Idar Helle, Knut Kjeldstadli og Jardar Sørvoll: HISTORIER OM MOTSTAND

Kollektive bevegelser i det 20. århundret

Få sosiale fenomener har satt sitt preg på samfunnsutviklingen i så høy grad som de kollektive bevegelsene. Denne boka viser hvordan historiens gang kan endres når folk kommer sammen og organiserer seg. 15 forskningsbaserte artikler tar for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa – og Norge.

Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike.

Vi blir kjent med solidaritetsbevegelser med Vietnam og Palestina og feminisme i Norge i 1970-åra. Videre beskrives kampen mot vannkraftutbygging i Narmada-elva i India og for tariffavtaler i Angola.
 

I søk etter variasjon og fellestrekk reformuleres en rekke av de sentrale spørsmålene innen forskningen på sosiale bevegelser: Hva karakteriserer en sosial bevegelse? Når og hvorfor oppstår de? Hvordan utvikles tankegang og ideologi, og hvem deltar i bevegelsene? I antologiens introduksjonsartikkel presenteres en ny og sammenfattende analyse av disse spørsmålene.

Publisert 22. nov. 2010 12:40