Atle Omland: Stewards and Stakeholders of the Archaeological Record: Archaeologists, Folklore and Burial Mounds in Agder, Southern Norway

Folklore om gravhauger i Agder

I Agder ble gravhauger konstruert i perioden fra ca. 1500 f.Kr. til utpå 900-tallet e.Kr. (i bronse og jernalder). Langt senere ble sagn og historier fortalt om disse haugene. I boka gis en omfattende oversikt over disse fortel-lingene.

Fortellingene dokumenterer at lokalbefolkninger i nyere tid ofte kjente til og inkorporerte gravhaugene i sin livsverden.

På siste halvdel av 1800-tallet tilbakeviste imidlertid ledende arkeologer en slik folkelig interesse. Arkeologi skulle etableres som en egen vitenskapelig disiplin og feilaktige forestillinger måtte avvises. Dermed fikk arkeologene råderett over gravhaugene og mulighet til å konstruere den “korrekte” kunnskapen om nas-jonens fortid.

I dag anses fortellingene som en viktig del av grav-haugenes nyere historie. Omland stiller derfor spørs-målet om dagens lokale tolkninger og interesser også bør få en plass i arkeologi og kulturminneforvaltningen.

Publisert 22. nov. 2010 12:55