Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination

Tidligere stipendiat ved IFIKK Lene Auestad er aktuell med avhandlingsbasert bok "Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination".

Denne boken bidrar til  å forstå samtidens oppsving i sosiale fordommer mot etniske minoriteter, logikken i syndebukkmentalitet og volden det resulterer i.

Vår tid er kjennetegnet av en vekst i uttrykt fientlighet og vold mot mennesker som betraktes som 'andre'. Hat overfor og diskriminering mot miniriteter er økende. Denne boken presenterer en ny forståelse av fordommer, rasisme, antisemittisme, xenofobi, islamofobi, sexisme og homofobi. Den kombinerer filosofi med psykoanalytisk tenkning, sosiologi og psyko-sosiale studier, og analyserer de ubevisste elementene i sosiale prosesser.

Forfatteren argumenterer for å problematisere fordommer, ikke i termer av normalitet versus patologi eller avvik, men i lys av hva som er sosisalt ubevisst. Hykleri og dobbeltmoral er iboende i våre sosiale praksiser, noe som gjenspeiler motsigelsene i vår tenkning om disse temaene: hvordan vi samtididg både tror og ikke tror på menneskers likeverd. Denne studien tar hensyn til konfliktene mellom teori og praksis, lag av implisitt- og eksplisitthet, før- og ubevisst erfaring og ulikhetene i maktforhold som former disse konstellasjonene.

Det finnes ikke noe nøytralt ståsted å analysere fordommer fra. Kapitlene i denne studien nærmer seg problemet hvordan forstå fordommer fra ulike vinkler, med det formål å finne mater å tillate å lytte til stemmer som sjelden blir hørt. Den reiser sporsmalet om hvordan omforme samfunnet for å gi rom for personer som tilsynelatende legemliggjør såkalte foraktelige egenskaper – for utvidelse av respekt på tvers av ulikheter.

Les mer på forlagets nettsider.

Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination (english)

This book helps us understand the current resurgence of social prejudice against ethnic minority groups, the logics of scapegoating and the resulting violence.

Our time is characterised by a growth in expressed hostility and violence towards people who are perceived as 'others'. Hatred towards and discrimination against minorities is on the rise. This book presents a new understanding of prejudice, racism, antisemitism, xenophobia, islamophobia, sexism and homophobia. It combines philosophy with psychoanalytic thinking, sociology and psycho-social studies, analysing the unconscious elements of social processes.

The author makes a case for framing a questioning of prejudice, not in terms of normality versus pathology or deviance, but in what is socially unconscious. Hypocrisy and double standards are inherent in our social practices, reflecting the contradictions present in our thinking about these issues: that we both believe and do not believe in equality. Thus this study takes account of conflicts between theory and practice, layers of implicit- and explicitness, pre- and unconscious experience and the power differentials that shape these constellations.

There is no neutral point of view from which prejudice can be addressed. The chapters in this study approach the problem of how to understand prejudice from different angles, aiming at ways of enabling listening to voices that are rarely heard. It questions how to reshape society so as to make room for people who appear to embody so-called contemptible qualities – for extension of respect across differences and inequalities.

Learn more about the book on the publishers website.

Publisert 7. jan. 2015 13:40 - Sist endret 7. jan. 2015 13:40