Disputas: Fredsdiplomati for enhver pris?

Master Ada Nissen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Peace Architects. Norwegian Peace Diplomacy since 1989

Ada Nissen

Norge overvurderte sin evne til å forhandle fram fred i andre lands borgerkriger.

De viktigste konklusjonene er:

  • Norge har hatt overdreven tro på egen evne til å forandre konfliktmønstre.

  • De norske meglerne hadde i flere tilfeller for lite kunnskap om lokal politikk og historie før de startet meglingen.

  • Konsensusen blant de norske partiene bidro til å dysse ned nødvendig offentlig debatt om dilemmaer som kom med meglerrollen. Hva var egentlig Norges medansvar for sivilbefolkningen i konfliktområdene? Hvordan skulle Norge håndtere innenrikspolitiske maktspill? Hva med asymmetriske maktforhold mellom partene? Forholdet mellom rettferdighet og fred?

  • Det moderne fredsdiplomatiet er ikke nødvendigvis et uttrykk for en spesiell norsk tradisjon for fred.

Siden 1990 har Norge vært ivrig deltaker i og pådriver for fredsprosesser over hele verden. Guatemala, Midtøsten, Sri Lanka og Sudan er blant de mest kjente. Fredsdiplomatiet begynte i det små under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering på 90-tallet, men utviklet seg raskt til å bli en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Politikere fra venstre til høyre i det politiske spektrum var begeistret; Norge var en nasjon som bidro til fred i verden. Nestekjærlighet, humanisme og nasjonal interessepolitikk var tre viktige begrunnelser for hvorfor nettopp Norge skulle gjøre dette. Mange politikere og embedsmenn mente at fred var et stykke norsk arvesølv – fredelige nordmenn hadde noe å lære resten av verden, vi var fredens arkitekter.

Men matchet fredsambisjonene evnen? Megling var høyrisiko-politikk for Norge. Hvordan vurderte de norske meglerne Norges muligheter til faktisk å skape fred? Overvurderte de sine egne evner? Og var/er fredsdiplomati egentlig typisk norsk?

Avhandlingen er basert på analyser av kilder fra Utenriksdepartementets arkiv, Liddell Hart Centre for Military Archives og intervjuer med sentrale norske fredsforhandlere som Erik Solheim, Hilde Frafjord Johnson, Thorvald Stoltenberg, Jan Egeland og Petter Skauen m.fl.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 4. desember 2015, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "USA og norsk fredsdiplomati etter den kalde krigen"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Kristine Kjærsgaard, Syddansk Universitet (andreopponent)
  • Professor Even Lange, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Einar Lie.

Veileder

Publisert 7. okt. 2015 20:31 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19