print logo

Håkon Andreas Evju

Image of Håkon Andreas  Evju
Could not get user data from external service
Tags: History

Publications

I revolusjonens skygge. En studie i den dansk-norske opplysningens politisering 1789-1799, Upublisert masteroppgave, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2008.

"Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799", i Hilde Sandvik (red.) Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre, 1750-1850, Oslo, Scandinavian Academic Press,  2010, s. 161-198.

 • Evju, Håkon Andreas (2014). Et spørsmål om ære : adelskritikk i dansk-norske tidsskrifter på 1790-tallet, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:3.  s 329 - 343
 • Evju, Håkon Andreas (2014). "Skrivefrihedens Rigsdag". Patriotisme, trykkefrihet og politisk deltakelse under det sene eneveldet, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  7.  s 143 - 167
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Ved kritikens grense : Peter Colletts anmeldelse av M.G. Birckners Om Trykkefriheden og dens Love, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:2.  s 317 - 328
 • Evju, Håkon Andreas (2013). J. F. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  2.  s 31 - 52
 • Evju, Håkon Andreas (2013). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813, I:  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-180-1.  Unummerert kapittel.  s 57 - 76
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Property, Patriotism and Self-Interest in the Debate over Odelsretten, the Norwegian Retrait lignager, 1759-1814. Journal of Intellectual History and Political Thought.  ISSN 2051-6959.  1(1), s 86- 109
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799, I: Hilde Sandvik (red.),  Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0054-8.  2.  s 161 - 196
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Repenser la politique. Les attitudes envers l’absolutisme dans les périodiques danois, 1789-1799. Revue d'histoire Nordique.  ISSN 1778-9605.  (10), s 49- 64
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Hegels oppfatning av forholdet mellom stat og individ - sett i lys av hans syn på Adam Smiths politiske økonomi. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 55- 60
 • Evju, Håkon Andreas (2007). Natursvermeriet i opplysningstiden. En foregripelse av romantikken?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 60- 64
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Nordmenns forestillinger om norskhet i siste halvdel av 1700-tallet. Tegn på en norsk nasjonal identitet før 1814?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 27- 31
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Talehandlinger og politiske språk. Om den historiske revolusjon i studiet av politisk tenkning. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 36- 42

View all works in Cristin

 • Evju, Håkon Andreas (2014). Historical Visions of Monarchy and the Discovery of Society. Denmark-Norway, c. 1730-1760.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Trykkefrihet og skrivefrekkhet. 1790-tallets offentlighet som bakgrunn for Grunnlovens § 100.
 • Evju, Håkon Andreas (2013). The Ideological Dimension to the Split between Unionists and Independence-Men at Eidsvoll in 1814.
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge, 1730-1770. Sjuttonhundratal.  ISSN 1652-4772.  s 146- 151
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Paul-Henri Mallet og gjennombruddet for teorien om den oldnordiske folkefriheten i Danmark-Norge på 1700-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Begrepshistorie. Hva, hvorfor og hvordan?.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity. The Norwegian Retrait Lignager in Parliament and the Public Sphere, 1807-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Johan Fr. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). John Peter Collett og Ernst Bjerke (red.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(1), s 132- 135
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Mellom forhåndssensur og trykkefrihet. Kampen om den dansk-norske ytringskulturen på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). The Ancient Nordic Constitution and the Idea of Norwegian Cultural Preconditions for Popular Participation in Politics, 1788 - 1815.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity - The Norwegian Retrait Lignager in the Public Sphere 1811-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet. Jacob Aall-prosjektet.  ISSN 1891-3202.  (3), s 47- 60
 • Evju, Håkon Andreas (2010). På vei mot en demokratisk ytringskultur. Tilfellet Danmark-Norge, 1784-1799.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Trykkefrihetsdebatten på 1790-tallet. Argumentasjonsstrategier for frie offentlige ytringer.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1814.
 • Hommerstad, Marthe; Teige, Elisabeth; Evju, Håkon Andreas & Mork, Anne Helene Høyland (2010). Demokrati må læres. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Ved kritikkens grense. Peter Colletts anmeldelse av M. G. Birckners Trykkefriheden og dens Love.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Adelskritikk i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Anne Eriksen, Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse, Pax forlag, Oslo, 2007, 262 s. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (4), s 707- 712
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Demokratisk teori og historisk praksis - Et forskningsprosjekt ved IAKH. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2)
 • Evju, Håkon Andreas (2007). "De intellektuelles kulturhistorie", bokmelding av Jonathan Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 54- 55
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Et kvinneuniversitet i Norge anno 1793?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 7- 8

View all works in Cristin

Published Dec 14, 2010 02:33 PM - Last modified Jun 3, 2013 09:28 PM