECTS. 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

StudentWeb: IAKHs stipendiater skal i størst mulig grad få opplæringsdelen registrert i StudentWeb. Det er derfor viktig å gi Ph.d.-koordinatoren beskjed når kurs/aktivitet er fullført.

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater ved IAKH vil bli innkalt til midtveisevaluering i løpet av stipendiatperioden, og det er obligatorisk for kandidaten å delta. Midtveisevalueringen gjennomføres i løpet av kandidatens andre år på programmet. Midtveisevaluering har som mål å klargjøre for ph.d.-kandidaten, hovedveileder og ph.d-leder hvor langt hver enkelt kandidat er kommet i arbeidsprosessen og hva som gjenstår. Evalueringen skal lede til konkrete faglige og praktiske innspill til prosjektet og fokuset for det videre arbeidet.

Les mer om midtveisevaluering

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater. Den respektive ph.d.-lederen har ansvar for å finne frem til en ekstern sakkyndig, og kan gjøre dette i samråd med faggruppeleder og hovedveileder. Med ekstern menes en som ikke er involvert i stipendiatens prosjekt og ikke er ansatt ved IAKH.

Ph.d.-ledererne planlegger med støtte fra ph.d.-koordinator midtveisevalueringene i begynnelsen av hvert vårsemester og fastsetter tidspunkt i samråd med hovedveileder og ekstern sakkyndige.

Senest 3 uker før møtet skal ph.d.-kandidaten overlevere en ”mappe” til alle i evalueringsgruppen. Mappen skal inneholde:

 • ferdigstilte nøkkelavsnitt/artikkelutkast som gir innsikt i prosjektet.
 • disposisjoner for ferdigstillelse av gjenstående artikler/kapitler/avsnitt.
 • oversikt over fullført og gjenstående kursarbeid, samt planer for fullføring.
 • notat med oversikt over annen aktuell aktivitet i perioden eller andre vesentlige opplysninger

Midtveisevalueringen består av to deler:

 • Et åpent seminar i regi av ph.d.-leder gjennomgår faglige elementer. Dette seminaret bygger på opposisjon fra den eksterne sakkyndige og skal være en diskusjon av de fremlagte kapitler/artikler.
 • Et lukket møte der kandidaten, den eksternt sakkyndige, hovedveileder og ph.d.-leder deltar. På dette møte drøfter gruppen praktiske og spesifikke problemer. Møtet skal munne ut i tilrådninger med tanke på fullføring.
 • Den eksternt sakkyndige skal i forkant av møte skrive en kort skriftlig vurdering av stipendiatens progresjon, styrker og svakheter med prosjektet, og hvilke tiltak den eksternt sakkyndige anbefaler i det videre arbeide med avhandlingen.
   

Programråd

IAKH har sitt eget programråd for forskerutdanningen. Programrådet skal bidra til å forbedre koordineringen av forskerutdanningen ved IAKH. I tillegg er det et fora der stipendiatene kan melde inn saker og involveres i prosessene som har med forskerutdanningen å gjøre.

Programrådsrepresentanter:

Per Ditlef Fredriksen - forskningsleder

Lotte Hedeager - ph.d.-leder for arkeologi/konservering

Erling Sandmo - ph.d.-leder for historie

Marie Amundsen - stipendiatrepresentant for arkeologi/konservering

Henrik Olav Matheisen - stipendiatrepresentant for historie

Julianne Rustad - koordinator Dialogues With the Past

Ragnar Holst Larsen - ph.d.-koordinator og sekretær

 

Vara for stipendiatrepresentantene: Kaja Hannedatter Sontum, Susann Holmberg og Ole-Albert Rønning.

Referat:

28.03.2017

23.10.2017

Publisert 5. mai 2015 13:51 - Sist endret 30. nov. 2017 13:41