Disputas: ”Alle ønsker fred!” Buddhisme og borgerkrig på Sri Lanka

Cand.philol. Iselin Frydenlund  ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Canonical ambiguity and differential practices: Buddhist monks in wartime Sri Lanka

Iselin Frydenlund

Buddhismen blir av mange regnet for å være en fredselskende religion. I sitt doktorgradsarbeid viser imidlertid Iselin Frydenlund at majoriteten av de buddhistiske munkene på Sri Lanka støttet en militær løsning på konflikten med de tamilske tigrene (LTTE).

Hvorfor støttet ikke munkene en politisk løsning på konflikten? Svaret på dette, viser Frydenlund, ligger i en spesifikk buddhistisk politisk kultur der buddhismen er nært forbundet med politisk makt.

Frydenlund peker videre på buddhismens motstridende syn på bruk av vold; i noen tilfeller kan prinsippet om ikkevold settes til side. Under borgerkrigen på Sri Lanka ble statens maktbruk regnet som legitim, fordi målet var å sikre den buddhistisk-dominerte staten, dets territorium og buddhistiske interesser.

Likevel, svært få buddhistiske munker var involverte i direkte voldshandlinger og det finnes ingen ”hellige krigere”. En av grunnene er at drap fører til utkastelse fra munkeordenen. Under borgerkrigen var imidlertid mange munker nært knyttet til militære institusjoner, både fordi munkene trengte beskyttelse mot krigens redsler, men også fordi de fungerte som åndelige beskyttere for soldatene.

Avhandlingen problematiserer forholdet mellom religion og vold og viser at det ikke er et direkte forhold mellom religiøs tradisjon og hvordan religiøse aktører forstår vold i en gitt krigssituasjon.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 14. juni 2011, i auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern, 16.15: Religion, civility and conflict

Bedømmelseskomité

  • Professor John C. Holt, Bowdoin College (førsteopponent)
  • Professor Jonathan Spencer,  University of Edinburgh (andreopponent)
  • Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

  • Professor Rune Svarverud, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor emeritus Per Kværne, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Professor Øivind Fuglerud, Kulturhistorisk museum (medveileder)

Arrangør

Institutt for kulturstudier og orientalske språk v/Cecilie Wingerei Lilleheil
Publisert 11. mai 2011 14:29 - Sist endret 12. aug. 2013 15:47