Ny Exphil-ordning

Med oppstart høstsemesteret 2017 innføres flere større endringer i emnene EXPHIL03 og EXPHIL03E. Det blir endringer i undervisningsopplegg, obligatoriske aktiviteter, eksamensordning, og pensum. I påvente av nye tekniske løsninger for obligatoriske innleveringer, og ikke minst ferdigstillelse av nytt pensum, vil endringene innføres trinnvis.

Høsten 2017

Seminarvarianten får nytt undervisningsopplegg og ny eksamensordning, men kun den første av de to skriftlige innleveringene gjøres obligatorisk i første omgang. Obligatorisk innlevering på selvstudiumsvarianten innføres tidligst våren 2018. Selvstudiumsvarianten vil dermed være uendret høsten 2017. Se nærmere informasjon om undervisning og eksamen nedenfor.

Det vil ikke innføres noen nye pensumtekster for høsten 2017.

Exphil-forelesningen

Fra høsten 2017 introduseres dessuten den årlige Exphilforelesningen. Dette er et frivillig tilbud hvor Exphil-studenter og andre interesserte tilbys en engasjerende forelesning med en kjent filosof over et tema som er relevant for Exphil.

For studenter som ikke består Exphil våren 2017

Studenter som er oppmeldt til Exphil våren 2017 og som får godkjent begge obligatoriske aktiviteter (fremmøte og flervalgsprøve) uten å bestå eksamen, vil etter søknad kunne avlegge eksamen etter nåværende ordning høsten 2017. Det blir sendt epost om dette til de studentene det gjelder.


Avsnittene nedenfor vil erstatte avsnittene om undervisning og eksamen i emnebeskrivelsen for EXPHIL03. Det tas forbehold om mindre endringer frem til semestersidene for høsten 2017 publiseres. Tilsvarende endringer vil gjøres i emnebeskrivelsen for den engelske varianten, EXPHIL03E.

Undervisning

Undervisningen gis i form av åpne forelesninger og seminarer som forutsetter påmelding og deltakelse. Studenter som er påmeldt en seminargruppe og oppfyller de obligatoriske kravene kan avlegge eksamen etter seminarvarianten. Øvrige studenter henvises til selvstudiumsvarianten.

Forelesningene dekker pensumet og forberede studentene til den avsluttende skriftlige eksamen, og vi anbefaler at alle som skal avlegge eksamen, uansett variant, følger forelesningene gjennom hele semesteret. Det gis totalt 20 dobbelttimer med forelesninger. Hver av disse gis på flere alternative tidspunkter, og du velger selv på hvilket tidspunkt du ønsker å følge forelesningen fra uke til uke. For studenter som tar selvstudiumsvarianten, er forelesningene det eneste undervisningstilbudet.

Seminarundervisningen forutsetter påmelding. Det er obligatorisk frammøte, og du forventes å delta aktivt i seminarundervisningen. Hver seminargruppe møtes annenhver uke, til sammen syv dobbelttimer. Seminarene trener studentene i akademiske ferdigheter og er orientert rundt skriving av to innleveringsoppgaver. Disse danner grunnlag for den endelige semesteroppgaven.

Den første innleveringsoppgaven er obligatorisk og må leveres og godkjennes dersom du vil fortsette på seminarvarianten. Du får skriftlig tilbakemelding på denne oppgaven fra lærer.

Innlevering av den andre oppgaven er frivillig, og formen på tilbakemelding på denne vil kunne variere fra seminargruppe til seminargruppe. Selv om innleveringen ikke er obligatorisk, utgjør den en viktig del av eksamensforberedelsene.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter

Det er obligatorisk fremmøte på seminarundervisningen de første fem gangene. Gyldig fravær må dokumenteres. Den første innleveringsoppgaven er også obligatorisk og må godkjennes for at du skal kunne avlegge eksamen etter seminarvarianten.

Ved ugyldig fravær én eller flere av de første fem seminarmøtene, eller dersom du ikke leverer eller ikke får godkjent den obligatoriske oppgaven, kan du innen oppgitt frist be om overføring til selvstudiumsvarianten.

Alle obligatoriske aktiviteter må gjennomføres og godkjennes samme semester som du skal avlegge eksamen.

Eksamen

Emnet har to eksamensvarianter: seminarvariant og selvstudium.

Seminarvariant

Eksamen er todelt og består av en semesteroppgave som leveres i Inspera og en to timers hjemmeeksamen som leveres ut og inn i Inspera.

Semesteroppgaven bygger på de to innleveringsoppgavene og teller 60% av samlet resultat. Hjemmeeksamen teller 40%. Begge eksamensdelene må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått

For å kunne avlegge eksamen etter seminarvarianten, må du gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Frammøte til seminarundervisningen
  • Skriftlig innleveringsoppgave

Alle obligatoriske aktiviteter må gjennomføres og godkjennes samme semester som du skal avlegge eksamen.

Selvstudiumsvariant

Eksamen er en fire timers skriftlig eksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera.

Publisert 23. mars 2017 12:57 - Sist endret 28. juni 2017 15:29