Schous forordninger - kronologisk ordnet

 

innhold rubrikker stikkord emneregister forordninger info

decennier 16301640165016601670168016901700


1630-1639:

1630


1630 [1630-1639] [decennier]

 
1630. 13 Oct.(+) Fundation paa det færske Spring-Vand i Universitetets Compagnie; tilligemed nogle af samtlige Participantere den 15 Oct. 1657 vedtagne Slutninger.


1640-1649:

1645 1648


1645 [1640-1649] [decennier]

 
1645. 13 Aug.(+) Zoll-Rolle im Oeresund.

1648 [1640-1649] [decennier]

 
1648. 24 Dec.(+) Fr. om Skydsfærd til Lands og til Vands, samt Gastgiverier i Norge.


1650-1659:

1653


1653 [1650-1659] [decennier]

 
1653. 28 Jul.(+) Fr. om Land-Mynstring, Vagt og Værn (hvorefter Straffen for Forseelser paa Landet Bornholm, i Følge Kgl. Befaling 21 Jul. 1741, skal reguleres.)


1660-1669:

1660 1661 1662 1664 1665 1667


1660 [1660-1669] [decennier]

 
1660. 27 Maj.(+) Pacta og Freds-Fordrag med Sverrig (tildeels om Saluten).
1660. 27 Maj.(+) Pacta og Freds-Fordrag mellem Danmark og Sverrig.

1661 [1660-1669] [decennier]

 
1661. 24 Jun.(+) Kiøbenhavns Privilegier.
1661. 23 Nov.(+) Kgl. Betientes Privilegier i Khavn.
1661. 23 Nov.(+) Kongel. Betienters Privilegier i Kiøbenhavn.

1662 [1660-1669] [decennier]

 
1662. 13 Maj. Fr. om Jagten i Vildbanen.

1664 [1660-1669] [decennier]

 
1664. 19 Jan. Fr. om Præstegaarders Kiøb og Forhandling.
1664. 30 Jan. Aab. Mandat om Dæle-Skattens og Tiende-Lastens Oppebørsel og Forvaltning.
1664. 30 Jan. Aabent Mandat om Dæle-Skattens Tiende-Lastens Oppebørsel og Forvaltning.
1664. 8 Mart. Forbud paa smeltet og usmeltet Guld og Sølv at udføre.

1665 [1660-1669] [decennier]

 
1665. 20 Apr. Fr. hvorledes Tienden af Trælasten i Norge skal oppebæres og undgives.
1665. 25 Apr. Fr. om Tiende af Tiære.
1665. 14 Nov.(+) Lex Regia, det er: den Souveraine Konge-Lov, sat og given af K. F. III.

1667 [1660-1669] [decennier]

 
1667. 26 Jan. Fr. om dem, som ej maae have Huse eller Eiendom i Kiøbenhavn.
1667. 26 Jan. Fr. om dem, som ikke maae have Huse eller Ejendom i Kiøbenhavn og Christianshavn.


1670-1679:

1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679


1670 [1670-1679] [decennier]

 
1670. - - Krigs Folkets Eed.
1670. 3 Jan.(+) Privil. for et nyt Compagnie for Flamsk-Silde-Fangst.
1670. 12 Febr. Mand. om Accisens og Consumtionens Erlæggelse i Kiøbenhavn til H. Hermandsen.
1670. 13 Febr. Forbud paa Spil *.
1670. 13 Febr. Sørge-Fr. for K. F. III.
1670. 15 Febr. Forbud om Huggen i geistlig Godses Skove.
1670. 26 Febr. Fr. om Veiene i Danmark at forfærdige og vedligeholde.
1670. 21 Mart. Fr. om Militien til Lands og Vands af Børnehuset at klæde.
1670. 21 Mart. Fr. om Militien til Lands og til Vands af Børnehuset i Kiøbenhavn at klæde.
1670. 22 Mart. Aabet Brev om Søe- og Land-Toldens Forpagtning i Danmark og Norge.
1670. 9 Apr. Fr. om Udskrivning, og hvorledes med de udskrevne Soldater skal forholdes.
1670. 9 Apr. Qvarteer-Ordinance for det gevorbne Cavallerie.
1670. 12 Apr. Forbud paa smaae Myndts Indførsel.
1670. 12 Apr. Fr. om Forbud paa smaae Myndts Indførsel.
1670. [..] Jun. Fr. om Printsesse-Styr for Danmark og Norge.
1670. 2 Jun. Fr. at Skibe maae ei lægge til langs Broe imellem Kiøbenhavn og Christiandhavn.
1670. 3 Jun.(+) Privilegier for et nyt Compagnie paa Flamsk Silde-Fangsten.
1670. 29 Jun. Fr. om Høieste-Rets Respect af Parterne; it. Referendariis og Sagernes indlagte Documenters Affordring.
1670. 9 Jul. Fr. at ingen maae kræve Restants paa Gaarde, som til Rytterhold ere udlagte.
1670. 9 Jul. Fr. at ingen maae kræve Restants paa de til Rytterhold udlagte Gaarde.
1670. 11 Jul. Forbund imellem Danmark og Storbritannien.
1670. 30 Aug. Fr. om Proviant-Skatten over al Dmk. Ligel. 1671. 25 Aug.; 1672. 30 Sept.; 1673. 7 Oct.(til Søe-Etaten); 1674. 14 Sept.; 1675. 12 Aug.; 1676. 29 Aug.(til Land-Militiens Magasiner og Søe-Etaten); 1677. 14 Aug.; 1678. 5 Sept.; 1680. 31 Aug.; 1681. 24 Aug. (Videre, see Korn-Skat).
1670. 30 Sept. Fr. at det Islandske Compagnie skal seile med egne eller andre Danske og Norske Skibe.
1670. 30 Sept. Fr. hvorledes Ryttere, som paa Landet i Sogne ere fordeelte, skal tracteres.
1670. 5 Oct. Fr. om Land-Rytteriet, og hvorledes med de til Rytterhold udlagte Gaarde skal forholdes.
1670. 20 Oct. Fr. og Skov-Ordinance i Danmark.
1670. 16 Nov. Fr. om Skovene til de udlagte Ryttergaarde.
1670. 5 Dec. Fr. om Vornede.
1670. 10 Dec. Fr. om Løsgiængere og dem, som findes paa Gaden sildig om Aftenen, it. at Fremmede skal af Værterne anmeldes, og om den igien paabudne Borger-Vagt.
1670. 10 Dec. Fr. om Løsgiængere og dem, som findes paa Gaden sildig om Aftenen; it. at Fremmede skal af Værterne anmeldes, og om den igien paabudne Borger-Vagt.

1671 [1670-1679] [decennier]

 
1671. 11 Jan.(+) Apotheker-Ordinance.
1671. 22 Mart.(+) Myndt-Ordning.
1671. 22 Mart. Forbud paa samme i Danmark og Norge.
1671. 22 Mart. Forbud, samme angaaende.
1671. 24 Maj. Defensions-Skibes Privilegier.
1671. 25 Maj. Friherrernes Privilegier.
1671. 25 Maj. Grevernes Privilegier.
1671. 2 Jun. Fr. om Skibes Afhændelse.
1671. 26 Jun. Fr. om Licenten af Brændeviins-Kander til samme.
1671. 25 Jul. Fr. om Skibe, som i Havnene for Kiøbenhavn indlægges.
1671. 27 Jul. Fr. om adskilligt, anl. Land-Rytteriet og de udlagte Gaarde.
1671. 1 Aug. Kongel. Benaadning for dem, som Varer oplægge og igien af Riget udføre.
1671. 4 Sept. Fr. om alle Regnskabers riktige Indlevering og Clarering paa Skat-Kammeret.
1671. 6 Sept. Fr. om Told af fremmed Korn.
1671. 6 Sept. Kgl. Befaling til dem, som have Pladser paa Kongetorvet imod den nye Canal, som der skal indskiæres.
1671. 6 Sept. Kongel. Befaling til dem, som have Pladse paa Konge-Torvet imod den nye Canal, som der skal indskiæres.
1671. 21 Sept. Privilegier for Udlændiske, som sig her i Rigerne ville indbegive og i Kiøbstæderne nedsætte og Borgerskab tage.
1671. 21 Sept. Privilegier for Udlændiske, som sig her i Rigerne ville indbegive, og i Kiøbstæderne nedsætte og Borgerskab tage.
1671. 8 Nov. Forbud om usømmelige Spil ved Contoiret i Bergen.
1671. 22 Nov. Fr. om Consumtionen i Danmark. Ligeledes 1673. 6 Dec.; 1674. 7 Dec.; 1688. 13 Oct.

1672 [1670-1679] [decennier]

 
1672. 4 Jan. Fr. om Brude- og Fadder-Gaves Afskaffelse.
1672. 10 Jan. Fr. om Defensions-Skibes Maaling og Modeller.
1672. 1 Febr. Nye Fr. om det sidst paabudne Consumtions-Værk
1672. 13 Febr. Fr. om Skippernes Passer og Certificationers Rigtighed.
1672. 13 Febr. Fr. om Skippernes Passer og Certificatsers Rigtighed.
1672. 13 Febr. Fr. om Skippernes Passers og Certificatsers Rigtighed.
1672. 27 Febr. Fr. at Mandskabet i Norge ikke maae begive sig fra Landet.
1672. 27 Febr. Fr. at Mandskapet i Norge ikke maae begive sig fra Landet.
1672. 29 Febr. Fr. om Saltets Indførsel imod Defensions-Skibes Tilveiebringelse.
1672. 2 Mart. Fr. om Land-Rytteriet og de til Rytterhold udlagte Gaarde.
1672. 9 Mart. Fr. naar Høieste-Ret skal holdes. Ligel. 1673. 13 Mart og 11 Dec.
1672. 6 Apr. Fr. om Skydsfærd i Norge.
1672. 1 Maj.(+) Fr. hvorefter Tolden *. i Danmark og Norge skal oppebæres.
1672. 26 Jun. Fr. at indfødte Undersaatter ei maae tage Tieneste hos fremmede Herrer.
1672. 4 Jul. Fr. om Bygning ved Konge-Torvet og forrige ubebygte Pladser i Kiøbenhavn.
1672. 1 Aug.(+) Apotheker-Taxt paa alt, hvis i Khavn hos de 4re privilegerede Apothekere til Kiøbs findes.
1672. 12 Aug. Fr. om Søefarende, som her i Rigerne Borgerskab tage og dog andensteds boe.
1672. 12 Aug. Fr. om Søefarende, som her i Rigerne tage Borgerskab og dog andensteds boe.
1672. 12 Aug. Fr. om søefarende Folk, som her i Rigerne Borgerskab tage og andensteds boe.
1672. 23 Aug. Fr. om Kirkernes Forsvar og Korn-Taxt.
1672. 10 Sept. Fr. om Soldater, som af Lægderne maae skaffes.
1672. 10 Sept. Fr. om Tyve, som stiele fra Kirkerne, og dem, som med dem kiøbe.
1672. 24 Sept. Fr. om Olden-Gield.
1672. 26 Sept.(+) Freds-Tractat mellem Danmark og Sverrig.
1672. 27 Sept.(+) Defensiv-Alliance i 10 Aar imellem Dmk og Sverrig.
1672. 12 Oct. Forbud paa tydske Bøger, som handle om fremmed Religion.
1672. 16 Oct. Fr. om Consumtionernes Forpagtning i Danmark. Ligeledes 1673. 10 Oct.; 1677. 31 Aug.; 1680. 31 Aug.; 1683. 31 Aug.; 1688. 16 Oct.
1672. 8 Nov. Consumtions Fr. for Norge.
1672. 14 Nov. Fr. hvorledes med den resterende Grund- og Folke-Løns-Skat skal forholdes.
1672. 27 Nov. Fr. om Consumt. Underslæb i Portene.
1672. 4 Dec.(+) Fr. om Medicis og Apothekere.
1672. 10 Dec.(+) Patent om et Gvineisk Compagnies Oprettelse i Khavn.
1672. 30 Dec. Fr. om de Danskes Toldfrihed i Sverrig.

1673 [1670-1679] [decennier]

 
1673. 4 Febr. Fr. om Soldaters Udskrivning. Ligeledes 1672. 15 Dec. og 1677. 23 Jan.
1673. 14 Febr. Fr. om Fanger at dømmes efter Loven og Recessen, samt dem, som bryde Kongens Fængsel eller Jern.
1673. 10 Apr.(+) Kong C. V. Confirmation paa Rosengaards Compag. Fundats paa det færske Springvand.
1673. 19 Maj. Fr. om Bede-Stunde og Sabbatens Helligholdelse.
1673. 17 Jun. Fr. om Rostienesten.
1673. 10 Jul. Fr. om 3de almindelige Bededage. Ligel. 1675. 27 Jul.; 1676. 28 Apr.; 1677. 16 Febr.; 1678. 7 Mart.; 1679. 3 Mart.; 1682. 18 Mart.; 1683. 24 Mart.; 1684. 8 Mart.
1673. 1 Oct. Fr. om Konge-Veiene.
1673. 7 Oct. Fr. om Korn-Skatten over al Dmk til Magasinerne.
1673. 14 Oct. Forbud paa tydke Bøker, som handle om fremmed Religion.
1673. 4 Dec. Forbud om Fakler i Kiøbenhavn og Christianshavn.

1674 [1670-1679] [decennier]

 
1674. 17 Jan. Forbud, anl. Skyden og andtændte Raketter om Natte-Tider.
1674. 24 Febr. Forbud paa Rdlrs Omsmeltning og Udførsel.
1674. 24 Febr. Forbud, at Specie-Rigsdaler ei maae omsmeltes eller af Landet udføres.
1674. 11 Mart.(+) Anordn. om 3de Bededage paa Island og Færøe.
1674. 31 Mart. Fr. om Kobber-Skatten i Danmark.
1674. 31 Mart. Fr. om Kobber-Skatten i Norge.
1674. 4 Jul.(+) Tilladelse, at fremmed Korn maae paa eet Aar indføres til Norge.
1674. 2 Dec. Fr. om Færgeløbet imellem Aarhuus og Callundborg.
1674. 23 Dec. Forbud paa Heste at udføre inden Pindsedag.
1674. 24 Dec. Fr. om Rostienestehold.

1675 [1670-1679] [decennier]

 
1675. 1 Febr. Fr. om Confiscation, som Qvæst- og Børne-Huset er tillagt.
1675. 1 Febr. Fr. om Confiscation, som Qvæst- og Børnehuset er tillagt.
1675. 5 Febr. Forbud paa Korn og andre Varers Udførsel af Danmark.
1675. 8 Mart. Fr. om fremmed Myndts Nedsættelse.
1675. 19 Mart. Forbud paa Salts Udførsel.
1675. 8 Apr. Fr. at fremmede Høeleer og Skiæreknive ei maae indføres og falholdes i Sielland og Møen.
1675. 20 Maj. Bevilling, ang. Handel paa St. Thomas i Vestindien.
1675. 27 Maj. Forbud paa Heste at udføre.
1675. 6 Aug.(+) Chr. V. Skibs-Art., hvorefter alle Kgl. Skibs Høvedsmænd og Capitainer med Skibe og Folk, og samtlige Vedkommende, sig paa deres Reise skal forholde.
1675. 6 Aug. Fr. om Landværn.
1675. 28 Aug. Fr. om Byg og Hvede at maae udføres af Dmk.
1675. 1 Sept.(+) Forflegnings-Ordinance, hvorefter Militien i Norge herefter og ad interim skal tracteres.
1675. 7 Sept.(+) Anordn. som tillader at føre alle Slags Korn herfra til Rostock.
1675. 6 Oct.(+) Anordn. at Kiøbstæderne i Norge skal forsyne Militien med nødtørftig Underholdning efter Gen. Krigs-Commiss. Repartition og Anordning.

1676 [1670-1679] [decennier]

 
1676. 1 Jan. Fr. om Svenske Skibe i nærværende Tid.
1676. 14 Jan. Forbud at ingen i denne Tid maae flytte fra Kiøbstæderne.
1676. 25 Jan. Fr. at Søefolk ikke i fremmede Herres Tieneste eller af Landet maae begive. It. om bortløbne Soldaters Pardon, m. v.
1676. 25 Jan. Fr. at Søefolk sig ei af Landet maae begive, samt om bortløbne Soldaters Pardon.
1676. 25 Jan. Fr. at Søefolk sig ikke af Landet maae begive.
1676. 28 Febr. Declaration om Svensk Gods og Middel.
1676. 29 Febr.(+) Anordn. at Familie-Landhielpen i Norge for dette Aar skal continuere formedelst Krigen.
1676. 29 Febr.(+) Anordn. om Restancers Inddrivelse i Norge ved militarisk Execution.
1676. 20 Mart. Forbud paa Skienk og Gave.
1676. 21 Mart. Patent om Griffenfeldts Godses og Formues Seqvestration.
1676. 6 Apr.(+) Søe-Ordonnance for Lybek.
1676. 6 Apr. Fr. om fremmede Religioner.
1676. 8 Maj.(+) Søe-Ordonnance for Lybek.
1676. 30 Maj. Fr. om Myndten.
1676. 5 Jun. Fr. om Sølv Kiøbet.
1676. 18 Jun. Søe-Ordon. for Stæderne Lybek og Rostok.
1676. 22 Jun.(+) Instruction for Felt-Præsterne, som og i visse Puncter kan observeres af Skibs-Præsterne.
1676 - Jul. Fr. ang. de Svenske, som rømme fra Skaane.
1676. 29 Aug. Aabet Brev om Korn-Skatten.
1676. 1 Sept. Recrutirungs-Vdn. wegen d. gewordenen Infanterie.
1676. 1 Sept. Samme for Cavaleriet.
1676. 12 Oct. Fr. om Bøder for ulovligt Skov-Hug.
1676. 21 Oct. Aabet Brev om Havres Levering i Lolland, Falster, Langeland og Møen.
1676. 26 Oct.(+) Anordn. om Krigsstyr i Norge.
1676. 6 Nov. Samme for Sielland og Fyen.
1676. 20 Nov. Fr. angaaende de Ryttere og Soldater, som fra Armeen til Sielland uden Forlov have begivet.
1676. 21 Nov. Fr. om Præsternes Forhold i Skaane og Blegind.
1676. 15 Dec. Forbud paa nye, at Baadfolk sig ikke af Kongens Riger og Lande maae begive.
1676. 15 Dec. Forbud paa nye, at Baadsfolk sig ei af Kongens Riger, Fyrstendømme og Lande maae begive.
1676. 15 Dec. Fr. om Rostienesten for 1677.
1676. 15 Dec. Fr. om Soldaterhold.
1676. 16 Dec. Fr. om Stemplet-Papiir. Ligel. 1690. 26 Jul.; 1691. 31 Jan.; 1699. 10 Oct.
1676. 28 Dec. Fr. om Krigs-Styrens Paabud for 1677. Ligel. (om en halv Krigsstyrs Paabud) 1678. 15 Jan. og 28 Oct.; 1679. 7 Jun. og 20 Aug.; 1683. 28 Jul.(om en Krigshielp); 1710. 25 Mart. og 1711. 11 Maj (om Krigsstyre); 1712. 26 Febr.(Krigsstyr af Jordegods 3 Mk a Td. H. K.); 1713. 20 Jan.; 1714. 21 Apr.; 1715. 23 Apr.; 1716. 31 Mart.

1677 [1670-1679] [decennier]

 
1677. 7 Jan. Kgl. Brev om de fra Armeen uden Pas og Afskeed bortvigte Under-Officerer og Gemene, it. Forbud, at ingen maae dem huse og hæle eller af Landet føre.
1677. 24 Jan.(+) Ordon. w. Distribution d. Verpflegungs-Gelder bey d. Milice.
1677. 24 Jan.(+) Ordon. wornach. d. Infanterie zu verpflegen. Ligeledes for Artillerie-Betienterne; for Dragonerne; for Cavalleriet.
1677. 26 Jan.(+) March-Ordn. f. d. Bagage-, Artillerie- und Proviant-Wagens bey der Armee.
1677. 1 Febr. Fr. om Høieste-Ret. Ligeledes 1678. 4 Febr.; 1679. 4 Febr.;1680. 19 Febr.; 1681. 22 Mart.; 1682. 24 Mart.; 1683. 26 Febr.; 1684. 15 Jan.; 1685. 17 Febr.; 1686. 19 Jan.; 1687. 18 Jan.; 1688. 14 Jan.; 1689. 18 Jan.; 1690. 24 Jan.
1677. 15 Febr. Fr. om Bededagene paa Island og Færøe. Ligel. 1678. 7 Mart.; 1679. 3 Mart.; 1682. 18 Mart.
1677. 27 Mart.(+) Fr. om Commisfarere og Capere.
1677. 27 Mart.(+) Skibs-Art. for Particulære Commisfarere og Capere.
1677. 7 Maj. Fr. om Høieste-Rets Respect og nogle andre den vedkommende Poster.
1677. 15 Maj. Forbud paa Lyseri Bog: Das Kgl. Marck aller Länder.
1677. 21 Maj. Kgl. Brev, angaaende Officerer og gemene Ryttere og Soldater, som sig fra Armeen entholde.
1677. 23 Jul.(+) Ordon. wornach d. Infanterie zu verpflegen. Ligeledes for Cavalleriet og Dragonerne.
1677. 5 Aug.(+) Cartel zw. d. Kgl. Dänischen und Schwedischen Armeen wegen d. Gefangen.
1677. 14 Aug. Fr. om Høe- og Halms Levering.
1677. 14 Aug. Fr. om Ildsted og Qvæg-Skatten.
1677. 21 Aug. Forbud om Nødder og nogle andre Slags Frugter i Khavn at indføre.
1677. 24 Aug. Fr. om Rostienestens Forslegning.
1677. 15 Dec. Forb. at Ryttere, Dragoner eller Soldater deres Mundering ei maae afhænde.
1677. 20 Dec. Fornyet Forbud ang. Baadsfolks Bortbegivelse.
1677. 20 Dec. Fornyet Forbud samme ang.
1677. 24 Dec. Patent anl. Baadfolkenes Tumult.
1677. 24 Dec. Patent anl. Baadsfolkenes Tumult.

1678 [1670-1679] [decennier]

 
1678. 20 Febr. Reglem. for Commisfarere og Capere.
1678. 20 Febr. Skibs-Art. for particulaire Commisfarere og Capere.
1678. 8 Mart. Fr. at Søefolk ei maae blive efterstaaende i Land, naar Skibet, hvormed de ere commanderede, udløber.
1678. 2 Maj. Bødkernes Privilegier og Laugs-Artikler.
1678. 11 Maj. Fr. om Bytte i Flaaden.
1678. 3 Aug. Fr. om Kop-, Qvæg- og Rentepenge-Skatter over al Dmk.
1678. 5 Nov. Fr. om Rostienestens Recrutering.
1678. 5 Nov. Fr. om en halv Soldaters Udskrivning.
1678. 28 Dec. Forb. paa Borgere at antages under Militien, uden de lovlig opsige deres Borgerskab.
1678. 28 Dec. Forbud paa Borgere at antages under Militien, uden de lovlig opsige deres Borgerskab.

1679 [1670-1679] [decennier]

 
1679. 6 Febr. Mandat om Hindring udi Matrosers Hverving og de Borgere, som tilforn have taget Tieneste under Artilleriet.
1679. 6 Febr. Mandat om hindring i Matrosers Hverving og de Borgere, som tilforn have taget Tieneste under Artilleriet.
1679. 6 Febr. Mandat, hvorved Forb. 28 Dec. 1678 nøiere bestemmes.
1679. 11 Febr. Kongel. Betienters Privilegier confirmerede og forbedrede.
1679. 28 Febr. Fr. om Gields Søgning hos Bonden.
1679. 12 Jun. Fr. hvorledes Gields-Sager og med Opbud skal forholdes, derom i Høieste-Ret dømmes, og hvorledes Kongel. Frr. og Befalinger samt Høieste-Rets Domme skal efterkommes.
1679. 12 Jun. Fr. om hvorledes i Gields Sager og med Opbud skal forholdes, derom i Høieste Ret dømmes, og hvorledes Kgl. Frr. og Befalinger samt Høieste Rettes Domme skal efterkommes.
1679. 23 Aug. Fr. om Korn-, Proviant- og Fourage-Skatters Paabud.
1679. 9 Sept. Fr. om Sabbatens Helligholdelse.
1679. 12 Sept. Forbuds Continuation, at ingen, indtil anderledes tilsiges, maae flytte fra Kiøbstæderne.
1679. 19 Sept. Fr. om Korn, fede Varer, Heste og Øxens Forbuds Løsgivelse.
1679. 30 Sept. Kongel. Søefolks Privilegier.
1679. 1 Nov.(+) Ordon. wornach d. Infanterie zu verpflegen. Ligeledes for National-Cavalleriet og for Artilleriet.
1679. 11 Dec. Fr. om Skatternes Paabud i Dmk. Ligel. 1680. 27 Nov.; 1682. 3 Jan. og 19 Dec.; 1683. 1 Dec.; 1686. 16 Jun.; 1688. 7 Jan. og 21 Dec.; 1690. 2 Jan.; 1691. 13 Jan.; 1692. 5 Jan. (Videre, see Matricul-Skat *).
1679. 30 Dec. Fr. om Skatternes Paabud i Norge for følgende Aar. Ligel. 1681. 26 Febr.; 1682. 25 Febr.; 1683. 15 Dec.; 1685. 16 Maj.; 1686. 1 Mart.; 1687. 10 Febr.; 1688. 7 Jan.; 1689. 2 Mart.; 1690. 27 Jan.; 1691. 13 Jan.; 1692. 11 Jan.; 1693. 13 Maj.; 1694. 6 Mart.; 1695. 12 Mart.; 1696. 25 Jan.; 1697. 23 Febr.; 1698. 6 Mart.; 1699. 10 Jan.; 1700. 4 Mart. og 1701. 1 Mart.(Fr. og Skatte-Brev i Norge); 1702. 4 Febr.; 1703 20 Febr.; 1704. 19 Jan.; 1705. 17 Jan.; 1706. 19 Jan.; 1707. 22 Febr.; 1708. 2 Apr.; 1709. 23 Mart.; 1710. 7 Jan.; 1711. 12 Jan. og 29 Dec.; 1713. 17 Jan.; 1714. 2 Jan.; 1715. 26. Jan.; 1716. 15 Jan.; 1717. 7 Jan.; 1718. 24 Jan. og 5 Dec.; 1720. 4 Jan. og 30 Dec.; 1722. 17 Jan. og 23 Dec.; 1724. 28 Jan. og 28 Dec.; 1725. 4 Dec.; 1726. 16 Dec.; 1727. 29 Oct.; 1728. 10 Oct.; 1729. 26 Oct.; 1730. 3 Nov.; 1731. 19 Oct.; 1732. 17 Nov.; 1733. 24 Oct.; 1734. 26 Nov.; 1735. 14 Nov.; 1736. 6 Nov.; 1737. 27 Nov.; 1738. 18 Nov.; 1739. 16. Dec.; 1740. 6 Dec.; 1741. 4 Nov.; 1742. 12 Nov.; 1743. 19 Nov.; 1744. 3 Dec.; 1745. 28 Dec., hvori bevilges samme Skatte-Frihed paa opryddet Jord Nordenfields, som i de foregaaende 6 Aar ved Skatte-Frr. har været anordnet.


1680-1689:

1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689


1680 [1680-1689] [decennier]

 
1680. 10 Febr. Fr. om fremmede Dytkeners Afsættelse og Penges Udførsels Forbud.
1680. 10 Febr. Fr. om fremmede Dytkeners Afsættelse, samt Forbud paa Penges Indførsel.
1680. 12 Febr. Aabet Brev anl. Børsen.
1680. 12 Febr. Fr. om Salt-Handelen og Defensions-Skibene.
1680. 12 Febr. Fr. om et vist Compagnies Indrettelse, anl. Handelen paa Island og Færøe, efterat de forrige Hoved-Participanters Octroi er ude, saa og om Hvalfisk-Fangst.
1680. 12 Febr. Fr. om et vist Compagnies Indrettelse, anl. Handelen paa Island og Færøe, efterat de forrige Hoved-Participanters Octroj er ude, saa og om hvalfiskfangst.
1680. 13 Febr. Fr. om Spring- og Pompe-Vandet i Kiøbenhavn.
1680. 21 Febr. Fr. om Printsesse-Styr i Dmk.
1680. 3 Mart. Fr. om den Vestindiske og Gvineiske Handel.
1680. 5 Mart. Forbud paa Stod-Heste.
1680. 31 Mart. Fr. om Printsesse-Styrs Paabud i Norge.
1680. 21 Maj. Fr. om Gadernes Renovation og Broelægning *. i Khavn.
1680. 28 Maj. Specificat og Taxt, paa hvis under Kgl. Haand og Segl *. udfærdiges.
1680. 31 Maj. Fr. om bortskiødte og ubebygte Byggepladser i Khavn og Christianshavn inden Aar og Dag at opbygges.
1680. 5 Jun. Fr. om Baadsfolkes Forskaffelse af Proprietair-Gods ved Søekanten, i Steden for Soldater, i Danmark og Norge.
1680. 5 Jun. Fr. om Sogne-Ryttere.
1680. 25 Jul. Fr. om Bønder-Ryttere.
1680. 4 Aug. Fr. om Skibs- og andre Præster, som sig i Sognepræsternes Embeds Forretninger i Kiøbenhavn indtrænge.
1680. 9 Aug.(+) Fr. om Vognmænds Kiørsel imellem Stæderne samt Fragt efter Taxten, og om andre, som Vogne bortleie.
1680. 31 Aug. Skov-Fr. i Danmark.
1680. 4 Sept. Fr. om et nyt Toldsted paa Halsnæs i Sielland, i Steden for Roeskilde, Holbek, Nyekiøbing og Friderichssunds Toldsted. Ligeledes i Bandholm for Marieboe og Saxkiøbing.
1680. 4 Sept. Fr. om et nyt Toldsteds Indrettelse paa List i Jylland.
1680. 14 Sept. Forbud at seile eller trafiqvere paa de Steder, hvor Pesten grasserer.
1680. 18 Sept. Fr. om fremmede Dytkeners Afsættelse i Norge.
1680. 7 Oct. Fr. at Studii-Gaardens, Hospitalers, Kirkers og Skolers Regnskaber skal paa Rente-Kammeret indleveres.
1680. 7 Oct. Fr. om Studiigaardens, Hospitalers, Kirkers og Skolers Regnskaber paa Rente-Kammeret at leveres.
1680. 9 Oct. Forbud anl. Kiøbmands-Handling paa Landet.
1680. 13 Oct. Ostindiske Compagnies Skibs-Artikler.
1680. 18 Oct. Kgl. Brev, at de, som Manufacturer ville indrette, skal angive sig hos Commerce-Collegium.
1680. 18 Oct. Kgl. befaling, at de, som deres givne Octroi paa Manufacturer ikke have etterkommet, skal sig hos Commerce-Colleg. angive.
1680. 27 Oct. Fr. om Land-Rytteriet i Danmark.
1680. 9 Nov. Fr. om skadelig Brand saa og Krud i Husene udi Khavn.
1680. 16 Nov. Fr. om Skriver- og Procurator-Løn, samt Arve-Skifter, Brude- og Fadder-Gave i Bergen.
1680. 16 Nov. Fr. om Skriver- og Procurator-Løn, samt Arve-Stifter, Brude- og Fadder Gave i Bergen.
1680. 17 Nov.(+) Chr. V. Bevilling ang. Helsingøers færske Vands Indrettelse.
1680. 17 Nov. Fr. om Vognmænd.
1680. 20 Nov. Fundation anl. Pompe-Vandet i Kiøbenhavn.
1680. 20 Nov. Instruction for Vandmesterne i Kiøbenhavn.
1680. 31 Dec. Fr. om Kongen. Ligeledes 1693. 11 Febr.; 1699. 11 Febr.; 1717. 11 Febr.; 1730. 13 Dec.; 1734. 11 Febr.; 1744. 11 Febr.

1681 [1680-1689] [decennier]

 
1681. 4 Jan. Fr. at de Kongel. Søefolk maae i Fredstid seile og fare hvor dem lyster.
1681. 8 Jan. Privilegier for dem, som Manufacturer her i Rigerne vil indrette.
1681. 8 Jan. Privilegier for dem, som Manufacturer ville indrette.
1681. 1 Febr.(+) Den frivillige Vedtækt ang. ulykkelig Ildebrands Assecuranz i Kiøbenhavns Stad.
1681. 19 Febr. Fr. om Jagten i Danmark. Ligeledes 1683. 23 Jun. og 1688. 8 Dec.
1681. 5 Mart. Fr. om Varerne at stemple.
1681. 19 Mart. Forbud paa endeel Vildt, som paa visse Tider ei i Kiøbenhavn maae indføres.
1681. 19 Mart. Forbud paa endel Vildt, som paa visse Tider ej i Khavn maae indføres.
1681. 9 Apr. Fr. hvorefter Grændse-Tolden af ind- og udgaaende Varer i Norge skal erlægges.
1681. 9 Apr. Fr. om Grændse-Tolden i Norge.
1681. 16 Apr. Fr. om Commerciens og Navigationens Befordring, saa og Vexel-Retten.
1681. 16 Apr. Fr. om Commerciens og Navigationens Befordring, saaog Vexel-Retten.
1681. 25 Jun. Fr. om Lygternes Indrettelse og Vedligeholdelse paa Gaderne i Khavn.
1681. 17 Sept. Fr. om Pesten.
1681. 18 Sept. Fr. hvorledes med Udskrivningen i Norge herefter skal forholdes.
1681. 8 Nov. Fr. anl. dem, som Vandsluser, Dæmninger, Grøfter, Render eller andre til det færske Vands Conservation og Brug i Kiøbenhavn anlagte Værker beskadige.
1681. 26 Nov. Forbud paa Silke-Tøi og Stof i Kiøbenhavn, som ei der er fabriqvered.
1681. 26 Nov. Forbud paa Silke-Tøi og Stof i Kiøbenhavn, som ej der er fabriqveret.
1681. 27 Dec. Fr. om Stald-Øren og Stod-Hæste.
1681. 29 Dec. Fr. om Skov-Hug.
1681. 32 Dec. Fr. om Laugene i Kiøbstæderne i Danmark og Norge.

1682 [1680-1689] [decennier]

 
1682. 24 Jan. Fr. om Consumtionens Oppebørsel i Norge.
1682. 28 Jan. Fr. anl. Kiøbstæderne i Danmark.
1682. 28 Jan. Fr. anl. dem, som med Kgl. Moratoriis fra deres Creditorer at betale sig ville befrie; It. om dem, som fallere.
1682. 28 Jan. Fr. om Jordegods, og hvis videre herved skal iagttages.
1682. 28 Jan. Fr. om Sauger omkring Bergen.
1682. 4 Febr. Fr. om Studii-Skat, Cathedratico og Provste-Penge.
1682. 4 Febr. Fr. om Studii-Skat, Cathedraticum og Provste-Penge.
1682. 21 Febr. Fr. om Landmaalings-Skatten af Siellands og Fyens Stifter.
1682. 21 Febr. Fr. om Sæbe- Syderier.
1682. 28 Febr. Fr. om et nyt Toldsteds Indrettelse paa List i Jylland.
1682. 11 Mart. Fridericiæ Stads Privilegier.
1682. 15 Apr. Fr. om Havnene og Canalerne i Kiøbenhavn.
1682. 22 Apr. Fr. og Paabud i Steden for Rostienesten i Norge.
1682. 25 Apr.(+) Grændse-Fæstningen Friderichstads Byes forbedrede Privilegier.
1682. 6 Maj. Fr. om Haandværks-Svende og Drenge i Kiøbstæderne.
1682. 9 Maj. Fr. om Børne-Godses Auction.
1682. 13 Maj. Pl. om den Islandske og Færøiske Handels Forvaltning udi et Compagnie.
1682. 14 Aug.(+) Det Øster-Compagnies Fundation paa det færske Spring-Vand.
1682. 29 Aug. Fr. om Salt af Salt i Norge at taage.
1682. 29 Aug. Fr. om Sæbe-Syderier i Norge.
1682. 28 Oct. Fr. om Kobber-Penges Afskaffelse, som i sidste Krig i Norge ere myndtede.
1682. 4 Nov.(+) Broelægger-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Muurmester-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Prammænds-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Reebslager-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Skoemager-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Skræder-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Smede-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Snedker-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Tømmermænds-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov.(+) Væver-Laugs-Artikler.
1682. 4 Nov. Fr. om deres Straf i Norge, som sig i Leiermaal i de forbudne Leed oftere end eengang forsee.
1682. 7 Nov. Forbud, at ingen Bønder-Karle og andre Gemene af Almuen maae af Rigerne udreise eller til Vands bortføres.
1682. 7 Nov. Forbud, at ingen Bønderkarle eller andre Gemene af Almuen maae af Rigerne udreise eller til Lands Bortføres.
1682. 7 Nov. Forbud, at ingen Bønderkarle eller andre Gemene af Almuen maae af Rigerne udreise eller til Vands bortføres.
1682. 7 Nov. Fr. om Begravelser.
1682. 11 Nov. Fr. om en halv Kop- og Qvæg-Skat i Dmk.
1682. 2 Dec. Forbud om Hestes udførsel.
1682. 5 Dec. Aabet Brev om Islands Handels Forpagtning.
1682. 16 Dec. Fr. om Kop- og Qvæg-Skat i Norge. Ligel. 1684. 25 Oct.; 1685. 11 Dec.
1682. 16 Dec. Fr. om Sædegaardene i Danmark.

1683 [1680-1689] [decennier]

 
1683. 25 Jan. Fr. om Told-Confiscationens Forpagtning.
1683. 26 Jan. Fr. om dem, som med adskilligt Gods og Varer til at sælge, eller mod laante Penge at udsætte, betroes at omgaae.
1683. 26 Jan. Fr. om dem, som med adskilligt Gods og Varer, til at sælge eller imod laante Penge at udsætte, betroes at omgaae.
1683. 3 Febr. Forbud om Hestes udførsel af Norge.
1683. 12 Febr.(+) Fr. og Told-Rulle, hvorefter Tolden i Danmark og Norge skal oppebæres.
1683. 24 Febr. Fr. anl. hvis som om Politien allerede paa Tryk er udgaaet eller fremdeles skal udgaae.
1683. 27 Febr. Fr. om Khavns Gader og Bygning.
1683. 5 Mart. Vognmænds-Laugs-Artikler.
1683. 9 Mart.(+) Art.Brev og Krigs-Rets Instruction ang. Krigen til Lands.
1683. 9 Mart.(+) Krigs-Art. Br. og Krigs-Rettens Instruction (see Land-Milit. Etaten).
1683. 13 Mart. Fr. om Klædedragt, Brylluper, Barseler og Giestebude.
1683. 13 Mart. Fr. om Klædedragt, Bryllupper, Barseler og Giestebudde.
1683. 13 Mart. Fr. om Klædedragt, Bryllupper, Barseler og Giestebude.
1683. 13 Mart. Fr. om Klædedrakt, Bryllupper, Barseler og Giestebudde.
1683. 24 Mart. Fr. om Landmaalings-Skatten af Jylland og underliggende Øer.
1683. 27 Mart.(+) Christian V. Søe-Artikler og Krigs-Rets-Instruction, tilligemed Indhold af Frr. om Byttet og de Lemlæstede.
1683. 27 Mart.(+) K.C.V. Søe-Art. og Krigs-Rets Instruction (see Søe-Milit. Etaten).
1683. 3 Apr. Fr. om Defensions- og Exemptions-Skibes Sarter.
1683. 28 Apr.(+) Possementmager-Laugs-Artikler.
1683. 1 Maj. Fr. om Vægt og Maal.
1683. 5 Maj.(+) Slagter-Laugs-Artikler.
1683. 5 Maj. Anordn. om Veiere, Maalere (Korn- og Kalkmaalere), Vragere, Havnefogder og Favnesættere.
1683. 5 Maj. Fr. om Artillerie-Hestes og Kudskes Udskrivning i Danmark; ligel. 1684. 14 Apr.
1683. 5 Maj. Fr. om Betlere.
1683. 5 Maj. Fr. om Kiøbstædernes Grund-Taxt i Danmark.
1683. 5 Maj. Fr. om Kiøbstædernes Grund-Taxt i Dmk.
1683. 5 Maj. Fr. om Maalere, Vejere, Vragere, Havnefogder og Favnesættere.
1683. 12 Maj. Skov Ordonnance i Norge.
1683. 9 Jun. Fr. om Executionen.
1683. 12 Jun. Fr. om Manufacturernes Befordring.
1683. 12 Jun. Fr. om Militiens Stand-Qvarteer i Stæderne.
1683. 12 Jun. Fr. om hvorledes med Rytter-Gaardene, naar de Nationale Regimenter opbryde, skal forholdes.
1683. 19 Jun. Fr. om Jern-Manufactur.
1683. 23 Jun. Berg-Ordonnance i Norge.
1683. 23 Jun. Fr. om Qvæsthuset og Hospitaler i Danmark.
1683. 23 Jun. Fr. om den nye Lov.
1683. 23 Jun. Kongel. Brev anl. Forklaring i den om Klædedragt sidst udgangne Fr.
1683. 24 Jul.(+) Ordon. wornach d. Infanterie zu verpflegen. Ligeledes for Cavalleriet og Dragonerne.
1683. 26 Jul. Anordning, hvorledes i Sager for Høieste-Ret skal procederes.
1683. 26 Jul. Fr. om Gade-Lygterne og Nat-Vægterne i Khavn.
1683. 26 Jul. Fr. om Gade-Lykterne og Nat-Vægterne i Kiøbenhavn.
1683. 1 Sept. Fr. om de Gader *, som til H. Trefold. Kirke ere perpetuerede.
1683. 1 Sept. Fr. om de Gader *, som til H. Trefoldigheds Kirke ere perpetuerede.
1683. 1 Sept. Fr. om hvilke Gader *. til H. Trefoldigheds Kirke ere perpetuerede.
1683. 14 Sept. Fr. om en halv Kop- og Qvæg-Skat i Dmk.
1683. 1 Oct. Fr. om Tiendernes Forpagtning i Norge for 1684-1686.
1683. 30 Oct. Forbud paa Lin-, Roc- og Hamp-Olie i Kiøbenhavn at indføres.
1683. 17 Nov. Privilegier for Norske søefarende Folk, som uden Riget tiene.
1683. 20 Nov. Fr. om Heste-Market i Kiøbenhavn.
1683. 8 Dec. Bevilling paa Consulat-Penge for I. R. Aboe, Consul i Amsterdam.

1684 [1680-1689] [decennier]

 
1684. 14 Jan.(+) Møller-Laugs-Artikler.
1684. 26 Jan.(+) Reglernes Artikler i Kiøbenhavn.
1684. 5 Febr. Kgl. Brev om gammelt Jerns Afhændelse til Smelte- og Hammer-Møllen ved Helsingør.
1684. 9 Febr. Fr. om Ryttere, Soldater og Dragoner i Norge, som sig Leiermaals-Forseelse svigagteligen paatage.
1684. 9 Febr. Fr. om løse Mandfolk i Norge, som sig ei til stadig Tieneste vil beqvemme.
1684. 9 Febr. Fr. om løse Mandfolk udi Norge, som sig ikke til nogen stadig Tieneste vil beqvemme.
1684. 23 Febr. Fr. om Underofficerer, Ryttere og Soldater, som uden Pas eller Afskeed entvige.
1684. 4 Mart. Fr om ulovligt Paalæg i Norge, hvormed Almuen besværes.
1684. 4 Mart. Fr. om ulovligt Paalæg i Norge, hvormed Almuen besværes.
1684. 15 Mart. Fr. om det i Forraad værende fremmede Silke-Tøis Angivelse, Stempling og Forhold, m. v.
1684. 22 Mart. Reglement om Over- og Under-Rets-Skriveres og andre Betientes Brev-Penge og Løn i Kiøbenhavn.
1684. 8 Apr. Kongel. Mandat, at Herreds- og Birkefogderne paa Landet saavelsom Byefogderne i Kiøbstæderne skal parere Politiemesterens Ordre.
1684. 8 Apr. Mandat, at Herreds-, Kirke- og Byefogder skal parere Politiemesters Ordre.
1684. 26 Apr. Kgl. Brev om Sølv-Berg-Verkets nye Indretning i Norge og sammes Aarticipanter.
1684. 29 Apr.(+) Bartskier-Laugs-Art. i Khavn og Chavn.
1684. 29 Apr.(+) Bundtmager-Laugs-Artikler.
1684. 29 Apr.(+) Færgemænds-Laugs-Artikler i Khavn.
1684. 29 Apr.(+) Glarmester-Laugs-Artikler.
1684. 29 Apr.(+) Malernes Laugs-Artikler.
1684. 29 Apr.(+) Peltsner- og Handskemager-Laugs-Artikler.
1684. 29 Apr. Forbud, at giøre Politiens Betiente Hindring i deres anbefalede Forretninger.
1684. 29 Apr. Fr. om Færgeløbene imellem Nyborg og Portøer, Aarhus og Callundborg, Assens og Hadersleb, Middelfart og Snoghøj.
1684. 29 Apr. Fr. om Løsgiængere i Kiøbenhavn.
1684. 29 Apr. Remmesnider- og Sadelmager-Laugs-Artikler.
1684. 3 Maj. Kgl. Mandat, at Proprietairerne ej maae forbyde Bønderne at giøre deres Sognepræster Villighed.
1684. 3 Maj. Kongl. Mandat, at Proprietairerne ei maae forbyde Bønderne at giøre deres Sogne-Præster Villighed.
1684. 6 Maj. Fr. om den Islandske Taxt og Handel.
1684. 15 Jun. Kgl. Brev om Frihed for dem, som Huse i Khavn af Bindingsværk lade opsætte.
1684. 28 Jul. Fr. om Torvene i Khavn.
1684. 29 Jul. Fr. at fremmed Tov-Verk og Jern-Ankere ei maae her til Rigerne forskrives.
1684. 30 Jul. Fr. om Portugiser af den Ebraiske Religion.
1684. 30 Jul. Kammer-Rets-Ordning.
1684. 30 Jul. Kammer.Rets-Ordning.
1684. 16 Aug. Fr. om Consumt. Forpagtning i Norge.
1684. 16 Aug. Fr. om Kop- og Qvæg-Skat i Dmk. Ligel. 1685. 11 Dec.; 1687. 5 Febr.
1684. 4 Oct.(+) Fr. om Bartskier-Svende og Drenge.
1684. 28 Oct.(+) Fr. om hvad ringe Arbeide af fattige Mænd og Qvinder uden Skræder-Laugets Hinder maae giøres.
1684. 28 Oct.(+) Fr. om hvad ringe Arbeide af fattige Mænd og Qvinder uden Skræder-Laugets Hinder maae gjøres.
1684. 28 Oct. Fr. om Brændeveds Taxt og Længde.
1684. 28 Oct. Fr. om Svende og Drenge, som Haandværker her i Rigerne lært have.
1684. 15 Dec. Fr. hvorefter Rytterne paa Landet hos Bønder i Fredstid skal tracteres.
1684. 15 Dec. Fr. hvorefter Sogne-Rytterne paa Landet skal forsleges.
1684. 20 Dec. Fr. om Indqvarterings-Ligning i Kiøbstæderne i Dmk.
1684. 20 Dec. Fr. om Land-Rytteriet i Danmark.
1684. 24 Dec.(+) Fr. om Skydsfærd til Lands og Vands, samt Gastgiverier i Norge.

1685 [1680-1689] [decennier]

 
1685. 3 Jan.(+) Die von Ihren Kgl. Mst. denen von d. reformirte Religion ertheilten Privilegien.
1685. 3 Jan. Fr. om Kalleboe-Huses Deling imellem Frue og Nicolai Kirke.
1685. 3 Jan. Fr. om Kalleboe-Huses Deling mellem Frue og Nicolai Kirke.
1685. 3 Jan. Fr. om Kalleboe-Huses og Pladsers Deling imellem vor Frue og St. Nicolai Kirke i Khavn.
1685. 6 Jan. Fr. om alle Insolentiers Afskaffelse ved Land-Rytteriet i Danmark.
1685. 10 Jan. Forbud paa usømmelig Dobbel, Spil og Lykkepotter i Khavn.
1685. 10 Jan. Fr om umaadelig Kiørsel og adskillig anden Uskikkelighed paa Gaderne i Kiøbenhavn.
1685. 10 Jan. Fr. om Bismer-Vægten.
1685. 10 Jan. Fr. om umaadelig Kiørsel og anden Uskikkelighed paa Gaderne i Khavn.
1685. 10 Jan. Kongel. Brev om Landstings-Rideres Penges Indfordring, og Landstings-Dommernes Forseglings-Penge.
1685. 5 Febr. Fr. om ulovlig Paalægs Afskaffelse i Norge.
1685. 5 Febr. Fr. om ulovlig Paalægs-Afskaffelse i Norge.
1685. 5 Febr. Fr. om ulovligt Paalægs Afskaffelse i Norge tydeligere forklaret.
1685. 5 Febr. Fr. om ulovligt Paalægs Afskaffelse i Norge, i visse Punkter tydeligere forklaret.
1685. 24 Febr. Ligeledes for Enke-Dr. Sophia Amalia; 1699. 26 Aug. for K. C. V.; 1714. 30 Mart. for Enke-Dr. Charlotta Amalia; 1721. 15 Mart. for Dr. Lovise; 1730. 17 Oct. for K. F. IV; 1746. 8 Aug. for K. C. VI; 1751. 20 Dec. for Dr. Lovise; 1766. 16 Jan. for K. Fr. V; 1770. 28 Maj for Enke-Dr. Sophie Magdalene.
1685. 28 Febr. Fr. om Norske Post-Breves Betalings Underslæb.
1685. 10 Mart.(+) Hattemager-Laugs-Artikler.
1685. 21 Mart. Fr. om dem, som formedelst nogle uomgiængelige Forretninger og Bestillinger paa deres Ære forulempes.
1685. 21 Mart. Reglem. hvorefter Liv-Garden til Hest skal forsleges og dermed paa Møen forholdes.
1685. 21 Mart. Reglem. hvorefter Liv-Garden til Hest skal forsleges paa Møen.
1685. 7 Apr. Fr. om Kirke-Regnskaberne udi Kiøbstæderne i Danmark.
1685. 7 Apr. Fr. om Konge-Veiene og deres Lukkelse.
1685. 11 Apr. Privil. for alle Fremmede af den evangeliske og reformerede Religion, som sig her i Rigerne boesætte ville; it. Frihed for dem, som øde Pladser i Kiøbenhavn lade bebygge, samt Anordning om dem, som Huse leie, og dem, som deres Pladser endnu ei have bebygget.
1685. 11 Apr. Privileg. for fremmede Reformerede; it. Frihed for dem, som bebygge øde Pladser i Kiøbenhavn, og om dem, som Huse leie.
1685. 11 Apr. Privilegier for fremmede Reformerede. It. Frihed for dem, som bebygge øde Pladse i Khavn; og om dem, som Huse leje.
1685. 25 Apr.(+) Verpflegungs-Ordonnance für d. Cavallerie.
1685. 2 Maj. Fr. om hvorvidt fattige Haandværks-Folk i Kiøbstæderne, som ere uden Laugene, maae arbeide.
1685. 2 Maj. Fr. om hvorvidt fattige Haanværksfolk i Kiøbstæderne, som ere uden Laugene, maae arbeide.
1685. 12 Maj.(+) Færgemænds-Laugs-Artikler i Helsingøer.
1685. 14 Maj.(+) Kandestøber-Laugs-Artikler.
1685. 14 Maj.(+) Sverdfeger-Laugs-Artikler.
1685. 16 Maj.(+) Bogbinder-Laugs-Artikler.
1685. 16 Maj.(+) Skipper-Laugs-Artikler i Khavn.
1685. 16 Maj. Anordn. at de, som vil leie Stole-Stader i Frue- og Trinitatis-Kirke, skal forud betale den aarlige Leie.
1685. 16 Maj. Anordn. om dem, som leje Stole-Stader i Frue og Trinitatis Kirker.
1685. 16 Maj. Kgl Brev om de til Manufactur-Værk indrettede Huse ved de nye Boder i Khavn, og dem, som i samme Værk sætte ville.
1685. 25 Jul.(+) Danmark og Norges Kirke-Ritual.
1685. 18 Aug. Forbud paa Misbrug med Almanakker, Skriv-Calendere og Prognostiske Tillæg at trykke eller forhandle.
1685. 22 Aug. Kgl. Brev paa Commissarii Penge for Leers.
1685. 29 Sept. Fr. om hvor høit Studentere og Skole-Diciple i Khavn maae betroes.
1685. 29 Sept. Fr. om hvor høit Studentere og Skole-Dicipler i Khavn maae betroes.
1685. 29 Sept. Fr. om hvor høit Studenterne og Skole-Dicipler i Khavn maae betroes.
1685. 3 Oct. Fr. om Landskyld-Taxten i Norge.
1685. 3 Oct. Fr. om Liv-Garden til Hest og Bønderne paa Møen.
1685. 7 Nov.(+) Guldsmed-Laugs-Artikler.
1685. 7 Nov.(+) Træedreiernes Laugs-Artikler.
1685. 7 Nov. Knapmager-Laugs-Artikler.
1685. 5 Dec. Fr. om ulovlig Skovhugst i Norge.
1685. 8 Dec. Forbud at skyde med Nøgle-Bøsser, it. Sværmere, Budiker og andet med Krudt opfyldt iblandt Huse at bortkaste.
1685. 29 Dec. Fr. om Reservers Afskaffelse i Norge.

1686 [1680-1689] [decennier]

 
1686. 16 Jan. Fr. om Kirke-Ritualet.
1686. 19 Jan. Fr. om Underslæb med Post-Brevene fra og til Kiøbenhavn.
1686. 23 Jan. Fr. om Misbrug ved Trælasten i Norge.
1686. 6 Febr. Fr. om Apotheker-Varer, som paa Credit udtages.
1686. 2 Mart. Fr. om Sogne-Skiellet til H. Trefold Kirke.
1686. 2 Mart. Fr. om Sogne-Skiellet til H. Trefoldigheds Kirke.
1686. 2 Mart. Fr. om Sogne-Skiellet til H. Trefoldighets Kirke.
1686. 6 Mart.(+) Hiulmændenes Laugs-Artikler.
1686. 6 Mart.(+) Lygtemager-Laugs-Artikler.
1686. 6 Mart. Feldbereder-Laugs-Artikler.
1686. 11 Mart. Fr. om 2 Sldrs Skat af hvert Skippund Tunge, Løb eller Spand, i Steden for Kop- og Qvæg-Skatten at gives af Almuen i Norge.
1686. 27 Mart. Fr. om en extraordinair Bededag.
1686. 10 Apr. Fr. om Stifter, Formynderskaber og andet Hof-Retten vedkommende.
1686. 10 Apr. Fr. om Stifter, Formynderskaper og andet, Hos Retten ved[k]ommende.
1686. 13 Apr. Fr. om en Inqvisitions-Commisions Indretning i Tyvs-Sager i Khavn.
1686. 13 Apr. Fr. om en Inqvisitions-Commissions Indretning udi Tyvssager i Kiøbenhavn.
1686. 27 Maj.(+) Told-Rulle for Danmark og Norge.
1686. 12 Jun. Fr. om Frihed for Postmesterne i Danmark og de Færgefolk, som Post-Sækken transportere.
1686. 15 Jun. Fr. om Rytter-Godset i Danmark.
1686. 16 Jun. Fr. om Fremmede, som til Kiøbenhavn ankomme.
1686. 16 Jun. Fr. om Stutteriernes Indretning.
1686. 23 Jun.(+) Bager-Laugs-Artikler.
1686. 26 Oct. Pl. om Hamborgernes fri Commerse, samt anholdte Skibe og Gods at relaxeres.
1686. 26 Oct. Pl. om Hamborgernes frie Commerce, samt anholdte Skibe og Gods at relaxeres.
1686. 27 Nov. Fr. om fremmede Silke-Stoffer og Tafter, som imod forrige Forbudde her i Rigerne indsniges.

1687 [1680-1689] [decennier]

 
1687. 18 Jan. Fr. om de i Khavn fabriqverede Silke-Varer og Possemynt-Arbeide at stemples og de beholdne fremmede Stoffers Forhandling uden Riket inden en vis Tid.
1687. 18 Jan. Fr. om de i Kiøbenhavn fabriqverede Silke-Varer og Possement-Arbeide at stemples, m. v.
1687. 18 Jan. Fr. om de i Kiøbenhavn fabriqverede Silke-Varer og Possement-Arbejde at stemples og de beholdne fremmede Stoffers Forhandling uden Riget inden en vis Tid.
1687. 22 Jan. Fr. at Post-Breve imellem Khavn og Helsingøer maae ei ved Vognmændene føres.
1687. 19 Febr. Forbud paa fremmede Kornvarers Indførsel i Kiøbenhavn.
1687. 26 Febr. Fr. om Ducatons, Realers, Albertus og Kryds-Daleres Forhøielse.
1687. 19 Mart. Fr. om Tiden, naar den Norske Post skal afgaae, og Postbetienternes Privilegier.
1687. 22 Mart.(+) Bevilling f. G. H. de Mohr, at forfærdige og sælge alle Slags rare Møbler og Galanterier.
1687. 22 Mart.(+) Bevilling for H. de Moor i 12 Aar at forfærdige og sælge alle slags rare Meubler og Galanterier.
1687. 26 Mart.(+) Brygger-Laugs-Artikler.
1687. 2. Apr. Octroj for indbyggerne i Bergen om Handelen paa Finmarken.
1687. 4 Apr. Fr. om Told-Betienterne og Skriverpenge paa Toldboderne.
1687. 19 Apr. Fr. om Handelen paa St. Thomas i Vestindien.
1687. 30 Apr. Fr. om fremmed smaae Myndts Afskaffelse *., it. grov Myndt, undtagen Specier, at maae udføres.
1687. 30 Apr. Fr. om fremmed smaae Myndts Afskaffelse og Fyrstelig Holsteensk grov Myndts Reduction; it. grov Myndt, undtagen Specie, at maae udføres.
1687. 3 Maj. Fr. om Rostekars Justering i Khavn hos dem, som til deres Huusbehov selv maae brygge, og hvidt Øls Brygning; item Forbud paa flere, end eet Brygger-Redskab, hos en Brygger.
1687. 16 Jun. Fr. om fremmede Silke-Varer at tages under Forsegling, og den forrige Frs Fornyelse, it. at ingen, uden Interessenterne, maae lade giøre Silke-Stoffer og Silke-Varer, og om dem, som i Manufacturet vil Participere.
1687. 1 Jul. Fr. om hvorledes herefter i Lolland og Falster skal tiendes.
1687. 9 Jul. Fr. om Tiden, naar den ridende Post skal afgaae.
1687. 30 Jul. Fr. om den hugne Favneved i Jylland, som ikke er conform med Frr.; og de Skibes Frihed, som fremmed Brændeved og Bark til Khavn føre.
1687. 30 Jul. Fr. om huggen Favne-Ved i Indland, som ikke er conform med Frr., og de Skibes Frihed, som fremmed Brændeved og Bark til Kiøbenhavn føre.
1687. 7 Aug. Fr. om Hør, Hamp og Roe-Frøe at saae, med videre dets Forhold, formedelst Sæbe-Syderierne og Olie-Møllerne i Khavn.
1687. 7 Aug. Fr. om Hør-, Hamp- og Roe-Frøe at saae.
1687. 25 Aug. Kgl. Privilegier ad interim for dem, som Kobber- og Jern-Værker i Norge vil optage og fortsætte.
1687. 30 Aug. Fr. om adskillig Landgilde og Afgifters Maal og Vægters Ligning i Dmk efter det nye Maal og Vægt.
1687. 30 Aug. Fr. om adskillige Landgilde og Afgifters Maal og Vægts Ligning i Danmark efter det nye Maal og Vægt.
1687. 10 Sept. Fr. ang. samme i Nordlandene.
1687. 10 Sept. Fr. om Paabud til et nyt norsk National-Regiments Indrettelse.
1687. 10 Sept. Fr. om Paabud udi Norge til et nyt Norsk National-Regiments Indrettelse.
1687. 10 Sept. Fr. om samme i Nordlandene.
1687. 10 Sept. Fr. om samme.
1687. 13 Sept. Skov-Fr. i Danmark.
1687. 14 Sept. Forbud at kiøre paa Kgl. Jagt-Veie.
1687. 15 Sept. Reglem. og Anordn. for den Hollandske Menighed af den augsburg. Confession i Kiøbenhavn ang. deres Gudstieneste.
1687. 15 Oct. Fr. om Lande-Veienes Forfærdigelse i Sielland.
1687. 18 Oct. Interims Brand-Ordning i Kiøbenhavn.
1687. 5 Nov. Kongel. Brev om Politiemesterens Embede.
1687. 12 Nov. Forbud mod Ureenlighed i Peblinge-Søen.
1687. 12 Nov. Forbud om Ureenlighed i Peblinge-Søen.
1687. 19 Nov. Fr. om hvilke Varer og Species Sukkerbagerne, Urtekræmmerne, Destillateurerne, Droguisterne og Materialistene i Khavn maae, tillige med Apothekerne, falholde.
1687. 19 Nov. Fr. om hvilke Varer og Species Sukkerbagerne, Urtekræmmerne, Destillateurerne, Droguisterne og Materialisterne i Khavn maae, tilligemed Apothekerne, falholde.
1687. 26 Nov. Forbud paa Fremmede Silke-Stoffer at handle med eller i Klæder at bære.
1687. 26 Nov. Forbud paa fremmede Silke-Stoffer og Tafter at handle med eller i Klæder at bære.

1688 [1680-1689] [decennier]

 
1688. 3 Jan. Fr. om Kop-, Qvæg- og Ildsted-Skat i Dmk. Ligel. 1689. 5 Febr. og 9 Jul.; 1690. 15 Febr. og 28 Sept.
1688. 17 Jan. Fr. om Kop-, Qvæg- og Ildsted-Skat i Norge. Ligeledes 1689. 3 Febr.; 1690. 15 Febr.; 1691. 3 Jan.
1688. 21 Jan. Fr. om dem, som sig masqvere, formumme eller sværte.
1688. 14 Febr. Fr. om Kirkers, Skolers, Fattiges og BørnePenges Udsættelse i Silke-Manufacturet.
1688. 14 Febr. Fr. om publiqve og Børne-Penges Udsættelse i Silke-Manufactur Huset.
1688. 3 Mart. Fr. om hvorledes i Kiøbenhavn med Guldsmed-Arbeids Prøve hos Vardeinen, saaog Guldtrækkernes Arbeides Urigtighed, skal forholdes.
1688. 4 Mart. Fr. om I) Moderation i Tiden til Arv og Gields-Fragaaelse. 2) Forhold med Mortificationer paa Obligationer og Reverser. 3) Procuratorer, som sig Sager tilforhandle. 4) Herreds- og Kirkefogders Korns Oppebørsel. 5) Stokke- og andre Mænds Udnævnelse til Tinge. 6) Landstings-Rider-Penges Afskaffelse.
1688. 13 Mart. Fr. om Herreds- og Birkefogders aarlige Korn, samt Forseglings- og Skrivepenges annammelse.
1688. 31 Mart.(+) Fr. om det unge Mandkiøn i Norge, som ved Giftermaal og andre Midler søger Befrielse for Udskrivning.
1688. 31 Mart. Forbud, at de tydske Jøder ej maae spinde eller handle med Tobak her i Rigerne, med mindre de bygge Huse udi Christianshavn.
1688. 31 Mart. Forbud, at tydske Jøder ej maae spinde eller handle med Tobak her i Rigerne, med mindre de bygge Huse i Christianshavn.
1688. 31 Mart. Fr. om Misbrugs Afskaffelse i Vexler imellem indenbyes Folk.
1688. 3 Apr. Fr. om de paa Manufactur-Værket i Khavn forarbejdede Silke-Stoffers Brug i Klæder og andet.
1688. 3 Apr. Fr. om de paa Manufacturet i Khavn forarbeidede Silke-Stoffers Brug i Klæder og andet.
1688. 3 Apr. Fr. om et Assistents-Huus i Khavm.
1688. 7 Apr. Fr. om den nye Alterbogs Brug.
1688. 10 Apr. Fr. om nogle casserede Brygger-Gaarde i Khavn at enrolleres, og Misbrugs Afskaffelse med Brygger-Frihedernes Bortforpagtning.
1688. 14 Apr. Fr. om Kirke-Ritualets og den nye Norske Lovs Introduction i Norge.
1688. 17 Apr. Fr. om adskilligt vedkommende den Forandring med at tiende efter Loven i Lolland og Falster.
1688. 26 Maj. Fr. om Tørve-Skiæringen for Helsingøer.
1688. 26 Maj. Fr. om Tørveskiæringen for Helsingøer.
1688. 7 Jul.(+) Khavns Kræmmer-Laugs-Artikler.
1688. 4 Aug. Fr. om Tiære-Tønders Maal og Vragning i Norge.
1688. 28 Aug. Pl. om de Hollandske Undersaatters frie Fart paa Norge.
1688. 28 Aug. Privil. for Kongel. Søefolk.
1688. 15 Sept. Fr. om Magistratens Indkomsters Deeling i Kiøbstæderne.
1688. 15 Sept. Fr. om Magistratens Indkomsters Deling i Kiøbstæderne.
1688. 28 Nov. Fr. om Dragon-Hestes Udredelse i Dmk.
1688. 1 Dec.(+) Chr. V. Skibs-Artikler for det Ostindiske Compagnies Betiente.
1688. 1 Dec.(+) Chr.V Skibs-Art. for det Ostindiske Compagnies Betiente.
1688. 4 Dec. Fr. om Landstings-Penges Indføring ved Bye-, Herreds- og Kirkefogderne.
1688. 11 Dec. Fr. om Contributionernes Oppebørsel og det øde Godses Afhændelse ved Amtstuerne.
1688. 11 Dec. Fr. om Contributioners Oppebørsel og det øde Godses Afhændelse ved Amtstuerne.
1688. 18 Dec. Fr. om Insolentiers Afskaffelse ved Hverving.

1689 [1680-1689] [decennier]

 
1689. 26 Febr. Fr. om Kram-Vares Auction.
1689. 26 Febr. Fr. om Marinernes Udskrivning i Norge.
1689. 5 Mart. Fr. om Oxe- og Heste-Told og sammes ulovlige Udførsel ved Colding og Ribe.
1689. 9 Mart.(+) . Mandat til Khavns Magistrat, hvorledes Laugene der maae jage Bønhaser.
1689. 19 Mart. Kgl. Mandat imod Capere under Norge.
1689. 30 Mart. Kgl. Brev og Forklaring over Fridericiæ Jus Afyli.
1689. 30 Mart. Kgl. Brev og Forklaring over det Fridericiæ Stad givne Jus Afyli.
1689. 16 Apr. Fr. om Salpeter Syderiets Indrettelse i Danmark.
1689. 18 Maj. Fr. om Sølv-Kiøbet.
1689. 4 Jun. Fr. om unyttigt Kroehold samt Destilleer-Panders eller Brændeviins-Hattes Afskaffelse paa Landet.
1689. 8 Jun. Fr. om Landværn.
1689. 8 Jun. Fr. om Pasqviller og Skandskrifter af Bøddelen at brændes, m.v.
1689. 8 Jun. Fr. om Pasqviller og Skandskrifter af Bødelen at Brændes.
1689. 8 Jun. Fr. on Pasqviller og Stand-Skrifter af Bøddelen at brændes, m.v.
1689. 23 Jul. Brand-Ordn. i Kiøbenhavn og Christianshavn.
1689. 3 Aug. Fr. om 2 s. maanedlig af Td. H. K. til Rytterhold i Dmk.


1690-1699:

1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699


1690 [1690-1699] [decennier]

 
1690. 11 Jan. Fr. om fremmede Commisfarere.
1690. 21 Jan. Forandring i Brygger-Laugets Atikler i Khavn.
1690. 25 Jan.(+) Fr. om en nye Kirke-Psalmebog af Kingo.
1690. 31 Jan. Fr. om Consumt. Forvaltning i Kiøbenhavn ved Kruse.
1690. 4 Mart. Fr. 1) om Moderation i Tiden til Arv og Gields Fragaaelse, 2) Forhold med Mortificationer paa Oblig. og Reverser etc.
1690. 4 Mart. Fr. I) Om Moderation i Tiden til Arv og Gields Fragaaelse. 2) Forhold med Mortificationer paa Obligationer og Reverser. 3) Procuratorer, som sig Sager tilforhandle. 4) Herreds- og Kirkefogders Korns Oppebørsel. 5) Stokke- og andre Mænds Udnævnelse til Tinge. 6) Landstings-Rider-Penges Afskaffelse.
1690. 4 Mart. Fr. om I) Moderation i Tiden til Arvs og Gields Fragaaelse, II) Mortification paa Obligationer og Reserver *.
1690. 4 Mart. Fr. om Tyves og utroe Tieneres Straf.
1690. 4 Mart. Fr. om Veienes Reparation og Auctions-Verket i Danmark.
1690. 4 Mart. Fr. om Veienes Reparation og Auctions-Værket i Danmark.
1690. 4 Mart. Reglem. og Anordn. om Commissariers Belønning, og hvorvidt af Forseglings- og Skriver-Penge forud maae tages.
1690. 11 Mart. Kgl. Brev om Convojer for de Søefarende Undersaatter. Ligeledes 1690. 24 Jul.; 1691. 4 Apr.; 1692. 16 Jan.
1690. 24 Mart. Fr. om 1) Tolds Oppebørsel i Danmark 1690. 2) Brændeveds frie Indførsel fra fremmede Steder *.
1690. 24 Mart. Fr. om I) Toldens Oppebørsel i Danmark for 1690. 2) Brændeveds frie Indførsel fra fremmede Steder. 3) Strandrideres og Confiscations-Forpagteres Afskaffelse.
1690. 31 Mart. Kgl. Brev om Haandqværners Afskaffelse i Kiøbenhavn.
1690. 5 Apr. Forbud paa Medicamenters Indførsel fra fremmede Steder.
1690. 5 Apr. Fr. om Passer paa fri Fordringskab.
1690. 8 Apr. Fr. om Tøihuus-Betienters Arbeide i deres Roe-Timer.
1690. 8 Apr. Fr. om Tøihuus-Betienternes Arbeide udi deres Roe-Timer.
1690. 17 Maj. Fr. om Afskeders og Interlocutoriers Indstevning, samt Nams-Dommers Execution.
1690. 17 Maj. Fr. om Falliter og hvorledes med deres Midler skal forholdes.
1690. 17 Maj. Fr. om Interlocutoriers Indstevning, samt Nams Dommes Execution.
1690. 31 Maj. Forbud mod Opløb og Tumult ved Kongsberg Bergfolk i Norge.
1690. 31 Maj. Forbud om Opløb og Tumult af Bergfolket ved Kongsberg.
1690. 31 Maj. Forbud om Opløb og Tumult ved Kongsberg Bergfolk i Norge.
1690. 1 Jun.(+) Skibs-Artikler for de Betiente, som Commerce-Raad N. I. Ars. til den gvineiske Handel antager og med hans Skibe paa Gvinea fare.
1690. 1 Jun.(+) Skibs-Artikler, hvorefter alle Civil- og Militair-Betiente, som Commerceraad N. I. Ars. til den Gvineiske Handel (hvilken ham og hans Arvinger er overdragen) antager, og med hans Skibe paa Gvinea fare, sig skal forholde.
1690. 8 Jul. Fr om Just[i]tiens Administration og Stifterens Forvaltning ved Militien i Norge.
1690. 8 Jul. Fr. om Justitiens Administration og Skifternes Forvaltning ved Militien i Norge.
1690. 8 Jul. Fr. om Justitiens og Stifers Forvaltning ved Militien i Norge.
1690. 8 Jul. Fr. om Justitiens og Stifters Forvaltning ved Militien i Norge.
1690. 15 Jul. Pl. om Flag paa Skibe at føre.
1690. 28 Aug.(+) Confirmation paa Kiøbenhavns Fontains Spring-Vands Fundats.
1690. 11 Nov. Høieste-Rets Patent. Ligel. 1691. 6 Oct.; 1692. 11 Oct.; 1693. 21 Oct.; 1694. 9 Oct.; 1695. 26 Oct.; 1696. 13 Oct.; 1697. 23 Aug.; 1698. 15 Oct.; 1699. 15 Oct.; 1700. 12 Oct.; 1701. 22 Oct.; 1702. 17 Oct.; 1703. 30 Oct.; 1704. 30 Oct.; 1705. 14 Nov.; 1706. 12 Oct.; 1707. 24 Oct.; 1708. 1 Sept.; 1709. 27 Sept.; 1710. 11 Sept.; 1711. 1 Sept.; 1712. 27 Aug.; 1713. 12 Aug.;1714. 8 Oct.; 1715. 2 Nov.; 1716. 16 Oct.; 1717. 29 Oct.; 1718. 24 Oct.; 1719. 9 Oct.; 1720. 4 Nov.; 1721. 24 Oct.; 1722. 26 Oct.; 1723. 20 Oct.; 1724. 6 Oct.; 1725. 8 Oct.; 1726. 4 Oct.; 1727. 20 Oct.; 1728. 15 Oct.; 1729. 10 Oct.; 1730. 17 Oct.; 1731. 6 Oct.; 1732. 3 Oct.; 1733. 6 Oct.; 1734. 8 Oct.; 1735. 23 Sept.; 1736. 12 Oct.; 1737. 11 Oct.; 1738. 3 Oct.; 1739. 9 Oct.; 1740. 7 Oct.; 1741. 13 Oct.; 1742 12 Oct.; 1743. 11 Nov.; 1744. 16 Oct.; 1745. 8 Oct.; 1746. 14 Oct.; 1747. 13 Oct.; 1748. 11 Oct.; 1749. 10 Oct.; 1750. 16 Oct.; 1751. 15 Oct.; 1752. 20 Oct.; 1753. 12 Oct.; 1754. 11 Oct.; 1755. 10 Oct.; 1756. 15 Oct.; 1757. 21 Oct.; 1758. 13 Oct.; 1759. 19 Oct.; 1760. 10 Oct.; 1761. 16 Oct.; 1762. 15 Oct.; 1763. 14 Oct.; 1764. 12 Oct.; 1765. 18 Oct.; 1766. 17 Oct.; 1767. 16 Oct.; 1768. 7 Oct.; 1769. 13 Oct.; 1770. 12 Oct.; 1771. 12 Oct.; 1772. 22 Oct.; 1773. 14 Oct.; (det nu gieldende af 10 Nov. 1774 er siden anført).
1690. 20 Dec.(+) Silkevævernes Laugs-Artikler i Khavn.

1691 [1690-1699] [decennier]

 
1691. 31 Jan. Fr. om Jordegodses Taxt i Danmark.
1691. 31 Jan. Fr. om Jordegodses Taxt i Dmk.
1691. 28 Febr. Fr. om Børn og Tyende paa Landet, som hindres at komme til Visitation.
1691. 28 Febr. Fr. om Børn og Tyende paa Landet, som hindres at komme tilstede, naar Visitation skeer.
1691. 21 Mart.(+) Fr. og Told-Rulle for Danmark og Norge.
1691. 23 Mart. Fr. om Consumt. Oppebørsel af Viin, Salt og Tobak i Kiøbenhavn og dens Forvaltning ved Kruse.
1691 16. Maj. Octroj for Indbyggerne i Bergen og andre Undersaatter om Handelen paa Finmarken
1691. 30 Maj. Fr. om Handelen paa Færøe og andet Landet vedkommende.
1691 6. Jun. Fr. om Misbrugs Afskaffelse, Justitiens Administration, og Kgl. Intraders Ligning og Oppebørsel i Finmarken.
1691. 6 Jun. Fr. om Misbrugs Afskaffelse, Justitiens Administration og Kgl. Intraders Ligning og Oppebørsel i Finmarken.
1691. 6 Jun. Fr. om adskillig Misbrugs Afskaffelse, samt Justitiens Administration og Kgl. Intraders Ligning og Oppebørsel i Finmarken.
1691. 30 Jun. Forbud paa Misbrug, som ved Varers Ind- og Udførsel paa ulovlige Steder, til Kongel. Tolds og Rettigheds Besvigelse, begaaes.
1691. 8 Aug. Samme for Norge Nordenfields.
1691. 29 Aug. Fr. at de krigende Partiers Commisfarere ei maae sælge her i Rigerne, hvis Priser de opbringe, og at ingen sig dem maae tilforhandle eller hielpe at losse.
1691. 29 Aug. Fr. at hele Skibsladninger Brændeved, som fra fremmede Steder indføres, skal være frie for Told og Consumtion, og Skibene for Laste-Penge.
1691. 5 Sept. Instruction for Politiemesteren i Danmark.
1691. 26 Sept. Fr. om et Kongel. Academies Indrettelse i Khavn.
1691. 6 Oct. Kgl. Bevilling paa Consulat-Penge for Heusler i Bourdeaux.
1691. 10 Nov. Fr. om Perlefangsten i Christiansands Stift. Ligel. 1707. 14 Maj.
1691. 1 Dec.(+) Chr. V. Confirmation paa det færske Spring-Vand for Helsingøers Bye, samt Frid. V. Confirmation paa samme af 5 Mart. 1762.
1691. 8 Dec. Samme for de Estro i Cadix og St. Luca.

1692 [1690-1699] [decennier]

 
1692. 19 Jan. Fr. hvor og inden hvad Tid Politiemesteren og hans Betiente til deres Politie-Forretninger skal svare, samt at ustemplet Papiir i Politie-Sager maae bruges.
1692. 19 Jan. Fr. om Rettens Betienters Salarium i Danmark, hvor Arv og Gield fragaaes eller Udlæg efter Fallitter skeer, saaog om fulde Forseglings- og Skriverpenge forud af Citanten at annamme.
1692. 19 Jan. Fr. om Rettens Betientes Salarium i Danmark, hvor Arv og Gield fragaaes eller Udlæg efter Falliter skeer; m.v.
1692. 19 Jan. Fr. om Rettens Betientes Salarium i Danmark, hvor Arv og Gield fragaaes; m.v.
1692. 19 Jan. Fr. om hvor og inden hvad Tid Politiemester og hans Betiente til deres Politie-Forretninger skal svare, saaog at ustemplet Papiir i Politie-Sager maae bruges.
1692. 30 Jan. Fr. om de i Khavn fabriqverede Silke-Stoffers Forhandling i store og smaae Partier samt Alen-Tal.
1692. 30 Jan. Fr. om de i Kiøbenhavn fabriqverede Silke-Stoffers Forhandling i store og smaae Partier, samt Alen-Tal.
1692. 16 Febr. Fr. om Kop-, Heste- og Ildsted-Skat i Dmk.
1692. 23 Febr. Fr. om ubillige Afkortningers Afskaffelse ved Assignationers Betaling.
1692. 23 Febr. Fr. om ubillige Afkortningers Exactioners Afskaffelse ved Assignationers Betaling.
1692. 27 Febr. Fr. om Consumt. af Viin, Salt og Tobak i Danmark.
1692. 15 Mart. Samme for Becceler i London.
1692. 2 Apr. Fr. om Kop-, Heste- og Ildsted-Skat i Norge.
1692. 26 Apr. Pl. om Folke-Skattens Forpagtning paa Rytter-Godset.
1692. 30 Apr. Fr. om Land-Rytteriet og Dragonerne i Norge.
1692. 18 Jun. Børs-Ordonnance i Kiøbenhavn.
1692. 18 Jun. Fr. at Brændeved maae i Aaret 1692 føres til Kiøbenhavn at sælges, skiønt den ikke har sin rette Længde.
1692. 18 Jun. Fr. at Brændeved maae i Aaret 1692 føres til Kiøbenhavn og sælges, skiønt den ikke har sin rette lengde.
1692. 18 Jun. Fr. om de frie Bønderkarle, som Gaarde paa Møen eller Rytter-Godset i Sielland fæste, deres Sønners Vornede Frihed.
1692. 16 Jul. Fr om Vildts Indførsel til Kiøbenhavn.
1692. 16 Jul. Fr. om Vildts Indførsel i Khavn.
1692. 6 Aug. Fr. anl. Directionen over Kongel. Tolds og anden Rettigheds Oppeb. i Danmark, som er overdraget Kruse fra 1 Jan. 1692-1696.
1692. 27 Aug. Fr. om Undersleb i Told og Consumtion at forekomme af de Varer, som til og fra Smaaelandene i Danmark føres.
1692. 30 Aug.(+) Refer. at ingen maae i Khavns Brygger-Laug indtages, før han med Eed for Magistraten har bekræftet, at han 2000 Sldlrs Midler eier uden Gield.
1692. 6 Sept. Fr. om Familie- og Folke-Skats Forpagtningen paa Landet.
1692. 11 Oct. Forbud paa Søefolks Hverving i Kiøbenhavn uden Kongel. Tilladelse.
1692. 6 Dec. Fr. om Matricul-Skat og Rytterholds-Penge, samt Oxe- og Fleske-Skatten i Dmk. for følgende Aar. Ligeledes 1693. 9 Dec.; 1694. 29 Dec. (tillige om Grund-Skatten i Kiøbstæderne); 1696. 14 Jan.; 1696. 19 Dec.; 1697. 31 Dec.; 1699. 3 Jan og 19 Dec.; 1700. 28 Dec.; 1701. 27 Dec.; 1702. 30 Dec.; 1703. 22 Oct.; 1705. 3 Jan.; 1706. 2 Jan.; 1707. 8 Jan.; 1708. 19 Jan.; 1709. 4 Jan.; 1710. 7 Jan.; 1711. 12 Jan. og 19 Dec.; 1713. 17 Jan.; 1714. 2 Jan.; 1715. 26 Jan.; 1716. 15 Jan. og 28 Dec.; 1718. 10 Jan. og 5 Dec.; 1719. 25 Dec.; 1720. 30 Dec.; 1721. 22 Oct.; 1722. 23 Oct.; 1723. 14 Dec.; 1724. 19 Dec.; 1725. 8 Dec.; 1726. 21 Dec.; 1727. 12 Nov.; 1728. 17 Nov.; 1729. 29 Nov.; 1730. 13 Dec.;1731. 24 Dec.; 1732. 24 Nov.; 1733. 30 Nov.; 1734. 26 Nov.; 1735. 5 Dec.; 1736. 13 Nov.; 1737. 19 Nov.; 1738. 18 Nov.; 1739. 26 Nov.; 1740. 15 Nov.; 1741. 4 Nov.; 1742. 12 Nov.; 1743. 19 Nov.; 1744. 16 Nov.; 1745. 4 Nov.
1692. 10 Dec. Forbud paa øde Pladser ud til Gaden i Kiøbstæderne i Danmark til Hauger at indrette.
1692. 13 Dec. Forbud paa Forprang med Korn paa Landet i Danmark.
1692. 13 Dec. Forbud paa Forprang med Kornkiøb paa Landet i Dmk. (Videre om For- og Landprang, see Handel.)
1692. 29 Dec. Fr. om Militaire af Under-Officerer og Gemene, som adskillige Gange Leiermaal begaae, deres Straf.

1693 [1690-1699] [decennier]

 
1693. 17 Jan. Forbud paa Indhægningerne og Ræfverkerne om Jægersborg Dyrehauge at beskadige.
1693. 25 Febr. Forbud paa Priser, de krigende Partier tilhørende, at indløbe eller opbringes i Kgl. Havne.
1693. 25 Febr. Fr. om de i Kongsberg myndtede Specie-Rdlr.
1693. 18 Mart. Fr. om de Personer, som for Gield arresteres, deres Underholdnings Betaling.
1693. 21 Mart. Fr. om de Reformeertes Brude-Vielser saa og deres og de Catholskes Børne-Daab.
1693. 21 Mart. Fr. om de Reformerede Brudevielser, saaog deres og de Catholskes Børne-Daab.
1693. 21 Mart. Fr. om de Reformeredes Brudevielser, saaog deres og de Catholskes Børnedaab.
1693. 21 Mart. Fr. om de Reformertes Brudevielser, samt deres og de Catholskes Børnedaab.
1693. 8 Apr.(+) Kgl. Bevilling for E. Kruse, at Vrag og opfisket Gods skal være indbegrebet under Strand-Forpagtningen.
1693. 30 Maj. Fr. at Bønderne i Danmark maae lade deres Hingster, saadanne som de kan afstedkomme, løbe paa deres Fælleder og Overdrifter.
1693. 19 Jun.(+) Laugs-Artikler for Urte- og Isen-Kræmmerne samt Sukkerbagerne i Khavn.
1693. 1 Dec.(+) Dannebrog-Ridder-Ordens Statuter.
1693. 1 Dec.(+) Elephant-Ridder-Ordens Statuter.
1693. 16 Dec. Fr. om Told- og Consumt. Forlindring Nordenfields.
1693. 16 Dec. Fr. om Told- og Consumt.-Forlindring Nordenfields.
1693. 19 Dec. Fr. om Auctions-Værket i Danmark og Norge.

1694 [1690-1699] [decennier]

 
1694. 6 Febr. Fr. om Egteskabs Løfte med Ja-Ord.
1694. 6 Febr. Fr. om Egteskabs Løfter med Ja-Ord.
1694. 6 Febr. Fr. om Kirkers, Skolers *. uclarerede Regnskaber.
1694. 6 Febr. Fr. om Kirkers, Skolers og Hospitalers uclarerede Regnskaber.
1694. 6 Febr. Fr. om Kirkers, Skolers og Hospitalers uklarerede Regnskaber.
1694. 6 Febr. Fr. om Overlast og Drab at hindre og afværge.
1694. 7 Mart. Fr. om Capitaler paa Liv-Rente at optage.
1694. 24 Mart. Fr. om Vexler, som Kgl. Undersaatter imellem sig selv udgive og acceptere paa længere Tid, end Loven tillader og siden til Fremmede overdrage.
1694. 10 Apr. Fr. om nye Models Hoser paa Færøe.
1694. 14 Apr. Fr. om Løsnings-Penge af Qvæg og Bester, som i indhegnede Marker optages.
1694. 26 Maj.(+) . Refer. at de Personer, som befrie Brygger-Laugets Enker, maae i Lauget indtages, uden nogen Eed om deres Midler.
1694. 16 Jun. Fr. om Inqvisition ved Tolden Nordenfields, samt Confiscationers Indstevning.
1694. 16 Jun. Fr. om Inqvisitionen ved Tolden Nordenfields i Norge, samt Confiscationers Indstevning.
1694. 8 Sept. Artikler, som paa Skydebanen uden for Khavns Nørre-Port skal iagttages.
1694. 2 Oct. Fr. om ufrie Sæde-Gaarde i Dmk.
1694. 22 Dec.(+) Khavns Viinhandleres og Viintapperes Laugs-Artikler.
1694. 25 Dec. Post-Ordning i Danmark, Norge, Slesvig, og Holsteen.
1694. 29 Dec. Fr. om Matricul-Skat, it. om Grund- og Leje-Skattens Ophævelse i Kiøbstæderne i Danmark.

1695 [1690-1699] [decennier]

 
1695. 19 Febr. Fr. om Rentepenge og Opgelt paa Species.
1695. 25 Febr. Pl. anl. Farten paa Grønland.
1695. 2 Mart. Fr. om gammel Vægt og Maals Afskaffelse og Sønderbrydelse i Danmark og Norge.
1695. 5 Mart. Fr. om offentlige Herberger og Vertshuse i Dmk.
1695. 9 Mart. Reglem. og Anordn. for Undersaatterne, som i Nord- og Vester-Søen samt andensteds trafiqvere.
1695. 5 Maj. Fr. at Birkedommere og Skrivere skal have Kgl. Confirmation paa deres Bestallinger.
1695. 5 Maj. Fr. om Birkedommere, Birkefogder og Birkeskrivere at forsynes med Kongel. Confirmation paa deres Bestillinger.
1695. 22 Jun. Fr. om authoriserede Sedler Nordenfields.
1695. 2 Jul. Fr. om Nørre-Ports Aabenholdning over den ordinaire Tid.
1695. 23 Jul. Fr. om Nørre-Ports Aabenholdelse om Fredagen og Søndagen imellem Prædikenerne.
1695. 10 Aug. Fr. om Rytter-Godset i Dmk.
1695. 17 Aug. Fr. om Steen-Gierders Indrettelse i Dmk.
1695. 17 Aug. Fr. om Steengierdes Indrettelse i Danmark.
1695. 31 Aug. Fr. om Skudsmaale og Løfter for Egteskabs Trolovelser og Vielser.
1695. 14 Sept. Stiftelse for det Kongel. Ridderlige Academie i Khavn.
1695. 21 Sept. Fr. om Straf for dem, som Lade de for Mord eller Drab anholdte Personer af deres Arrest undkomme.
1695. 21 Sept. Fr. om Straf for dem, som lade de for Mord eller Drab anholdte Personer af deres Arrest undkomme.
1695. 21 Dec.(+) Articler for Vaterskouten.

1696 [1690-1699] [decennier]

 
1696. 4 Jan. Fr. om adskilligt samme vedkommende.
1696. 7 Jan. Fr. om den rette Taxt paa det Aar 1696 paabudne Skatte-Korn.
1696. 18 Jan. Fr. om Defensions-Skibe.
1696. 21 Jan. Forbud paa Vimpel-Føring.
1696. 25 Jan. Fr. om Sæde-Kornets Forstrækning for Proprietairernes Bønder i Norge.
1696. 24 Mart. Fr. at ingen maae indfinde sig i Drikke- og Kroehuse, før Aftensang er ude. (Videre, see Helligdage).
1696. 24 Mart. Fr. at ingen maae indfinde sig i Drikke-Huse om Hellige-Dage, før Aftensang er til Ende.
1696. 11 Apr. Privil. og Art. for dem, som sælge Fugle- og Fieder-Værk i Khavn.
1696. 11 Apr. Privilegier og Articler for dem, som sælge Fugle- og Fiederverk i Khavn.
1696. 14 Apr. Ligeledes for dem, som sælge færsk Fisk i Khavn.
1696. 14 Apr. Priv. og Art. for dem, som sælge fersk Fisk i Kiøbenhavn.
1696. 5 Maj. Fr. om Kirkedommer, Kirkefogder og Kirkeskrivere at forsynes med Kongel. Confirmation paa deres Bestillinger.
1696. 23 Maj. Fr. at afsatte Præster ej maae forrette nogen geistlig Tieneste paa Landet eller i Kiøbstederne, uden i sær Tilfælde med Biskoppens Samtykke.
1696. 9 Jun. Fr. om Rettens Betienters Forhold med deres Forretninger, hvor Kgl. Intrader oppebæres.
1696. 9 Jun. Fr. om Rettens Betienters Forhold, hvor Kgl. Intrader oppebæres.
1696. 9 Jun. Fr. om Rettens Betientes Forhold med deres Forretninger paa de Steder, hvor Kgl. Intrader oppebæres.
1696. 21 Aug. Fr. om disses Ophævelse.
1696. 12 Sept. Privilegier for ind- og udlændiske Søe-Folk samt Haand- og Manufactur-Verker, som sig paa Møen og Baagøe vil nedsætte.
1696. 12 Sept. Privilegier for ind- og udlændiske Søefolk, samt Haand- og Manufactur-Værkere, som sig paa Møen og Bogøe vil nedsætte.
1696. 13 Oct. Fr. om ung Skovs Plantning.
1696. 8 Dec. Privil. for Stege Byes samt Møens Lands og Baagøes Indbyggere.
1696. 8 Dec. Privilegier for Stege Byes samt Møens Lands og Baagøes Indbyggere.
1696. 29 Dec. Fr. om Straf for Under-Officerer og Gemeene, som adskillige Gange Leiermaal begaae.
1696. 29 Dec. Fr. om Straf for Under-Officerer og Gemene, som adskillige Gange Leiermaal begaae.

1697 [1690-1699] [decennier]

 
1697. 24 Apr. Fr. om Tidens Forlængelse, som sammes Academier er forelagt sig der at opholde, m.v.
1697. 24 Apr. Fr. om fremmede Korn-Varers Indførsel i Dmk og Norge.
1697. 1 Maj. Fr. om 2de Terminer aarlig, til hvilke de Penge, som godvilligen gives til de Fattige i Børne- og Pesthuset, modtages; samt at ingen maae hindre Tiggeres Paagribelse, eller give nogen af de i Børnehuset indsatte Personer Anledning til sig deraf at udpractisere, mindre dem huse eller hæle.
1697. 26 Jun. Fr. om Toldens Efterladelse paa alle Slags Korns Indførsel i Norge.
1697. 29 Jun. Fr. at Bønder i Norge maae til 1697 Aars Udgang kiøbe Korn af Skibene lige ved Borgere.
1697. 29 Jun. Fr. at Bønderne i Norge maae til 1697 Mars Udgang kiøbe Korn af Skibene lige ved Borgerne.
1697. 24 Jul. Fr. at Skippere af Kongel. Undersaatter, som fare fra Kiøbenhavn paa Vester- eller Øster-Søen, skal betiene sig til en Deel af Kongens Baadsmænd fra Møen og Bogøe.
1697. 7 Aug. Fr. om Kræmmere og Kræmmer-Leier i Nordlandene.
1697. 7 Aug. Fr. om Liqvidation og Afregning i Nordlandene mellem Indbyggerne og de Trafiqverende.
1697. 10 Aug. Fr. hvorledes med Stervboer skal forholdes, naar enten Husbond eller Hust[r]ue ved Døden afgaaer.
1697. 14 Aug. Fr. om Betleres Paagribelse.
1697. 13 Sept. Privilegier for 2 Grønlands-Compagnier i Danmark og Norge.
1697. 2 Oct. Fr. at angivne Varer i Kiøbenhavn og Christianshavn, som ere oplagte, ei maae føres over Gaden uden Passer-Seddel.
1697. 16 Oct. Fr. om grove Morderes Straf.
1697. 2 Nov. Forbud paa alle Slags Korn-Varers Udførsel af Dmk og Norge til fremmede Steder.
1697. 23 Nov. Forbud at fremmede Studentere ei maae undervise Ungdommen, ei heller de eller andre bruges paa Prædikestolen uden Testimoniis og Attestatis fra Khavns Universitet; med videre, ang. relegerede Studentere.
1697. 23 Nov. Forbud at fremmede Studentere ej maae undervise Ungdommen, ej heller de eller andre prædike i Kiøbestederne uden Testimoniis fra Universitetet; samt om relegerede Studentere.
1697. 23 Nov. Forbud, at fremmede Studentere ei maae undervise Ungdommen, ei heller de eller andre prædike i Kiøbstæderne, uden Testimoniis fra Universitetet *.
1697. 23 Nov. Forbud, at fremmede Studentere ei maae undervise Ungdommen, ei heller de eller andre prædike i Kiøbstæderne, uden Testimoniis fra Universitetet, samt om relegerede Studentere.
1697. 31 Dec. Pl. at Consumtionen i Kiøbsstæderne i Danmark igien skal betales i Porten.

1698 [1690-1699] [decennier]

 
1698. 10 Jan. Fr. om nye Vægt og Maals Indretning og Vedligeholdelse i Danmark og Norge.
1698. 10 Jan. Fr. om nye Vægt og Maals Indrettelse og Vedligeholdelse i Danmark og Norge. (Videre, see Maal og Vægt).
1698. 20 Jan. Pl. om Skibenes Losning Nordenfields i Norge.
1698. 12 Febr. Fr. om fremmede Korn-Varers Indførsel i Dmk og Norge.
1698. 26 Mart.(+) Skibs-Artikler for det Vestindiske og Gvineiske Compagnies Betiente.
1698. 26 Mart.(+) Skibs-Artikler for det Vestindiske og Gvineiske Compagnies Convention, Reglement og Forening.
1698. 2 Apr. Fr. om Faar og Qvæg samt deres Græsning og Varetægt paa Færøe.
1698. 5 Apr. Hvalfisk-Fangst og Tranbrænderie-Compagniets Art. i Nordlandene.
1698. 5 Apr. Hvalfiske-Fangst- og Tranbrænderie-Compagniets Artikler i Nordlandene.
1698. 12 Apr.(+) Fr. at ingen, som nogen Tiende pro Officio nyder, maae oppebære meere i aarlig Udgift, end som Tienderne udi Jorde-Bøgerne og Matriculerne findes anførte for, ej heller tage mere i Fæste, end i Rdlr af Tde Hartkorn.
1698. 23 Apr. Privil. for endeel Mandskab, som ved Regimenterne er afgaaet og sig i Kongens Riger vil nedsætte.
1698. 23 Apr. Privilegier for endeel Mandskab, som ved Regimenterne er afgaaet, og sig i de Kongel. Lande vil nedsætte.
1698. 17 Sept. Fr. samme ang i Dmk.
1698. 23 Sept. Pl. om Familie- og Folke-Skattens Forpagtning paa Landet.
1698. 11 Oct. Fr. ang. samme til 1699 Mars udgang.
1698. 18 Oct.(+) Art., hvorefter Oldermanden og de Fattiges Forstandere i Kiøbenhavn tilligemed Conventhuus-Skriveren dens have at forholde.
1698. 29 Oct.(+) Octroj d. Ostind. Compagnie.
1698. 15 Nov. Forbud paa Korn-Varers Udførsel af Dmk og Norge, saa og Taxt paa Rug, Byg og Havre i Dmk.
1698 10. Dec. Fr. om Handelen paa Finmarken.
1698. 10 Dec. Fr. og Privilegier for dem, som Ulden-Manufacturer i Danmark og Norge vil indrette og fortsætte.

1699 [1690-1699] [decennier]

 
1699. 24 Jan. Fr. om den hos Proprietairer og andre, som med Kirker i Danmark ere forlenede, resterende Studii-Skats Betaling.
1699. 24 Jan. Fr. om extraord. Paabud i Dmk. Ligel. 1710. 22 Sept.; 1717. 1 Febr.; 1718. 5 Apr.; 1719. 23 Jan.; 1720. 3 Febr.; 1721. 10 Jan.; 1743. 20 Aug. og 1757. 31 Oct.
1699. 31 Jan.(+) Fr. om Lægds-Pengenes Paabud i Norge for 1699.
1699. 31 Jan. Fr. om Assistents-Huset i Khavn.
1699. 14 Febr. Fr. om Toldens Oppebørsel i Specie efter Told-Rullen 1691. Ligel. 1700. 27 Jan.
1699. 11.mart. Taxt paa endeel Varer, som ere tilladt at handle med i Finmarken
1699. 18 Mart. Artikler for dem, som fare med det Grønlandske Compagnies Skibe fra Kiøbenhavn paa Hvalfiskerie under Grønland.
1699. 18 Mart. Artikler for dem, som fare med det Grønlandske Compagnies Skibe paa Hvalfiskerie fra Kiøbenhavn.
1699. 15 Apr. Reglem. og Anordn. om Sørgedragt; ligeledes 1724. 24 Mart. og 1737. 3 Mai.
1699. 22 Apr. Fr. om hvem charmarerende og baldyrede Klæder maae bære.
1699. 9 Jun. Fr. anl. at den Almisse, som paa Auctioner i Kiøbenhavn gives, skal til de Fattige i Børnehuset henlægges.
1699. 9 Jun. Fr. at Almisser paa Auctioner i Khavn skal til de Fattige i Børnehuset anvendes.
1699. 16 Jun. Fr. om Forbud paa Korn-Varers udførsel af Dmk.
1699. 30 Jun. Anordn. om Guld- og Sølv-Manufacturets ydermere Indrettelse og Fortsættelse af O. Holman og Interessenter.
1699. 21 Jul. Patent om den nye Psalmebogs Indførsel, samt Prisen paa samme.
1699. 19 Aug. Forbud paa endeel Korn- samt fede Varers Udførsel af Dmk.
1699. 7 Sept.(+) Befaling, at ingen, som Fasbinder, maae betiene Groshandlere eller Viintappere i Khavn, med mindre de først giøre deres Mesterstykke og begive sig i Lauget.
1699. 9 Sept.(+) Det Ostindiske Compagnies Skibs-Artikler.
1699. 9 Sept.(+) Pl. om Flag paa Skibe at føre.
1699. 9 Sept.(+) Skibs-Art. for d. Ostindiske og Gvineiske Compagnies Betiente.
1699. 9 Sept.(+) Skibs-Art. for samme.
1699. 18 Sept. Fr. om Forbudet paa Kornvarers Udførsel af Dmk og Norge.
1699. 28 Oct. Forbud at brænde Brændeviin af Hvede og Rug.
1699. 23 Nov. Fr. om Kop-, Heste- og Stude-Skats-Penges Paabud i Steden for Udskrivning, samt Rentepenges- og Huusleies_Skat i Dmk.
1699. 28 Nov. Fr om de rette nye Almanakker, som herefter skal bruges og følges i Kongens Riger og Lande.
1699. 1 Dec. Fr. om samme, samt Rentepenges- og Huusleie-Skat.
1699. 9 Dec. Fr. om Moderation i Taxten paa den nye Gradual- og Kirke-Psalmebog.


1700-1709:

1700


1700 [1700-1709] [decennier]

 
1700. 9 Mart. Forbud for Kongens Undersaatter at fare og handle med deres Skibe paa fremmede Steder til medio Maj.
1700. 10 Mart. Patent, hvorledes Expeditioner skal udfærdiges af Cancellierne og Rente-Cammeret.
1700. 10 Mart. Patent, hvorledes Expeditionerne skal udfærdiges af Cancellierne og Rente-Kammeret.
1700. 10 Mart. Patent, hvorledes Expeditionerne skal udfærdiges af Cancellierne og Rentekammeret.
1700. 13 Mart. Fr. om Kroehold paa Landet i Dmk.
1700. 15 Mart.(+) Søe-Artikler og Krigs-Rets-Instruction; med vedføiede Indhold af Fr. ang. Byttet og erobrede Krigs-Skibe, samt hvad dem, som i Kongel. Søe-Tieneste lemlæstes, saa at de deres Brød ei kan fortiene, skal gives.
1700. 10 Apr.(+) Aabet brev at Undersaatterne igien maae fare og handle med deres Skibe og Gods paa fremmede Steder.
1700. 10 Apr.(+) Fr. om Almanakkens Forandring til Brugelighed paa Island og Færøe.
1700. 8 Maj. Fr. om Landværn.
1700. 11 Maj. Fr. om Rostienesten i Dmk for 1700.
1700. 12 Maj. Fr. hvorledes Ros-Tienesten i Norge skal udredes og betales.
1700. 16 Jul. Fr. om Forbudets løsgivelse paa Korn og fede Varer.
1700. 20 Jul. Fr. om Forbudet paa alle Slags Korn- og fede Varers Udførsel af Dmk og Norge.
1700. 27 Jul. Missive til Magistraten og Borgerskabet i Kiøbenhavn.
1700. 13 Aug. Aabet Brev til Undersaatterne i Sielland.
1700. 15 Aug. Fr. om Kongel. Benaadning for dem, som holde sig mandelig i paahængende Fare.
1700. 7 Sept. Fr om Forbudets Løsgivelse paa Korn og fede Varer.
1700. 7 Sept. Fr. om Forbudets Løsgivelse paa Hvede og Rug at brænde.
1700. 2 Oct. Pl. om Consumt. *. Forpagtning i Norge.
1700. 2 Oct. Pl. om Told- og Trælast-Tiendens Forpagtning Søndenfields, og Consumtion-, Familie- og Folke-Skatten Sønden- og Nordenfields i 3 Aar.
1700. 2 Oct. Pl. om Tolden og Consumtionen, samt Familie- og Folke-Skatternes forpagtning i Danmark.
1700. 16 Oct. Bevilling paa Hestes Udførsel af Dmk.
1700. 16 Oct. Pl. om Told- og Trælast-Tiendens Forpagtning Nordenfields i 3 Aar.
1700. 23 Oct. Forbud paa Skienk og Gave at give og tage.
1700. 23 Oct. Fr. om Vocation til Prædike-Embedet.
1700. 25 Oct. Fr. om nye Stempler til det stemplede Papiir.
1700. 9 Nov. Fr. om en Deel af Matricul-Skattens Avance for Aar 1701.
1700. 13 Nov.(+) Nye Skræder-Laugs-Artikler.
1700. 20 Nov. Pl. om Forbud imod Capere i Øster-Søen.
1700. 31 Dec. Fr. om Consumt. Oppebørsel i Danmark.
1700. 31 Dec. Fr. om Passer-Sedler ved Toldstederne.
Publisert 29. apr. 2010 11:17 - Sist endret 9. jan. 2015 11:35