Publikasjoner/Publications

2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

2009
Ingrid Fuglestvedt
Phenomenology and the Pioneer Settlement on the Western Scandinavian Peninsula

This book aims at an understanding of the earliest colonization of today’s south-western Norway (i.e. the western Scandinavian peninsula) from the perspective of a northern European Late Upper Palaeolithic tradition. The period studied covers the time span 10 200 / 10 000 – 9 500 BP. The Continental Ahrensburg group is understood as being parallel to, or the “same” as, the oldest part of the Norwegian Fosna Tradition as the result of a renewed investi-gation of the lithic assemblages in Norway in comparison with the Continental find assemblages.
With the use of a phenomenological framework, this work studies the pioneer experiences and the pioneer condition from different perspectives. A basic precondition is the recognition that the plains of the European Continent on the one side, and the rocky, moun-tainous landscapes along the south-western and western Norwegian coast on the other, appeared as distinct “worlds” – the homely, habitual world of the Continent in contrast to the alien world on the far side of the Norwegian Trench (parts of today’s North Sea). The pioneer process as a social process and a process of enculturation of a new landscape is investigated by way of phenomenological concepts such as intentionality, body, intersubjectivity and life-world.

Bård Frydenlund
Stormannen Peder Anker

Peder Anker (1749-1824) var landets fremste finansfyrste da han i november 1814 ble utnevnt til Norges første statsminister i Stockholm. Som dansk-norsk embetsmann, nøkkelfigur i Christianias handelspatrisiat og Eidsvollforsamlingens første president - for å nevne noe - var Peder Anker en kompleks aktør i en av norgeshistoriens mest kritiske faser.

Ved overgangen fra dansk-norsk enevelde til svensk-norsk union kunne avstanden være kort mellom det å bli ansett som sann patriot og forræder. Anker ble en omdiskutert brobygger til naboriket og arvefienden. (Omtale fra forlaget) 

Anne Eriksen and Jon Vidar Sigurdsson
Negotiating Pasts in the Nordic Countries

Negotiating Pasts in the Nordic Countries is a collection of case-studies spanning from medieval to present time, of how the past has been made meaningful and relevant to people in later periods. As one looks at history one becomes part of a process filled by a desire to come to terms with unknown conditions, to develop consensus, not only with the past, but also with one’s contemporaries. ‘History’ is not a simple ‘yesterday’, but rather a number of pasts, which are sometimes in conflict, sometimes harmoniously complementing one another.

The authors contribute to the international interdisciplinary field of collective memory which has grown large over the last decades. Studies of commemorations, festivals, exhibitions and museums, historical films and narratives are becoming numerous. Terms such as ‘social’ or ‘collected’ memory demonstrate the interest in how the past – or images of it – are constructed and built, but also demolished and rejected. In this book we learn more about the process of selecting, interpreting and passing on meaning – how we are negotiating the past.  

Åsmund Egge
Kirov-gåten
Mordet som utløste Stalins terror

Løser forfatter Åsmund Egge her den 75 år gamle mordgåten som lenge ble omtalt som århundrets mord?

Den 1. desember 1934 ble Sergej Mironovitsj Kirov drept av et skudd gjennom bakhodet i kommunistpartiets hovedkvarter i Leningrad. Attentatet mot en av Sovjetunionens øverste ledere utløste Josef Stalins terror mot sitt eget parti og forfølgelsene av hundretusener sovjetborgere. Forfatteren skriver om selve mordet og etterforskningen av det, og drøfter bakgrunnen for drapet, spesielt påstanden om at det hemmelige politiet (NKVD) og Stalin selv stod bak. Egge gjør også rede for mange av de rykter og spekulasjoner som mordet er omgitt av og viser hvordan mange historikere ble ofre for mordsakens myter.

På besøk i vikingbyen Kaupang
Om Norges første by og de som bodde der
Unn Pedersen

Bli med på en reise tilbake i tid, til vikingtiden, og Norges første by. I tolv små fortellinger møter vi barn og ungdommer i byen Kaupang på 800-tallet. Etter hver fortelling får vi vite hva som er fakta og hva vi bare kan gjette oss til. Faktastoffet er basert på alt det arkeologer og andre forskere har funnet ut når de har gransket smykker, mynter, rester etter insekter, dyrebein, hus, brønner og doer. Trond Bredesens illustrasjoner viser barn i Kaupang, og bilder fra utgravningen og funnene som er gjort, gir ytterligere næring til fantasien.
Unn Pedersen (f. 1973), som har skrevet denne boka, er arkeolog og Kaupang-ekspert. Hun var med på utgravningene på Kaupang, og har drevet med formidling for barn og voksne. Nå forsker hun på funnene.

 
Jon Rognlien, Nik Brandal
Den store ml-boka
Norsk maoisme sett nedenfra

 Endelig kommer den store boka om denne underlige, maoistiske bevegelse som omfattet mer enn ti tusen nordmenn på 1970- og 80-tallet.

Endelig kommer den store boka om denne underlige, maoistiske bevegelse som omfattet mer enn ti tusen nordmenn på 1970- og 80-tallet – organisert i SUF (m-l), AKP (m-l), Rød Ungdom osv. Med humor og ironi legges det for første gang frem en full oversikt over sentralkomiteer og hemmelige utvalg, sjølproletarisering, voldelige aksjoner, urent renkespill og autoritære disiplineringsmetoder, men også gripende historier om dristige visjoner, ungdommelig overmot og store bragder har fått plass. Boka er basert på over 150 intervjuer og kommer i stort format. 
 

Jan Eivind Myhre, John Peter Collet og John Skeie (Red)

Kunnskapens betingelser
- Festskrift for Edgeir Benum.

Edgeir Benums kolleger har forfattet 16 artikler til denne boka, samlet om emnekretsen kunnskapens historiske betydning for samfunnet, det mest gjennomgående tema i Benums forfatterskap. Artiklene omfatter 200 års kunnskapshistorie, svarende til alderen til Universitetet i Oslo. Kunnskapen preges i høy grad av de betingelser den er kommet til under. Det gjelder institusjonelle betingelser, sosiale eller fysiske betingelser eller de videre samfunnsmessige betingelser eller de videre samfunnsmessige betingelser, som for eksempel politiske, intellektuelle og personlige vilkår.

Følgende områder dekkes: Noen artikler tar for seg kunnskapsbegrep og kunnskapsutvikling på en teoretisk eller annen overordnet måte, samt teoretisk kunnskap versus andre former for kunnskap, kunnskapens plass i samtidens ”kunnskapssamfunn”, de høyt utdannedes historiske plass i politikk, demokrati, økonomi, og sosiale formasjoner og historien til forholdet mellom teknologi og kunst. Flere av bidragene har et sterkt institusjonelt fokus, ikke minst på Universitetet i Oslo, og omhandler universitetets grunnleggelse, oppkomsten av såkalte ”forskningsuniversiteter”, lukkingen av legestudiet, de fysiske omgivelsers påvirkning på intellektuell virksomhet. Andre institusjoner analyseres, som opprettelsen av et nytt historiestudium ved det nye Universitetet i Tromsø, Det Norske Videnskaps-Akademis kamp for i etterkrigstiden å kjempe seg ut av en anonym tilværelse. Der er tekster om UNESCO, Nobelprisene, Norges Geologiske Undersøkelse, miljøpolitikk, og litteratur, nasjonalt og internasjonalt. I mange av artiklene koples makt og kunnskap.
 

Katrine Randin, Anders G. Kjøstvedt og Tor Espen Simonsen (Red)
Høyrepopulisme i Vest-Europa

Interessen for høyrepopulistiske partier i Europa har vært stigende helt siden 1970-tallet både i forskningsmiljøene, i media og i opinionen generelt. Årsaken til interessen er ikke minst de sjokkbølgene høyrepopulistiske partier har forårsaket etter en rekke oppsiktsvekkende valgresultater.

Denne antologien setter høyrepopulismens framvekst og utvikling i relasjon til europeisk historie og samfunnsutvikling for øvrig. Her analyseres vesteuropeiske og skandinaviske politiske partier, med fokus på hva som representerer de høyrepopulistiske partiene og hvor deres ideologiske tankegods kommer fra. Sentralt står spørsmålet om hvorfor de høyrepopulistiske partiene har fått ny aktualitet i de moderne velferdsstatene i Vest-Europa.

Almut Schülke (Red)
Plads og rum i tragtbægerkulturen
Bidrag fra Arbejdsmødet på Nationalmuseet, 22. september 2005
Nordiske Fortidsminder serie C, nr. 6.

Bogen rummer otte artikler, der tager udgangspunkt i vigtige materialegrupper fra tragtbægerkulturen som
megalitanlæg, bopladser, mosefund og samlingspladser i forskellige dele af Danmark. Forfatterne beskæftiger
sig alle med det forhistoriske menneskes brug og oplevelse af det omgivende rum, enten i arkitektonisk
eller i landskabsrumlig / bebyggelsesarkæologisk forstand.

Bogen er dermed ikke kun et vigtigt bidrag til tragtbægerforskningen generelt, men også til den aktuelle
arkæologiske og samfundsvidenskabelige debat ombrugen og oplevelse af rummet som sådan.

                                     
Jan Eivind Myhre
Mange veier til historien
Om historiefagets og historikernes historie


Denne boka er en samling artikler om historiefaget. Artiklene handler om fagets historie, historiografien, og om dets teori og metoder. Boka dekker temaer som sjelden er omtalt, som følelser i historien og historiografien, plagiering i historieskrivingen og historiografien som eget studiefelt. Den studerer historikernes forhold til hverandre og til folk i andre fag. Forfatteren tar opp interessante tilnærminger til det å studere historie som anvendelse av metaforer og en bevisst bruk av kategorier. Den beskriver hvordan man kan tilnærme seg ulike historiske underdisipliner som studiet av barndom, byer, sosiale eliter, levekår og lokalhistorie. Boka tar sikte på å dekke et behov for ny kunnskap om historiefaget hos høyeregradsstudenter i historie, men også for historikere og andre historieinteresserte.

 

 
Bård Frydenlund og Rasmus Glenthøj (red.)
1807 og Danmark – Norge
På vei mot atskillelsen

Med britenes bombardement av København og ranet av den dansk-norske flåten høsten 1807 kom Danmark-Norge aktivt med i Napoleonskrigene på den franske keiserens side. Med tilslutning til Napoleons kontinentalblokade var den dansk-norske nøytralitetspolitikken over. Både krigsdeltakelsen og fastlandssperringen preget det danske og det norske folket, både materielt og mentalt i årene fram mot atskillelsen i 1814. Nødsår og dyrtid preget situasjonen på landsbygda og i byene.

Bidragene i denne boken favner vidt både geografisk og tematisk. Foruten selve hendelsene i 1807 og de umiddelbare følgene i Danmark og Norge, gir norske og danske forskere kunnskapsrike bidrag om hvordan sentrale begreper som fedrelandskjærlighet, kongetroskap og patriotisme utviklet seg, og hvordan ulike bevegelser i Norge bidro til å bane vei for det mirakuløse året 1814.

Boken gis ut i forbindelse med 1814-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

 
Terje Emberland og Jorunn Sem Fure (red.)
Jakten på Germania
Fra nordensvermeri til SS-arkeologi

"Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av 1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiskesammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.

Slike forestillinger var også del av det nasjonalsosialistiske verdensbildet og bidro dermed til å legitimere utryddelsen av den germanske rases ”fiender”. Heinrich Himmler og SS-institusjonen Ahnenerbe hadde som mål å finne vitenskapelige beviser på den nordisk-germanske rases overlegenhet. Siden Sør-Skandinavia ble utpekt som rasens urhjem, foregikk en viktig del av virksomheten i Norge.

I Jakten på Germania legger bidragsytere fra Norge, Sverige, Finland og Tyskland frem forskningsresultater som kaster lys over
germanersvermeriets oppkomst og historie og SS’ forskningsfremstøt i Norge før og under okkupasjonen."

Julie Lund & Lene Melheim. (red)
OAS 12: ”Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver”

Boken inneholder i alt 8 artikler skrevet av Håkon Glørstad, Mikkel B. Tin, Per Ditlef Fredriksen, Jan Apel, Unn Pedersen, Siv Kristoffersen, Joakim Goldhahn og Julie Lund og Lene Melheim. Antologien utspringer fra et seminar som ble holdt på IAKH i desember 2006, som omhandlet symbolorienterte og kroppsorienterte perspektiver på det store feltet håndverk og produksjon. 

Ingunn Holm, Kathrine Stene & Eva Svennson. (red)
OAS 11: ”Liminal landscapes. Beyond the consepts og `marginality´ and `periphery´”

Boken inneholder i alt 10 artikler skrevet av Liv Helga Dommasnes, Randi Barndon, Bernt Rundberget, Kristoffer Dahle, Kalle Sognnes, Dimitris C. Papadopoulos, Tsoni Tsonev, Danuta Prinke, Barbro Santillo Frizell og Marinella Pasquinucci & Alessandro Launaro. Antologien har sitt utspring fra en sesjon holdt på European Archaeological Association i Cork, Irland, i 2005. Boken omhandler bruk og forståelse av landskaper som ligge utenfor det som tradisjonelt er definert som sentralsteder.

Øyvind Østerud, Helge Pharo og Even Lange (red.)
Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk
Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen

Denne boken analyserer sentrale endringer i Norges utenrikspolitiske omgivelser i perioden etter den kalde krigen.
Den gir inngående analyser av utviklingen i nærområdene, forvandlingen av NATO og stormaktspolitikken, de nye
vilkårene for en norsk rolle i Midtøsten, kjennetegn ved de nye krigene og betingelsene for de internasjonale
operasjonene som Norge i langt sterkere grad er deltaker i. Boken kaster nytt lys over den norske
utenrikspolitikken og dens endrede vilkår.
 
Finn Fuglestad
Spanias og Portugals historie
En oversikt

Denne boken tar for seg Spanias og Portugals historie fra førhistorisk tid og fram til våre dager. Den iberiske halvøya er ofte blitt kalt et eget lite kontinent, og de iberiske landenes historie skiller seg på mange måter fra andre europeiske lands historier. Den er preget av dramatiske svingninger, og både Spania og Portugal har ofte gått sine egne veier, med varierende hell.

Maurernes invasjon av den iberiske halvøya på begynnelsen av 700-tallet markerte starten på et langvarig muslimsk overherredømme. Kristne riker i nord utvidet så gradvis sine områder, og i 1492 ble det siste muslimske emiratet på iberisk jord erobret. Samtidig trådte både Spania og Portugal fram som internasjonale stormakter, ikke minst på grunn av den oversjøiske ekspansjonen, som førte til at en betydelig del av verden ble underlagt iberisk herredømme.

Storhetstiden ble imidlertid kortvarig; allerede på slutten av 1500-tallet var det klare tegn på nedgang. De neste århundrene var preget av store økonomiske og sosiale svingninger, og på begynnelsen av 1900-tallet var de iberiske landene blant de fattigste i Europa. Det var først mot slutten av Francos og Salazars diktaturer på 1960 og -70-tallet at det virkelig snudde, og i dag framstår Spania og Portugal som mer typiske vesteuropeiske land.

Boken gir en helhetlig og kronologisk oversikt over Spanias og Portugals historie. Boken retter seg mot studenter i historie og iberiske studier, samt mot andre historieinteresserte som ønsker å lære mer om disse landene som så mange nordmenn har et forhold til. (Omtale fra forlaget)
Håkon Glørstad and Lotte Hedeager
Six essays on the Materiality of Society and Culture

Material culture studies has steadily increased in popularity. This book provides a platform for scholars of anthropology and archaeology upon which to adress central questions concerning the materiality of society in a wide-reaching geographical an cultural setting. Six esays deal with case studies ranging from sacrifice in medieval saami society to museums in present day Cuba. The essays are of relevance to students and scholars of material culture studies and research in the humanities and social sciences. Håkon Glørstad and Lotte Hedeager introduce some of the founding work on social material studies that make up the framework for the present interest int the material qualities of reality. (Forlagets omtale)

Lewis R. Fisher og Even Lange (red.)
Research in Maritime History
No. 37.

International merchant shipping
in the nineteenth and twentieth
centuries

Robin M. Allers
Besondere Beziehungen
Deutschland, Norwegen und Europa in der Ära Brandt (1966–1974)
Willy-Brandt-Studien, Band 2

 ”I de vanskelige tiltredelsesforhandlingene mellom Det europeiske fellesskap (EF) og Norge inntok Forbundsrepublikken Tyskland rollen som „garantist” for skandinaviske interesser. Denne boken viser viktigheten av bilaterale kanaler i EFs utvidelsesprosess, og i hvilken grad Willy Brandt engasjerte seg personlig for sitt ”andre hjemland” Norge.

Med Willy Brandt som utenriksminister og forbundskansler vokste tilliten mellom Forbundsrepublikken Tyskland og Norge enormt. Felles interesser rykket i forgrunnen. Mens regjeringen Brandt-Scheel håpet på støtte til sin ”Ostpolitik”, satte Norge sin lit til at Bonn ville komme til unnsetning i tiltredelsesforhandlingene med EF. Forholdet mellom de to landene fikk snart karakter av et ”special relationship”. Selv ikke det norske ”nei” til EF i 1972 og Brandts avgang i 1974 kunne svekke forholdet mellom de to landene. Et gjennombrudd hadde funnet sted.” (Forlagets omtale, oversettelse fra tysk)Utmerket med Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftungs Willy-Brandt-Pris for unge forskere 2007

2008
Izabela Dahl og Einhart Lorenz
Jødene i Polen
HL- senterets skriftserie

"I tiden før Holocaust var Polen et sentrum for jødenes religiøse liv. I selve ordet Polen fant religiøse jøder en forklaring for at staten Polen hadde en særstilling i den århundrelange utvikling av en egen kultur. Polania kan deles i tre hebraiske ord: po («her»), lan («bor»), ya («Gud») og ordet Polin i to: Po («her»), lin («opphold deg»).

Dette heftet informerer om historien til de østeuropeiske jødene. De fant et fristed i Polen i middelalderen da jødene i Mellom- og Vest-Europa ble utvist, forfulgt og drept. Ikke noe annet land har hatt en så stor betydning for jødenes historie og religiøse og kulturelle liv som Polen. Under polske konger opplevde de „en gyllen tidsalder“.

Da Polen ble delt mellom stormaktene på slutten av 1700-tallet, kom jødene under russisk, østerriksk og prøyssisk lovgivning. I Mellom- og Vest-Europa begynte man å se med forakt og hat på de «primitive østjødene». Under annen verdenskrig ble disse den største offergruppen. Tilintetgjørelsen av de østeuropeiske jødene innbefattet også at en del av verdens kulturarv forsvant: en rik religiøs kultur, et språk, bygninger, gravlunder, tradisjoner og kulturelle røtter."

Odd Arvid Storsveen
Mig selv - En biografi om Henrik Wegeland

Henrik Wergeland var et enestående individ for sin tid – mest i kraft av sin diktergjerning, men også ved å stå som et patriotisk symbol i tidens politiske strider.

I ettertid har han blitt et ikon for periodens nasjonale vekst og fremgang, og fremstilt som en eksponent for en ny og romantisert forfattertype. Slike oppfatninger av den store dikteren kan gjøre oss blinde for at han faktisk tilhørte en tid og en epoke nokså forskjellig fra det moderne Norge. Wergelands ulike roller bør også settes inn i en bredere personlig og samfunnsmessig kontekst, for slik å nyansere bildet av ham.

Denne innsikten er et viktig utgangspunkt for biografien om Henrik Wergeland, skrevet av historiker Odd Arvid Storsveen. Biografen spør om Wergeland i sin gjerning søkte mot et ideal som han innerst inne visste var uoppnåelig – og at dette gapet mellom realitet og visjon kanskje var en av årsakene til hans personlige kvaler og ulykker. (Omtale fra forlaget.)
 

Dagfinn Skre, ed.
Means of Exchange
Dealing with Silver in the Viking Age

This second volume on the excavations of the Norwegian Viking town Kaupang 2000-2003 presents find types used in economic transactions - coins, hacksilver, ingots, weights and balances. Changes in type and volume of economic transactions at Kaupang and in Scandinavia are discussed, and the economic mentality of Viking crafts- and tradesmen is explored.

In the early ninth century, silver and goods seem to have come to Kaupang mainly from the Carolinigian world. After the mid-ninth century this early system was altered. The increased availability of silver and the introduction in most of Scandinavia in the 860s-870s of standardized weights, paved the way for an increased use of silver as payment.

The combined study of the find types and the sophisticated chronology of settlements' finds from sites like Kaupang give completely new insight into economy and exchange. The book demonstrates how sites like Kaupang led the way in economic development in Scandinavia and promoted an economic mentality that eventually led to the fundamental transformation of Scandinavian culture and society and culminated in the region's integration in High Middle Ages Christian Europe.

Helge Pharo og Monika Pohle Fraser
The Aid Rush
Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War II

The authors trace the foreign regimes of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Netherlands and Norway from the 1950s to the 1990s. The articles are based on public and private historical archives and deal with donor policies as well as the recipients in Africa, India and the Middle East. The 16 contributors are all historians and social scientists. The two volumes are closely interlinked.

The first volume is divided into two parts. The first part deals with the aid policies of the Northern European states in an international perspective; while the second investigates issues of national priorities and individual actors in greater detail.

The second volume consists of individual case studies organized in two parts; "The ‘Developmental State’ Revisited" and "Donor meets Recipient. Different Agendas", a closer look at the interaction of the two parties in the aid relationship’.
 Contributors: Richard T. Griffiths, Helge Ø. Pharo, Heidi-Irene Schmidt, Thorsten Borring Olesen, Jan Pedersen, Marc Dierikx, Sunniva Engh, Peter Brunbech, Mari Smits, Hanne Hagtvedt Vik, Bill Freund, Tirthankar Roy, Sintayoh Fissha Bebregziabher, Jarle Simensen, Hilde Selbervik and Monika Pohle Fraser
 

Jan Eivind Myhre (ed.)
Intellectuals in the Public Sphere in England and Norway after World War II

In this volume, three Norwegian and three English scholars probe into the question of the role of intellectuals in the two countries after World War II. The intellectuals studied are of many kinds; academics in general and sociologists in particular, journalists and politicians, among others.
 

The book investigates intellectuals as influencing politics, and several tendencies in post-war societies who have shaped their role.

Jon Vidar Sigurdsson
Det norrøne samfunnet

"Vikingenes seilas til øyene i vest på 800-tallet utvidet ikke bare deres verden, den skapte en ny. Vikingenes bragd. Den norrøne verden er en fortelling om hva som kjennetegner den norske vikingtiden, og hvordan dette særpreget kom til å forme samfunnsutviklingen på øyene der vikingene bosatte seg: Island, Grønland, Færøyene, Shetland og Orknøyene. I løpet av perioden fram til om lag 1300 gjennomgår den norrøne verden en gradvis overgang fra en maktstruktur bygget rundt lokale høvdinger, til et system der kongemakten og kirken dominerer den politiske scenen. Innflytelsen og endringene kommer fra Norge, som var det selvskrevne midtpunktet, og tilpasses forholdene på Vesterhavsøyene."

 

Günther Lottes, Eero Medijainen, Jón Viðar Sigurðsson (ed)
Making, Using and Resisting the Law in European History.

’Societies require laws to survive. These laws cover a wide range of issues such as religion and the relationships between social groups. Some evolve out of a general process of socialisation while others are laid down explicitly by governments. In this volume the term law refers to this second definition, a codified body of rules which a public authority formulates and enforces. The context surrounding the codification of laws is often difficult to explain because the documents themselves are often the only surviving evidence of the process, while other sources are scarce or non-existent. It should, moreover, be borne in mind that the emergence of codified laws did not mean an immediate or even significant diminution of oral legal proceedings. On the other hand, there can be no doubt that societies have depended increasingly on written laws as they have grown more complex. Once societies move from local and arbitrary forms of lawmaking, and develop representative institutions, they must rely on legal procedure and the growth of a legal profession.’

 
Jarle Simensen
Internasjonalisering i historiefaget
Global og norsk historie i transnasjonalt perspektiv

Historiefaget er et barn av nasjonalstaten. Det har begrenset synet for de internasjonale sammenhengene som norsk historie inngår. Utfordringen nå er overskride disse begrensningene og se hvordan utviklingen på alle samfunnsområder har vært pregetav interaksjon innen større nettverk, nordiske, europeiske og globale. Det tradisjonelle begrepet om "jordsmonnet og frøkornet" kommer til kort.

Knut Kjeldstadli og Grete Brochman
A History of Immigration. The Case of Norway 900 - 2000

"Who came throughout the ages, from Irish thralls to Somali refugees? How did the various types of state and resident population at any time react to newcomers? What have immigrants contributed to Norwegian society and culture? How have the long term processes of assimilation developed? Which groups have kept themselves as distinct ethnic minorities? This book offers a short and comprehensive history of immigration into the Norwegian area, from the Middle Ages to the present. It is intended for students, newcomers and those interested in Norwegian past and present-day society. With respect to several dimensions, Norway is treated as a particular "case"; thus the book also addresses scholars concerned with the study of migration in general." (Omtale fra forlaget)

Vidar Enebakk
Vitenskapsstudier. Historie, teori, kritikk
 

"Dette er den første historiske og tverrfaglige introduksjonen til vitenskapsstudier på norsk. Her presenteres sentrale skikkelser, miljøer og debatter innen vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi og vitenskapshistorie, samtidig som boka belyser viktige kontroverser i forhold til forskningspolitikk og vitenskapskritikk.
Sentralt står 1990-tallets Science Wars, der vitenskapsstudier ble kritisert som anti-vitenskap og knyttet til relativisme, konstruktivisme og til kløften mellom The Two Cultures – mellom naturfag og kulturfag." (Omtale fra forlaget)
 

Anne Eriksen, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft og Erling Sandmo (red)
Kulturanalyse. En teksthistorie.

"Kulturanalyse er et pionérverk om kulturanalysens historie i Norge og et viktig bidrag til norsk vitenskapshistorie. Boken viser hvordan ulike kunnskapsprosjekter har formet forståelsen av menneskets ulike levemåter – det vi i dag kaller kultur. Antologien inneholder litterære og vitenskapelige originaltekster om kultur og kulturforståelse fra perioden 1650–1950. De handler om forfedrene, folket og hedningene. Om de ville og de fremmede, om oss og de andre. Og om det moderne. Blant de historiske forfatterne er Gerhard Schøning, Rudolf Keyser, Dorthea Bassøe, Helge Ingstad. Hver av de historiske tekstene introduseres med et nytt fagessay. Introduksjonene er ved Anne Eriksen, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft og Erling Sandmo. Boken er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Den skal lanseres på en storstilt kulturforskningskonferanse i Oslo medio mai 2008." (Omtale fra forlaget)
 

Tor Egil Førland, Trine Rogg Korsvik.
Ekte sekstiåttere

Hvordan skille mytene om sekstiåtterne fra de ekte sekstiåtterne?
 

Mytene om sekstiåtterne har vært mange, som at de var seipanettforaktere fra kultureliten, eller at de var sterke og modige superdemonstranter fra arbeiderklassen. Men stemmer det?I Ekte sekstiåttere gis den første vitenskapelig funderte analysen av den generasjonen som har dominert norsk kulturliv, presse og universiteter siden Norge sa nei til EF og USA trakk seg ut av Vietnam. Portrettet som tegnes vil nok overraske mange.
Ekte sekstiåttere baserer seg på et unikt datamateriale fra en spørreundersøkelse blant mer enn 1200 personer som studerte ved Universitetet i Oslo rundt 1968. Boka viser hvem sekstiåtterne var, hvilken politisk, sosial og geografisk bakgrunn de hadde, hva de studerte, hva de mente, hvem de så opp til, hvilke organisasjoner de var med i, hva slags radikale aktiviteter de var med på, og hvordan de så på seg selv. For å gi generasjonen et menneskelig ansikt er fjorten profilerte sekstiåttere intervjuet spesielt for denne boka. (Omtale fra forlaget)
 

John Peter Collet og Bård Frydenlund (red.)
Christianias handelspatrisiat.
En elite i 1700-tallets Norge

Boken gir spennende innblikk i hvordan handelspatrisiatet oppstod, hvilken betydning det hadde i norsk samfunnsliv, og hvor vi kan finne sporene etter det i dagens Oslo. (Omtale fra forlaget)
Forfattere: Anette S. Andresen, Anton F. Andresen, Truls Aslaksby, John Peter Collett, Annegreth Dietze, Bård Frydenlund, Perry Gauci, Øystein Rian, Geir Thomas Risåsen, Knut Sprauten, Ola Teige og Stein Tveite.
 

Knut Kjeldstadli
Sammensatte samfunn
Innvandring og inkludering

Hva er en raus og realistisk innvandringspolitikk? I Sammensatte samfunn drøfter historikeren Knut Kjeldstadli de samfunnsmessige utfordringene som knytter seg til migrasjon og integrasjon. Globale vandringer har skapt en ny realitet: flerkulturelle samfunn med en majoritet og flere minoriteter. I det sammensatte samfunn inngår ulike etniske og kulturelle grupper, ulike tenkemåter og forskjellige måter å leve på. Dette byr på nye utfordringer når det gjelder sosiale og demokratiske rettigheter, sameksistens og deltaking.

Forfatteren skisserer ulike former for integrering, og går selv inn for å utvikle en ny modell for ”enhet i mangfold”. Målet er sosial likhet, aksept for kulturelle forskjeller og politisk enighet om hvordan uenighet skal håndteres. Konkrete, praktiske politiske programmer for innvandring og inkludering skisseres: Hva er vilkårene for inkludering? Hvordan sikre organisering og tilgang på politisk makt for samtlige grupper?
 

Festskrift til Lotte HedeagerKonstantinos Chilidis, Julie Lund and Christopher Prescott (eds.)
Facets of Archaeology
Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday
- Oslo Archaeological Series nr. 10

Professor Lotte Hedeager, one of Scandinavia’s most prominent archaeologists, turned 60 on February 24, 2008. Many colleagues felt that this called for a festschrift in her honour! When the editing board invited Lotte’s many colleagues to contribute an article in her honour, they felt that a festschrift should allow writers more freedom, a bit more leeway for the thoughts and ideas that do not always fit the constraints of traditional academic publishing. In the invitation to contribute to this volume the editors expressed the ambition of assembling “… a collection of very special articles from friends – articles that are a bit daring, original, entertaining and humorous. Articles that reflect Lotte!”. 47 colleagues, friends and former students have contributed 44 articles to this book entitled Facets of archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. The articles are in one of the Scandinavian languages or English, and deal with a wide range of themes within contemporary archaeology (prehistoric, classical and historical), anthropology and other disciplines.

Tid og tanke nr 12Siv Falang Gravem
Troens slaver
Den katolske kirkens syn på slaveri 1400–1917.
Tid og Tanke nr 12.

Fra 1500-tallet til midten av 1800-tallet krysset slaveskip stadig Atlanterhavet. Mellom 10 og 12 millioner afrikanere ble i denne perioden fraktet til Amerika og solgt som slaver. Slavehandelen fikk stor betydning for utviklingen av globale maktforhold og for Vestens syn på afrikanere.

Hvordan lot den kristne tanken om nestekjærlighet seg forene med slaveriet? Denne boken tar for seg den katolske kirkens rolle og viser hvordan dens autoritet bidro til å legitimere slavehandelen ved å definere hvem som rettmessig kunne gjøres til slaver.

Kampen mot slaveriet var et viktig element i utviklingen av et nytt menneskesyn og ideer om universelle menneskerettigheter. Forfatteren argumenterer for at den katolske kirken ikke spilte noen aktiv rolle i avviklingen av slaveriet på 1800-tallet, men tvert om i prinsippet aksepterte slaveriet som institusjon helt fram til 1917.

Kristin Armstrong Oma
Human-animal relationships
Mutual becomings in the household of Scandinavia
and Sicily 900–500 BC
- Oslo Archaeological Series nr. 9

Human-animal relationships are examined in household contexts, the starting point being a belief that animals and humans together engage in mutual becomings. These are explored in depth by investigations of households in case studies in Scandinavia and on Sicily covering the period 900–500 BC, late Bronze Age Scandinavia and early Iron Age Sicily

Wider Bronze Age discourses are addressed from an animal perspective. These include a ‘grand narrative’ of cosmology, elites, and trade networks, and economy and subsistence studied in zooarchaeology. A need to reconfigure these with regard to social practices taking place in the household is accentuated. Such a reconfiguration takes into account a social fi eld of practicebetween humans and living animals, and also animal materials and animal
associated artefacts.

The human-animal relationship is examined by studying faunal remains and animal associated artefacts through spatial distribution in houses and wider settlement areas. Spatial distribution is two-fold: a number of physical meeting points between humans and animals that have metaphorical import, and flow of animal materials and objects that connect the meeting points and simultaneously transforms animals and their materiality.

On the basis of these investigations a middle ground is created between the cosmological and economical perspective of human-animal relations - which incorporates a social practice perspective that sees this relationship as a social contract.

2007

Andresen, Anton Fredrik; Pryser, Tore.
Kvinne mellom frontene : mellom Hjemmefronten og Wehrmacht / Ingrid Furuseth

Innledning og kommentarer ved Tore Pryser og Anton Fredrik Andresen. Oslo: Andresen & Butenschøn Forlag AS 2007. ISBN 978-82-7694-216-3. 156 s.

På slutten av andre verdenskrig fikk Ingrid Furuseth fortrolig kontrakt med en tysk antinazistisk offiser og ble en viktig aktør i et hemmelig motstandsspill. Hun fikk konkrete oppdrag fra Hjemmefrontens ledelse, men måtte i stor grad operere på egen hånd. Boken er hennes egen beretning om kontakten, skrevet ned rett etter krigen. Innledningen tar opp bakgrunnen for innsatsen, mens etterordet reiser spørsmålet om hvorfor Furuseth er så lite omtalt. Med kilder, litteraturliste og register.

Jorunn Sem Fure:
Universitetet i kamp 1940-1945

Den tyske okkupasjonen av Norge i 1940 skulle innvarsle et dramatisk avsnitt i Universitetet i Oslos historie. De nye makthaverne ønsket å skaffe seg kontroll over landets viktigste lærested. Fra 1933 var ledelsen skiftet ut ved tyske universiteter. Forskning og undervisning skulle følge nasjo­nalsosialistiske retningslinjer, og lærestedene styres etter førerprinsippet. I Øst-Europa førte dette til at universiteter ble stengt, lærere og studenter forfulgt og drept, og grunnlaget for intellektuelt og akademisk liv ødelagt. I Norge, som i andre vesteuropeiske land, ble forsvaret for den akademiske frihet og det kollegiale selvstyret desto viktigere. Ansatte og studenter sto overfor skjebnetunge valg: kamp og konfrontasjon, pragmatisk til­pas­ning eller åpen kollaborasjon. Mange studenter og universitetsansatte tilbrakte deler av okkupasjonsårene i tysk fangenskap, mens andre søkte tilflukt i eksil. Konfliktene som utspilte seg mellom universitetet på den ene siden og okkupasjonsmakten og NS-regimet på den annen, kom til å utgjøre et av de viktigste frontavsnitt i den norske holdningskampen mot nazismen.

Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1811 og bar frem til 1939 navnet Det Kongelige Frederiks Universitet. I 1940 var tallet på studenter rundt 4200, og vitenskapelig, administrativt og teknisk ansatte utgjorde omkring 250. Det var det eneste universitetet i landet frem til 1946, da Universitetet i Bergen ble opprettet. Virksomheten innen forskning, undervisning og administrasjon var spredt på flere steder i byen: Universitetsbygningene øverst i Karl Johans gate, Universitets-biblioteket ved Solli plass, museene på Tøyen og Tulinløkka, Rikshospitalet ved Pilestredet og de fire nye naturvitenskapelige byggene som var oppført på Nedre Blindern i årene 1934–36. (Forlagets omtale)

Einhart Lorenz. red
"Willy Brandt - Verbrecher und andere Deutsche. Ein Bericht aus Deutschland 1946"

Willy Brandts bok "Forbrytere og andre tyskere" kom ut på norsk i 1946. Nå kommer boken for første gang ut i tysk språkdrakt og den har allerede vakt oppsikt i Tyskland.
Beskrivelse av boken på tysk:
"Willy Brandt - Verbrecher und andere Deutsche. Ein Bericht aus Deutschland 1946" lautet der Titel des ersten Bandes, der von Professor Einhart Lorenz bearbeitet wurde.
Mit seinen zeitgenössischen Bericht über den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess wollte Willy Brandt nach seiner Rückkehr aus dem skandinavischen Exil auch dem Vorurteil entgegentreten, alle Deutschen seien Nazis gewesen. Voller Mitgefühl beschreibt er die Lebensbedingungen in Deutschland während des harten Winters 1946 und befasst sich mit den Zukunftshoffnungen der deutschen Gesellschaft nach dem Zusammenbruch.
 

Lotte Hedeager (red.)
Sjøreiser og stedsidentitet
Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder.

- Oslo Archaeological Series nr. 8

Frode Kvaløs Oversjøiske reiser fra Sørvest-Norge til Nordvest-Jylland i eldre bronsealder og Grethe Bukkemoens Alt har sin plass. Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder, knyttes sammen gjennom en felles strukturalistisk tilgang til forståelsen av henholdsvis sjøreisens og stedets betydning for dannelsen av sosial identitet.

I Oversjøiske reiser fra Sørvest-Norge til Nordvest-Jylland i eldre bronsealder fremheves det maritime perspektivet knyttet til etableringen og vedlikeholdet av bronsealderens sosiale relasjoner. Denne kontakten innebar sjøfart over Skagerrak, en av de lengste strekninger over åpent hav som er dokumentert i bruk under nordisk bronsealder.

I Alt har sin plass. Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder synliggjøres den nære relasjonen mellom landskap og sosial praksis. Avhandlingen tar utgangspunkt i at erfaringen av rom er knyttet til dette rommets særtrekk og dimensjoner, samtidig med at forestillinger og eksistensielle spørsmål farger denne erfaringen. Gravanlegg, edelmetalldepoter og gårdsanlegg fra eldre jernalder i kommunene Klepp og Time på Jæren analyseres som uttrykk for horisontale så vel som vertikale strukturer i gårdslandskapet og dermed i det sosiale rom.

 Carl Emil Vogt
Nansens kamp mot hungersnøden i Russland 1921-23.

Sultkatastrofen som rammet Russland i 1921-23, førte til bunnløs menneskelig lidelse og massedød. Den utløste fanatisme, hat og råskap - men også selvoppofrelse og godhet. Vi møter helter og skurker, kommunister og antibolsjeviker, livreddere og massemordere, og hører om de mange likegyldige som overlot millioner av mennesker til sin vanskjebne. Vi blir tatt med til Europas politiske salonger og til den russiske landsbygda, der vi følger et sultoffers egne opplevelser.

Det fortelles om et storstilt, men med tiden glemt og fortiet amerikansk hjelpearbeid ledet av senere president Hoover. Vi møter sovjetiske ledere som Lenin og Trotskij og idealistiske vestlige hjelpearbeidere, blant dem Vidkun Quisling.
Men mest handler fortellingen om Fridtjof Nansen og hans utmattende kamp for hungerofrene - en kamp som for alvor etablerte polfareren og vitenskapsmannen som en humanist av internasjonalt format.

Einhart Lorenz
Leirene
- HL-senterets skriftserie

Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrük og Bergen-Belsen og Theresienstadt er navn som de fleste har hørt. Men få vet at det fantes mer enn 10 000 leire i det tyskkontrollerte Europa under annen verdenskrig. I disse leirene ble millioner av mennesker fornedret, pint og myrdet.

Ordningen med konsentrasjonsleirene (KZ) var et komplisert system. Det ble bygd konsentrasjonsleirer, arbeidsleirer, leirer for sigøynere, tvangsarbeidere, krigsfanger, politiske fanger, asosiale, kriminelle og til slutt: tilintetgjørelsesleirer, som egentlig ikke var leirer, men steder hvor ofrene ble drept umiddelbart etter ankomsten. Leirene var en del av det nasjonalsosialistiske terrorsystemet, men var òg økonomiske foretak. Store og små industriforetak profitterte på dem.
Dette heftet handler om leirene og deres oppbygning og struktur og om menneskene, deres lidelser og overgrepene som ble begått mot dem.
 

Øystein Sørensen
Den store sammensvergelsen

Illuminatus-ordenen var et hemmelig selskap som ble stiftet i Bayern 1. mai 1776 av en myteomspunnet skikkelse ved navn Adam Weishaupt. I 1790-årene ble ordenen beskyldt for å stå bak den franske revolusjon. I 1920-årene ble den beskyldt for å stå bak den russiske revolusjon. Siden er den blitt beskyldt for å stå bak første og annen verdenskrig, kommunismen og nazismen, den katolske kirken og EU.

I dag forekommer konspirasjonsteoriene om Illuminatus særlig i høyreekstreme miljøer i USA. Men slett ikke bare der. De blir også forfektet i høyst ulike miljøer i Norge, og de har fått bredt gjennomslag i populærkulturen. Dan Brown er bare én av mange forfattere som har benyttet stoff fra Illuminatus-teoriene.

Einhart Lorenz og Lynn Feinberg
Jødisk motstand og andre reaksjoner på Holocaust
- HL-senterets skriftserie

Ghettooppstanden i Warzawa i 1943 er det best kjente eksemplet på jødenes motstand mot nazistene. Mange kjenner denne hendelsen fra Roman Polanskis prisbelønnete film Pianisten. I nesten fire uker kjempet jødene med enkle våpen mot den tyske overmakten. Men mange sloss også i leirene, i gettoene og som partisanere i skogene i Øst-Europa, som soldater i de alliertes tropper eller i motstandsbevgelsen. Dette heftet viser mangfoldet i jødenes reaksjoner på Holocaust.

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagemann.
Den självstyrande medborgaren?
Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd

I denna bok diskuteras frågor som gäller grundläggende principer om relationen mellan staten och individen utifrån klassiska begrepp i den politiska teorin som medborgarskap, rättvisa och demokrati. En grupp samtidshistoriker har analyserat brytningar mellan olika samhälliga traditioner och prövat dem på den historiske utvecklingen i Sverige och Norge.

- Bidrag fra Gro Hagemann m.fl:
'Den självstyrande medborgaren'
- Bidrag fra Sunniva Engh:
'Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand'
- Bidrag fra Jan Messel:
'Hvordan gjøre forskjell på folk'
 

Gro Hagemann, redaktør
Reciprocity and Redistribution.
Work and Welfare Reconsidered

'This book looks at a key question on the political agenda of many countries. In no way limited to a single model or a single period, 'welfare' provides an innovative vantage point for an international and interdisciplinary working group to ekplore diversities and connections in European history and society.'

- Bidrag fra Gro Hagemann:
'Introduction' og 'Maternalism and Gender Equality: Tracing a Norwegian Model of welfare'.
- Bidrag fra Hege Roll-Hansen:
'Working or supported? The Discourse of Unpaid Houseworkers in Early Post-War Norway'.
 

Øystein Rian.
For Norge, kjempers fødeland. 12 portrett fra dansketida.

Portrett av tolv sentrale og til dels myteomspunne personar frå ’dansketida’, frå reformasjonen i 1536 og fram til 1814. Desse tolv personane opplevde alle spenninga mellom det norske og det danske.

Anten som representantar for ein norsk elite som vart trengt til sides, som framstormande patriotar, eller som embetsmenn som fekk oppleve den norske motstanden på kroppen.

Blant dei tolv møter vi erkebiskop Olav Engelbrektsson som måtte rømme landet, krønikeskrivaren Absalon Pedersson og kona hans, Anna Pedersdotter, som vart brent som heks, villstyringen Peter Wessel Tordenskiold som vart admiral og sjøhelt, den uredde bondeopprøraren Kristian Lofthus, og sist – men ikkje minst – martyren Hans Nielsen Hauge, grublaren som skapte ei folkerørsle.

I framstillinga er alle landsdelar og mange miljø representerte, og slik gir dette ein fargerik kavalkade gjennom 300 års norsk historie. Forfattaren har lagt stor vekt på å vise korleis personane var prega av dei miljøa og den kulturen dei levde i – dei sosiale nettverka, familierelasjonane, tilhøvet mellom kvinner og menn, vennskap, konfliktar og maktkampar. Spenninga mellom det danske og det norske går igjen i alle portretta, og slik er boka også eit innlegg i den pågåande historikardebatten om det danske styret i perioden. (Omtale fra forlaget)

Tid og Tanke nr. 11Edgeir Benum, Alf Johansson, Jan-Erik Smilden, Alf Storrud (eds.)
Are We Captives of History?
Historical Essays on Turkey and Europe

I 1529 og 1683 sto militære styrker fra Det osmanske riket utenfor Wiens bymurer, men begge ganger ble de slått tilbake. Nå banker Tyrkia igjen på Europas dører – med 70 millioner muslimer som potensielle EU-borgere. Bokserien Tid og Tanke tar i sin nyeste bok opp spørsmålet om Tyrkia og Europa i et historisk perspektiv og hvordan europeerne har sett på Tyrkia og Det osmanske riket. I forbindelse med EU-forhandlingene og de siste ukers kontroverser om presidentvalget i Tyrkia, er dette hyperaktuelle problemstillinger.

Helsvig, Kim Gunnar
Elitisme på norsk. Det Norske Videnskaps-Akademi 1945-2007.

Det Norske Videnskaps-Akademi har i etterkrigstiden vært preget av sin nedarvede ambisjon om å være et lokomotiv for utviklingen av norsk forsknings- og vitenskapsliv. Dette har lagt føringer både på selvforståelsen som en apolitisk og elitistisk institusjon hevet over den daglige politiske strid, og på institusjonens utvikling etter 1945 i møte med et politisert norsk forskningslandskap i sterk vekst og endring. Elitisme på norsk handler i forlengelse av dette om hvordan Akademiets tradisjonelle fokus på å fremme den politisk uavhengige og grunnleggende forskningen - etter hvert og på ulike måter - kom til å brytes med politisk-administrative ønsker om å mobilisere forskersamfunnet for mer definerte målsettinger. På denne måten kan også historien om Akademiets varierende gjennomslag og status bidra til å kaste et mer generelt lys over norsk forsknings- og vitenskapshistorie fram til begynnelsen av 2000-tallet.

Ad FontesJon W. Iddeng (red)
Ad Fontes, Antikkvitenskap, kildebehandling og metode, Tid & Tanke nr. 10

Dette er en innføring i ulike antikkvitenskapelige disipliner, deres egenart og arbeidet med et forskjelligartet kildemateriale. Gjennom tolv artikler får leseren informasjon om hvordan man kan finne fram i og anvende ulike typer av kilder innenfor antikke studier.

Boken tar for seg et sammensatt arkeologisk materiale med særlig vekt på tekster fra antikken slik vi oftest møter dem gjennom manuskripttradisjonen, for eksempel papyrer og innskrifter. Artiklene gir et innblikk i fagdisiplinenes egenart, i metode og utfordringer ved bruken av ulike former for kildemateriale. Boken gir også nyttige pekere til oppslagsverk og oppdatert litteratur for den som søker ytterligere informasjon.

Boken er et godt redskap for viderekomne studenter med et behov for å orientere seg i ulike fagdisipliner og fagtradisjoner innen antikkforskningen. Den egner seg også for andre som interesserer seg for klassiske fag og antikkens kultur.

Dette er en revidert versjon av førsteutgaven fra 2000.

Dagfinn Skre, red.
Kaupang in Skiringssal

In this, the first of six volumes, the main results of the excavations which the University of Oslo carried out at Kaupang 1998–2003 are presented. A completely new picture is put forward of the port that Ottar visited in c.890. It is now clear that Kaupang was one of the four
Scandinavian towns that were founded around the year 800. Kaupang is connected to the power centre of Skiringssal, to the Ynglings – the legendary Norwegian royal lineage, and to the King of the Danes – the dominant political actor in south-west Scandinavia.

In nine of the book’s 20 chapters, the excavations’ finds, analyses and results are presented. Kaupang is shown to have had several of
the same features revealed in Birka, Hedeby and Ribe – i.e., a compact permanent settlement, divided into small plots, each with a dwelling. The town could have had 400-800 inhabitants. Substantial traces of trade and craftwork are proof of the main areas of occupation. Advancedgeo- and environmental-archaeological analyses have played a large role in interpreting the finds.
In three chapters, 200 years of research on Kaupang and Skiringssal are summarised, while in the remaining eight chapters an endeavour
is made to re-establish the holistic approach to Skiringssal which dominated research during the fi rst 100 years.

Documentary sources indicate that Skiringssal was an important royal seat in the 700s and 800s. In the book these sources are
put together with the archaeological and toponymical sources which, united, show a centre of power with a clear likeness to similar places
in Denmark and Sweden. A hall or sal building, presumably the Skirings-sal itself, was excavated at Huseby, near Kaupang. Nearby, a thing site is situated by a holy lake. In this, the Yngling kings’ centre of power, to which many people came to attend thing meetings and sacrificial feasts, the town Kaupang was founded.

2006

Jilleen Nadolny, Kaja Kollandsrud, Marie Louise Sauerberg and Tine Frøysaker
Medieval Painting in Northern Europe

Denne boken om middelalderens maleri og polykromi i Skandinavia og England er en hyllest til professor Unn Plahters 70-årsdag. Den inneholder viktige studier fra noen av de fremste forfatterne innen fagfeltet, blant annet fra National Gallery London, Cambridge University, National Laboratory and Museums Denmark, National Library France, og presenterer nye tekniske undersøkelser av en rekke betydningsfulle middelaldergjenstander.

Gjennom sin lange karriere som kjemiker ved Kulturhistorisk Museum (KHM) og som foreleser ved Konserveringsstudiet (IAKH), begge ved Universitetet i Oslo, har professor Unn Plahter bidratt med omfattende publikasjoner som tangerer mange aspekter ved middelalderens teknologi og maleteknikk. Dette reflekteres i innholdet i boken, som har tekniske studier av enkeltgjenstander, analyser og kunsthistorie som tema. Boken gir en innføring i studiet av det rike skandinaviske materialet, og presenterer materiale som ikke tidligere har vært tilgjengelig på engelsk. Dette blir supplert med nye tekniske undersøkelser av betydningsfulle engelske gjenstander, utvidet forskning på middelaldermaleriet, og kritiske studier av eldre analytiske arbeider. Den er rikt illustrert med fargebilder og inkluderer studier om tekniske aspekter ved maleri, tekstkilder for maleri og kunsthistorie. Boken vil være vesentlig for de som har interesse både for de tekniske og historiske aspektene av skulptur og maleri fra middelalderen.
- Anmeldelse av boken i Restauro
- Anmeldelse av boken i S T U D I E S  I N  C O N S E RVAT I O N

Norsk byhistorieJan Eivind Myhre m.fl.
Norsk byhistorie

"Norsk byhistorie" er en samlet oversikt over byutviklingen og urbaniseringsprosessen i Norge. Hva har kjennetegnet den norske byen gjennom historien? Hvorfor utviklet noen tettsteder seg til byer og andre ikke? Og hvordan har vi definert byen - før og i dag? Markedsplasser, kirkesteder og tettsteder har vokst frem, noen har etter hvert utviklet seg til større byer og noen til små. Flere slike steder har forsvunnet eller helt mistet sin funksjon underveis. En av de tingene som har truet den norske byen mest er utallige bybranner - noen ble bygd opp igjen, opp til flere ganger, andre ble det ikke. For første gang analyseres den norske urbaniseringsprosessen i sin fulle bredde, av faglig dyktige forfattere som evner å forklare den voldsomme veksten i antall norske byer, fra 700-tallet og frem til i dag. Boken er gjennomillustrert med flotte kart og fargeillustrasjoner.

 

Tor Egil Førland, Trine Rogg Korsvik
1968. Opprør og motkultur på norsk

Hva var grunnen til at så mange unge, men også noen godt voksne mennesker på seksti- og syttitallet satte spørsmålstegn ved de rådende konvensjonene i samfunnet? Hva fikk dem til å være så kritiske til alle autoriteter? Antologien 1968 gir et mangfoldig og utfyllende bilde av frihetstrangen og radikaliseringen som preget denne turbulente tiden. I fem kapitler tar bokens forfattere opp ulike aspekter ved det opprøret vi gjerne forbinder med året 1968 – politiseringen av billedkunsten, grunnleggelsen av Forsøksgymnaset, psykiateren Jan Greves eksperimentering med LSD i pasientbehandlingen, kollektivlivet på Karlsøy i Troms og etableringen av det radikale plateselskapet Mai. Begivenhetene og aktivitetene på denne såkalte frihetlige siden av opprøret var sterkt medvirkende til oppmykningen av etablerte normer og verdisett. De unge sekstiåtterne viste mindre respekt for autoriteter som lærere og andre foresatte, og de sto for en oppmykning av ekteskapet og andre institusjoner. På den måten bidro de til at livsstiler som for førti år siden ble ansett som moralsk forkastelige, i dag regnes som selvfølgelige.
 

Gro Steinsland (red)
Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder

Bokserien har som mål å være en møteplass for middelalderforskere fra ulike institusjoner og miljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Artiklene i denne første boken av serien fokuserer på viktige sider ved de kulturelle transformasjonene som fant sted i Skandinavia og Nord-Atlanteren i tidsrommet 750-1350.

Professor Gro Steinsland er redaktør og forruten henne, har de fleste fra instituttets middelaldermiljø bidratt med artikler.

Artiklene i boken beveger seg på tvers av både det tradisjonelle epokeskillet mellom vikingtid og middelalder og de tradisjonelle faggrensene.På den måten åpnes det for et videre perspektiv på de historiske endringsprosessene og for en mer nyansert forståelse av brudd, kontinuitet og og nyskapning i den norrøne kulturen.

Gunnar W. Knutsen (red)
I Inkvisisjonens klør

I 1687 ga Charles Dellon ut et selvbiografisk anklageskrift mot Den portugisiske inkvisisjonens tribunal i Goa. Det var en gripende beretning, og boken fikk en voldsom oppmerksomhet i samtidens Europa.

Her kommer Dellons tekst for første gang ut på et skandinavisk språk. I tillegg gis et utdrag fra reisedagboken til Dr. Claudius Buchanan, en anglikansk prest som besøkte Goa i 1808 og konfronterte inkvisitorene med Dellons bok. Gunnar W. Knutsen har oversatt og redigert tekstene. Han har dessuten skrevet innledning og etterord til boken.

Dellons bok er tidligere oversatt til seks språk, og kommer stadig i nye opplag. Den preger fortsatt vår moderne oppfatning av Inkvisisjonsdomstolene i Europa og de europeiske koloniene, og boka har fortsatt stor relevans for vårt moderne samfunn i Dellons sterkt personlige vitnesbyrd om hvor ødeleggende det er for et menneske å sitte i enecelle uten å vite hva man er anklaget for.
 

Lisbeth Skogstrand og Ingrid Fuglestvedt (red.)
Det arkeologiske kjønn

- Oslo Archaeological Series nr.7

Seminarinnlegg fra et seminar om kjønn og arkeologi ved Vitlycke museum, Sverige i 2003. Bidragsytere er Bjørn Bandlien, Fredrik Fahlander, Ingrid Fuglestvedt, Grete Lillehammer, Erika Räf, Lisbeth Skogstrand, Anita Synnestvedt og Terje Østigård.

Dette volumet reflekterer den store spennvidden i de siste års kjønnsforskning innenfor arkeologi. Bidragsyterne diskuterer hvilke konsekvenser feministisk vitenskapskritikk har for arkeologi og hvilke begreper som kan være egnet for arkeologisk kjønnsforskning. Men artiklene dreier seg også mer konkret om hvordan kjønn kan identifiseres i materiell kultur og ulike tolkninger av kjønnsroller og -idealer på bakgrunn av materialstudier. Noen fokuserer på kjønn som kategori og fenomen, andre på individuelle kvinner eller menn i forhistorien. Artiklene inneholder både kritikk av eksisterende kjønnsforskning og forslag til nye retninger, metoder og begreper

Åsmund Egge og Vadim Roginskij
'Komintern og Norge. DNA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon'.

Boken består i hovedsak av oversatte rapporter fra Kominternagenter i Norge som ble sendt tilbake til sentralledelsen i Moskva.

Flesteparten av dokumentene er hentet fra Kominterns arkiv i Moskva. Det er også inkludert dokumenter fra andre viktige kilder og arkiver som er offentliggjort tidligere, men som er vanskelig tilgjengelig.

 

Gunnar W. Knutsen (red)
Lange linjer i historien

Dette er en ny og annerledes verdenshistorie rettet mot studenter i historie.

Boka er en innføring i globalhistorie til alle tider. Den fokuserer mer på de lange utviklingstrekkene i menneskenes historie enn på enkeltbegivenheter, mer på likheter mellom ulike epoker og steder enn på forskjellene mellom dem. Jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjon har for eksempel lagt grunnlaget for ulike samfunnstyper og sivilisasjoner overalt i verden. Til tross for store kulturelle og materielle forskjeller har samfunn opp gjennom historien hatt viktige fellestrekk i teknologi og i sosial og politisk organisering.

 

Even Lange (red.)
Organisert kjøpekraft.
Forbrukersamvirkets historie i Norge
Oslo: Pax, 2006.

Alle har et forhold til samvirkelagene, men Coop er mer enn det. Ved utgangen av 2005 var over én million nordmenn medlemmer i forbrukersamvirket Coop, og butikknettet har hånd om en fjerdedel av all dagligvareomsetning her i landet. I 2006 er det 100 år siden Norges kooperative landsforening ble dannet. I den anledning er forbrukersamvirkets historie skrevet. Samtidig kan studiet av forbrukersamvirkets utvikling kaste lys over hele den moderniseringsprosessen som det norske samfunnet har gjennomgått de siste 150 årene (Omtale fra Forlaget
 


 

Lisbeth Skogstrand og Elisabeth Eriksen. Christopher Prescott (Red.)
Kjønnsideologi og kosmografi i den østnorske bronsealder
- Oslo Archaeological Series nr. 6

Boka presenterer to studier av den østnorske bronsealder og tidlige jernalder: Lisbeth Skogstrand, I krig og evighet? Kjønnsideologiske forestillinger i yngre bronsealder og eldre førromersk jernalder belyst gjennom graver og helleristninger i Østfold, diskuterer hvordan kjønnsideologiske forestillinger kan forstås som iscenesatt og hva denne iscenesettelse kan fortelle om kjønnsforestillinger i yngre bronsealder.

Elisabeth Eriksen, Kosmografi i bronse-alderen – en analyse av det sørvestlige Sandefjord, analyserer geografi, helleristninger og graver. Hvorfor har enkelte områder i landskapet flere fortidsminner enn andre? Forfatteren hevder at svaret er å finne i land-skapsrommets evne til å formidle kosmologien.

Fredrik Engelstad, Even Lange, Helge Pharo, Erik Rudeng (red.)
Demokratisk konservatisme
Frihet, fremskritt, fred. Festskrift til Francis Sejersted

Oslo: Pax, 2006.

I mer enn 40 år har Francis Sejersted vært en synlig skikkelse i norsk akademisk og politisk liv. Som fagperson har han satt dype spor. Som forskermed en tydelig konservativ forankring har han i alle år knyttet til seg studenter og stipendiater med helt andre politiske overbevisninger, helt ut til det ytterste venstre. Som offentlig skikkelse har han klart å kople forskning og politikk, uten å fremme snevre partiinteresser. Han særegne evne til toleranse, til kritisk prøving av egne standpunkter og til å inkludere annerledes tenkende i sine intelektuelle prosjekter, speiles også i dette festskriftet. Forfatterene er hentet fra institusjoner og miljøer der Francis Sejersted har virket: Historisk institutt ved Universitetet i Oslo, det nordiske historikermiljøet, Nytt Norsk Tidskrift, Senter for teknologi og menneskelige verdier, Nobelkomiteen, Institusjonen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning. (Omtale fra Institutt for samfunnsforskning)

 

Gro Hagemann og Hege Roll-Hansen (eds)
Twentieth-century housewives
Meanings and implications of unpaid workThe era of the modern housewife definitely belongs to the past. Since the 1960s tremendous changes have occurred concerning the economic and social roles of married women. In retrospect the housewife era now appears to have been merely an interlude. Nevertheless, in its different forms, housework has been an occupation of most adult women during most of the twentieth century. Like the feminists of the 1960s and 1970s, the authors of this anthology are going into this most 'trivial' of all fields. Rather than investigating the social history of housework and housewives, the articles look at the conceptualisations of this work and its performers. The practice and ideology of housework are analysed from a range of scholarly perspectives. The authors include ethnologists, media scientists and sociologists as well as historians. Their main concern is to understand how housework has been interpreted, culturally and economically, as well as the political strategies implicit in these interpretations. The public discourse[HFB1] of unpaid domestic work offers a unique opportunity for investigating central dilemmas of the last century about the relations between the public and the private, between individuals and the family, between work, leisure and consumption, as well as between the genders. (Omtale fra forlaget)

 

Anne Lene Melheim og Camilla Helene Fari
Christopher Prescott (red)
Myter og religion i bronsealderen
Studier med utgangspunkt i helleristninger, graver og depoter i Sør-Norge og Bohuslän
- Oslo Archaeological Series nr. 5

Denne boken presenterer to studier av religion og kosmologi i bronsealderen: Anne Lene Melheim, Gjennom ild og vann. Graver og depoter som kilder til kosmologi i bronsealderen i Øst-Norge og Camilla Helene Fari, HIEROS-GAMOS. En sammenligning mellom symbolets uttrykk i den nordiske bronsealderens helleristningstradisjon og myteverdenen i det østlige middelhavsområdet


 

2005

Lotte Hedeager (redaktør) og Einar Østmo (redaktør)

Norsk arkeologisk leksikon

Norges første arkeologileksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer! Dette unike oppslagsverket for norsk arkeologi og forhistorie presenterer terminologi, funn, funnsteder og tidsepoker fra vår egen fortid. Gjennom kortfattede og informative tekster får leseren innsikt i steinalder, bronsealder og jernalder, funn og fortidsminner landet rundt, oldtidens fangst og jordbruk, og kunst og håndverk. Helleristninger og andre fortidsminner de fleste har sett i sitt nærmiljø har fått sin plass, det har også de dyrebare importvarene fra Romerriket og vikingtoktenes røvergods. Norsk arkeologi har de senere årene opplevd en veldig vekst og interesse – og en rekke nye funn har avdekket stadig nye sider ved vår forhistorie. Norsk arkeologileksikon er en oppdatert presentasjon av de brikkene vi må ha for å få et innblikk i hvordan denne forhistorien var.

Les presentasjon på forskning.no

  • Einhart Lorenz, Trond Berg Eriksen og Håkon Harket

Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag

Denne boka er en bredt anlagt framstilling av jødehatets historie fra antikken og kristendommens begynnelse, gjennom middelalderen og opplysningstiden, rasebiologiens tidsalder, Holocaust og den nye antisemittismen etter krigen. Forfatterne søker etter årsakene til antisemittismen og bakgrunnen for de jødefiendtlige tankegangene. Det er en historie preget av overgrep og hat.

Dette er første gang historien om jødehatet presenteres på norsk. Den gir et klart bilde av hvorfor antisemittismen har stått så sterkt i Europa og hvordan mange av de samme temaene, i forskjellige utforminger, har gått igjen i antisemittiske anklager mot jødene, slik som legendene om skjending av Kristusbilder, hostieskjending, brønnforgiftning, Kristusmordere, ritualmord og konspirasjonsanklager.

Les mer på forskning.no

Gro Steinsland

Norrøn religion. Myter, riter, samfunn

Norrøn religion. Myter, riter, samfunn er et oversiktsverk om norsk og nordisk religion og mytologi i vikingtiden, eller norrøn tid. Boken er nominert til Brageprisen 2005. Forfatteren er religionshistoriker Gro Steinsland, vår fremste forsker innen norrøn religion.

Les mer på forskning.no

 

Jon Vidar Sigurdsson m.fl

Ingolfr
- Norsk-islandsk hopehav 870-1536

INGOLF Arnarson er rekna som den første landsnåmsmannen på Island. Han kom frå Dalsfjordområdet i Sunnfjord til Island kring år 870. Sidan kom kanskje 10 000 innvandrar til, dei fleste nordmenn, og grunnla ein nasjon som i stor grad var prega av det norske opphavet.

DENNE boka fortel den felles historia Noreg og Island har, frå landnåmstida og fram gjennom mellomalderen til nyare tid.

 

J. Osborne, G. Morganti, J.R. Brandt (red.):

Santa Maria Antiqua al Foro Romano cento anni dopo. Atti del colloquio internazionale, Roma, 5-6 maggio 2000 , Roma 2004, 222 s.

Kirken Santa Maria Antiqua er det eldste og viktigste kristne monumentet på Forum Romanum i Roma. Den ble grunnlagt midt i det 6. årh. ved foten av Palatinhøydens NV hjørne i forbindelse med vestibylen til keiser Domitians keiserpalass på høyden over (1. årh. e. Kr.). I løpet av tre århundrer (fra det 6.-9. årh.) ble kirken, sammen med det nærliggende ”De førti martyrers oratorium”, dekorert med en serie med fresker, som ofte ligger på hverandre i flere lag og dekker totalt ca. 300 m². Freskene omtales ofte som middelalderens Pompei eller middelalderens Sixtinske kapell. Freskene er unike for kunnskap om romersk og bysantisk maleri, siden det meste av annet samtidig billedmateriale gikk tapt under de bysantinske billedstormene i perioden 726-843. I 847 ble kirken, under et jordskjelv, begravd av murmasser styrtet ned fra Palatinhøyden og således hermetisk forseglet til den ble gjenoppdaget under utgravninger i 1900. Oppdagelsen av monumentet førte til en total omskriving av eldre forskningsresultater om perioden. I denne prosessen, som har strukket seg over hundre år, har også norske forskere gjort seg sterkt gjeldende, særlig prof. Per Jonas Nordhagen i Bergen.

Til minne om gjenoppdagelsen arrangerte The British School at Rome, Det norske institutt i Roma og Soprintendenza archeologica di Roma i år 2000 et internasjonalt seminar for å stadfeste forskningens status quo og hvilke retninger studiene av monumentet ville ta på terskelen til et nytt århundre. Boken samler 15 artikler fra en rekke av de fremste, etablerte spesialister og av yngre forskere på monumentet, deriblant tre norske: Per Jonas Nordhagen, Kirsti Gulowsen og J. Rasmus Brandt.

 

Kristine Bruland (ed)

Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain

This collection of essays explores the process of industrialisation that was set in motion in most European countries during the 18th and 19th centuries. The book presents the results of research into specifi c aspects of that process, in specifi c localities, within and across the borders of Norway, France and Spain, over longer or shorter periods. Some of the most important ingredients of the industrialisation process are discussed: culture, institutions, technology, fi nance and natural environments. The employment of new techniques and machinery in production is described, as are the international activities of fi rms, state-driven industrial initiatives, regional patterns of change and labour migration. These are stories about the decisions and actions taken by individuals, fi rms and groups across widely dispersed areas. The micro-level foundation of these studies helps to reveal how social factors could make industrialisation take many forms, and provokes questions about how we can incorporate detailed regional diversity into our conceptualisation of the European industrialisation process.

Sølvi Søgner i

Domestic Service and the Formation of European Identity, London 2004

"The Legal Status of Sevants in Norway from the Seventeenth to the Twentieth Century", side 175-189.

 

 

 

 

Finn Fuglestad

The Ambiguities of History
The Problem of Etnocentrism in Historical Writing

This book argues that history may, by definition, be an imperialist science or quintessentially Western form of discourse. Finn Fuglestad thinks there is something profoundly ambiguous about the science or academic discipline we call history. It is the only science that is the product of its own object outside of which it cannot exist. It it as also the only science that can study itself. The author argues that history has a relationship with one of the so-called civilization of the world that borders on the incestuous. That civilization is Western Civilzations: history has both emerged from it and helped to shape it in such a way thatat they are inextricably linked. History, with its Western conceptual framework, has become a defining part of Western Civilzation to the extent that the West cannot even conceive of itself being without history. But what happens when history is removed from its natural habitat? Can it be done, and has it been done, other than on terms of the West?
The real issue therefore concerns all those societies and peoples outside the West who, in accordance with the Hegelian tradition, have traditionally been labeled as "without history". What does it mean exactly "not to have history"? The reconstruction of the pasts of "peoples without history" poses a tremendous challenge to the science of history, especially at conceptual level. Finn Fuglestad not only believes that there has been a failure to confront this challenge properly, but he also questions whether anything can really be done.

 Til toppen