Innpasning av påbegynt hovedfag i arkeologi

Har du et påbegynt hovedfag i arkeologi og lurer på hvordan du kan innpasse dette i en eventuell mastergrad i arkeologi?

For en nærmere beskrivelse av masterprogrammet i arkeologi

Mastergraden i arkeologi består av 120 studiepoeng og bygges opp på følgende måte:

Obligatoriske emner
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs (10 sp)
ARK4200 - Prosjektbeskrivelsesseminar (20 sp)
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 sp)
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 sp)
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 sp). Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp høst 2010

ARK4300 og ARK4310 erstatter det gamle emnet ARK4100 Arkeologisk feltkurs og databehandling.
--

Valgfrie emner
ARK4020 - Problemstillinger innen middelhavsarkeologi (10 sp)
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori (10 sp)
ARK4060 - Museumsarbeid for arkeologer (10 sp)
ARK4070 - Miljøarkeologi (10 sp)
ARK4110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 sp)
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 sp)
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 sp)
KONS4060 - Gjenstandsteknologi (10 sp)
KONS4061 - Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 sp)
MUSE4910 - Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis (10 sp)

 

Hvordan innpasser vi studentene som har påbegynt et hovedfag i arkeologi?

For studenter som har begynt på et hovedfagsstudium og som ønsker å søke seg over til masterprogrammet, gjelder følgende overgangsordninger:

  • Deleksamen (ARKHDEL) innpasses som 30 studiepoeng hvorav 20 studiepoeng overlapper med ARK4200 - Prosjektbeskrivelsesseminar.
  • Hovedfagsstudenter som har gjennomført muntlig fremlegging som en del av hovedfagsstudiet (må dokumenteres), vil få dette innpasset som 10 studiepoeng.
  • Mellomfag med feltkurs vil gi fritak fra det obligatoriske emnet ARK4310 - Arkeologisk feltkurs. I stedet velges et emne fra listen over valgfrie emner.
  • Det er også mulig å søke om fritak fra ARK4310 - Arkeologisk feltkurs dersom man kan dokumentere tilsvarende felterfaring. I stedet velges et emne fra listen over valgfrie emner. En slik dokumentert søknad sendes til: Program for arkeologi og konservering, P.b. 1019 Blindern, 0315 Oslo


 

Publisert 25. mai 2010 10:40 - Sist endret 21. sep. 2016 12:39