print logo

Håkon Andreas Evju

PhD Candidate - History
Image of Håkon Andreas Evju
Norwegian version of this page
Phone +47-22854204
Room NHA520B
Username
Visiting address Seksjon for Historie Niels Henrik Abels hus 2. etg Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History
Tags: History

Publications

I revolusjonens skygge. En studie i den dansk-norske opplysningens politisering 1789-1799, Upublisert masteroppgave, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2008.

"Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799", i Hilde Sandvik (red.) Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre, 1750-1850, Oslo, Scandinavian Academic Press,  2010, s. 161-198.

 • Evju, Håkon Andreas (2014). Et spørsmål om ære : adelskritikk i dansk-norske tidsskrifter på 1790-tallet, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:3.  s 329 - 343
 • Evju, Håkon Andreas (2014). "Skrivefrihedens Rigsdag". Patriotisme, trykkefrihet og politisk deltakelse under det sene eneveldet, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  7.  s 143 - 167
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Ved kritikens grense : Peter Colletts anmeldelse av M.G. Birckners Om Trykkefriheden og dens Love, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:2.  s 317 - 328
 • Evju, Håkon Andreas (2013). J. F. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  2.  s 31 - 52
 • Evju, Håkon Andreas (2013). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813, I:  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-180-1.  Unummerert kapittel.  s 57 - 76
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Property, Patriotism and Self-Interest in the Debate over Odelsretten, the Norwegian Retrait lignager, 1759-1814.. Journal of Intellectual History and Political Thought.  ISSN 2051-6959.  1(1), s 86- 109
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799., I: Hilde Sandvik (red.),  Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0054-8.  2.  s 161 - 196
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Repenser la politique. Les attitudes envers l’absolutisme dans les périodiques danois, 1789-1799. Revue d'histoire Nordique.  ISSN 1778-9605.  (10), s 49- 64
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Hegels oppfatning av forholdet mellom stat og individ - sett i lys av hans syn på Adam Smiths politiske økonomi. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 55- 60
 • Evju, Håkon Andreas (2007). Natursvermeriet i opplysningstiden. En foregripelse av romantikken?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 60- 64
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Nordmenns forestillinger om norskhet i siste halvdel av 1700-tallet. Tegn på en norsk nasjonal identitet før 1814?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 27- 31
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Talehandlinger og politiske språk. Om den historiske revolusjon i studiet av politisk tenkning. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 36- 42

View all works in Cristin

 • Evju, Håkon Andreas (2014). Historical Visions of Monarchy and the Discovery of Society. Denmark-Norway, c. 1730-1760..
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Trykkefrihet og skrivefrekkhet. 1790-tallets offentlighet som bakgrunn for Grunnlovens § 100..
 • Evju, Håkon Andreas (2013). The Ideological Dimension to the Split between Unionists and Independence-Men at Eidsvoll in 1814.
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge, 1730-1770.. Sjuttonhundratal.  ISSN 1652-4772.  s 146- 151
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Paul-Henri Mallet og gjennombruddet for teorien om den oldnordiske folkefriheten i Danmark-Norge på 1700-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Begrepshistorie. Hva, hvorfor og hvordan?.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity. The Norwegian Retrait Lignager in Parliament and the Public Sphere, 1807-1821..
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Johan Fr. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet..
 • Evju, Håkon Andreas (2011). John Peter Collett og Ernst Bjerke (red.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814.. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(1), s 132- 135
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Mellom forhåndssensur og trykkefrihet. Kampen om den dansk-norske ytringskulturen på 1790-tallet..
 • Evju, Håkon Andreas (2011). The Ancient Nordic Constitution and the Idea of Norwegian Cultural Preconditions for Popular Participation in Politics, 1788 - 1815..
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity - The Norwegian Retrait Lignager in the Public Sphere 1811-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet..
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.. Jacob Aall-prosjektet.  ISSN 1891-3202.  (3), s 47- 60
 • Evju, Håkon Andreas (2010). På vei mot en demokratisk ytringskultur. Tilfellet Danmark-Norge, 1784-1799..
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Trykkefrihetsdebatten på 1790-tallet. Argumentasjonsstrategier for frie offentlige ytringer..
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1814..
 • Hommerstad, Marthe; Teige, Elisabeth; Evju, Håkon Andreas & Mork, Anne Helene Høyland (2010). Demokrati må læres. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Ved kritikkens grense. Peter Colletts anmeldelse av M. G. Birckners Trykkefriheden og dens Love..
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Adelskritikk i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet..
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Anne Eriksen, Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse, Pax forlag, Oslo, 2007, 262 s.. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (4), s 707- 712
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Demokratisk teori og historisk praksis - Et forskningsprosjekt ved IAKH.. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2)
 • Evju, Håkon Andreas (2007). "De intellektuelles kulturhistorie", bokmelding av Jonathan Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 54- 55
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Et kvinneuniversitet i Norge anno 1793?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 7- 8

View all works in Cristin

Published Dec 14, 2010 02:33 PM - Last modified Jun 3, 2013 09:28 PM