Disputas: Bondekamp og demokratisering

Cand.philol. Marthe Hommerstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Politiske bønder - Bondepolitikk og Stortinget 1815-1837

Marthe Hommerstad

 De første generasjonene med politiske bønder etter 1814 sto med føttene plantet i det autoritære dansk-norske eneveldet samtidig som de skuet frem mot omveltningene med bondeflertall på Stortinget i 1833 og innføringen av kommunalt selvstyre i 1837. Avhandlingen belyser utviklingen av en politisk bevegelse hvor de politiske bøndene i løpet av 23 år klarte å mobilisere bondebefolkningen til politisk bevissthet. Gjennom politisk agitasjon koplet man lokal misnøye til nasjonal retorikk, og mobiliserte til økt valgdeltakelse og innflytelse.

Marthe Hommerstad gir i denne avhandlingen svar på hvordan bøndene benyttet sine politiske ressurser og utviklet sin politiske kompetanse i en brytningstid i norsk historie. Som representanter på Stortinget for Norges største befolkningsgruppen fikk bønder fra hele landet mulighet til å påvirke Norges politikk, lover og skattlegging. Avhandlingen undersøker hvordan bøndene arbeidet for å påvirke Stortingets beslutninger både fra innsiden og utsiden av den politiske arenaen. Samtidig var det sterke motkrefter mot bøndenes deltakelse og medbestemmelsesrett. Motstanden og mistroen til bøndenes politiske ferdigheter var stor fra samfunnets privilegerte klasse og statens embetsmenn. Hommerstad har funnet at mange bønder allerede fra første stund hadde en sterk politisk bevissthet, og bøndenes utvikling til en politisk maktfaktor var viktig i den tidlige demokratiseringen i Norge.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 31. august, 2012, kl. 17.15, i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern: "Politisk kultur" som analytisk begrep i historisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Bedømmelseskomité

  • Docent Mats Hallenberg, Stockholms Universitet (andreopponent)
  • Professor Erling Sandmo, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor  Eva Österberg, Lunds Universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Forskningsdekan Einar Lie

Veileder

Publisert 3. juli 2012 17:31 - Sist endret 29. nov. 2017 11:18