Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 16 Cap.


[Til registeret]

16 Cap. Om Røveri.


1 Art.
Hvo som ligger i Skyel, og røver nogen vejfarendis Mand, og søger dermed Fielster, og døller saadan Gierning, hand er Stiemand: Vorder hand tagen paa fersk Fod, eller siden antreffis, og det hannem skielligen overbevisis, have forbrut sit Liv til Stægle og Hiul og sin Hovedlod til Husbonden, naar den Forurettede haver faaet sin Ret.

2.
Hvo som røver skibbruden Mand, straffis som Stiemand.

s. 262

3.
Hvo som røver af den Mand, der dræbt er, enten Klæder, Vaaben, Solv, Guld, eller Penge, som hand hafde paa, bøde for Valrov trende fyrretyve Lod Sølv, og derforuden vederlægge dobbelt saa meget, som røvet var.

4.
Hvo som i Kirke opbryder Blok, eller Kiste, eller Skab, hvor enten Fattigis, eller Kirkens Penge, eller Kirkens Kar, eller Ornamenter, ere udi, og deraf noget udtager, straffis ligesom Stiemand med Stægle og Hiul. End røver hand noget af Kirken, som ej er under Laas og Lukkelse, saasom Alterklæder, Lysestager, eller Kroner, eller dislige, straffis med Galgen. Er det ringere, som Lysearme, Stolelaase, Hængsler eller dislige, straffis med Kagen og Arbejd i Jern sin Livs Tid.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:50