Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon.

2. utgave av Jan Eivind Myhres bok er nå kommet ut på Det norske samlaget.

Det norske samlaget

Dette er det tredje bindet i det nye firebinds historieverket til Samlaget og skildrer hundreåret da Norge gikk fra unionsstatus til å bli en selvstendig nasjonalstat. Moderniseringen av Norge på det politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle feltet står i sentrum.

Boka har to hovedfortellinger. Den ene viser hvordan landet og innbyggerne ble bundet tettere sammen, i et statsfellesskap og et nasjonalt fellesskap. Dette skjedde gjennom omfattende utbygging av kommunikasjoner og nasjonale institusjoner. Den andre fortellingen handler om veien inn i det moderne, i en industriell kapitalisme som preget alle sider av økonomien og gjorde landet til et av de rikeste i verden. I denne prosessen utviklet landet seg fra et standssamfunn til et klassesamfunn. Begge fortellingene er nært knyttet til utviklingen av demokratiske institusjoner, som det lokale selvstyret, folkebevegelser og et godt utbygd skolevesen.

Dette er en revidert utgave med stoff fra nyere litteratur. 1. utgave av boka kom ut i 2012 og er allerede utsolgt fra forlaget.

Les mer om forfatteren

Publisert 11. aug. 2015 11:39 - Sist endret 1. des. 2017 13:39