Chr. Vs NORSKE LOV: Første Bog. 20 Cap.


[Til registeret]

20 Cap. Om Maning.


1 Art.
Maning skal skee lovligen og skriftligen ved tvende Mænd, som skulle skrive paa Maningsbrevet, at den lovlig forkyndet er, dersom hand ikke selv, som manis, vil skrive derpaa.

2.
Naar Maningen forkyndet er, skal Sagsøgeren lade den læse og paaskrive, det første muligt er, til Lavtinget, eller Byetinget i det Lavdømme, eller Bye, hvor Maningen skeet er: Dernæst skal hand tage Stævning over den Indmanede, om hand ikke holder Maning, til den første Over-Hofret, med saa Skiel, at der er Fierding Aars tid imellem Maningen og Over-Hofrettens Begyndelse. Hvis det ikke skeer, da kand Sagsøgeren ikke bruge Maningen til Forhindring at giøre, at den Indmanede jo sit Gods til andre maa pantsætte eller afhænde.

s. 50

3.
Ingen kand i sin Sag bruge andens Maning, men den gielder allene i den Sag, som Maningen er giort for.
[Til registeret]

Publisert 19. mars 2013 10:42