Disputas: Agrarianisme, det gode liv, og vår avhengighet av naturen

Master Trine Antonsen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Agrarianism and Our Dependence on Nature: A virtue-based approach to the human-nature relation and the good life

Trine Antonsen

Trine Antonsen

I dagens urbane Norge kan vi leve komfortabelt med fersk mat fra hele verden i supermarkedene. Vi slipper tidligere generasjoners harde slit og strev for å skaffe til veie livets nødvendigheter. Samtidig er det stadig mer populært med lokal og sesongbasert mat. Mange søker dessuten å delta i aktiviteter som parsellhagedrift, andelslandbruk, og bondens marked, og vi lever i en tid der ordet «småbruk» er blitt det mest brukte søkeordet på Finn.no. Mange hevder til og med at slike aktiviteter er miljøvennlige og bidrar til et godt liv. Hva skyldes denne paradoksale tilbakevendingen? Hva gjør at vi helt frivillig oppsøker strev og slit for å skaffe mat og andre nødvendigheter?

Filosof Trine Antonsen har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom tilbakevendingen til slike mat- og jordbruksrelaterte aktiviteter og våre muligheter til å leve gode liv. Antonsen tar utgangspunkt i den amerikanske agrariske tradisjonen og argumenterer for at det å drive med slike aktiviteter kan begrunnes moralsk, fordi de kan lære oss noe viktig om oss selv: nemlig vår avhengighet av naturen. Slike aktiviteter bidrar til innsikt og utvikling av våre moralske evner, noe som i sin tur bidrar til å forbedre både vår bruk av naturen i en tid hvor dette er ekstra viktig samt våre muligheter for å leve gode liv.

Ved for eksempel å dyrke noe av vår egen mat vil vi lære om de naturlige forutsetningene for livene våre. Dette er en viktig erfaring som bidrar til å forme vår moralske karakter og våre holdninger til naturen. Et av Antonsens hovedbudskap i avhandlingen er at det ikke holder at vi tilegner oss kunnskap om klimaendringer, forurensning eller utryddingstrua arter. For å ta vare på naturen må vi også øve opp våre ferdigheter og evner. Deltagelse i både tradisjonelle og nye, alternative former for jordbruk og matkultur bidrar til dette. De nye trendene kan derfor sees som en god moralfilosofisk pekepinn på både hva som er riktig og viktig for våre liv.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 22. mai 2017 kl 16:15 i Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Is "agrarian philosophy" exclusively an anthropocentric philosophy? Should it be?"

Bedømmelseskomité

  • Direktør Kate Millar, University of Nottingham (andreopponent)
  • Professor Paul Thompson, Michigan State University (førsteopponent)
  • Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

Publisert 3. mai 2017 12:09 - Sist endret 9. mai 2017 13:48