Disputas: Bloggen har skapt en ny litterær sjanger i Egypt

Master Teresa Pepe ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fictionalized Identities in the Egyptian Blogosphere

Teresa Pepe

Teresa Pepe har utforsket den egyptiske bloggosfæren som et sted for litterær produksjon. Hennes avhandling viser at personlige blogger er en ny litterær sjanger, og at fremveksten av den henger sammen med de sosiale og politiske endringene som rystet den arabiske verden i årene 2005 til 2011.

Pepe har undersøkt 40 personlige blogger skrevet av unge egyptere. Seks av bloggene er casestudier som hun har belyst gjennom litterær analyse av tekstene og intervjuer av forfatterne. I analysen henter hun teori og metode fra samfunnsvitenskap, lingvistikk og medievitenskap.

Tidligere har forskning på bruk av internett i Midtøsten fokusert på politikk og den offentlige sfære, mens nettets innflytelse på arabisk kultur er mindre omtalt. Representerer historiefortelling og selvrepresentasjon på personlige blogger en ny form for litterær selvutfoldelse? Hvordan har nettet påvirket forholdet mellom forfatterskap og identitet?

Hun undersøker de personlige bloggene i sammenheng med den arabiske digitale sfæren, der mange intellektuelle ser på nettet som en ny arena for litterær produksjon og diskusjon.

Avhandlingen viser at personlige blogger kan oppfattes som autofiction, en form for selvbiografi som svinger mellom fiksjon og sakprosa, uten en uttalt lesekontrakt.

Teresa Pepe plasserer også autofiction inn i et historisk perspektiv. Hun studerer tidligere former for arabisk selvbiografisk skriving, særlig litterære selvbiografier skrevet av tidligere egyptiske moderne og postmoderne forfattere.

Pepe spør om dagens fenomen kan sammenlignes med nahḍa-perioden, den kulturelle renessansen i den arabiske verdenen mot slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Kan blogglitteraturen varsle fremveksten av en ny arabisk renessanse?

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 12. juni, kl. 16.15. Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: “Life writing on the net: blurred identities and hybrid genres. In what way does the autofictional blog transform our understanding of literature?”

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Tarek El-Ariss, University of Texas at Austin (førsteopponent)

  • Professor Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Tetz Rooke, Göteborgs universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Rune Svarverud

Veiledere

  • Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Yves Gonzales-Quijano, Laboratoire Gremmo, Lyon
Publisert 3. mars 2014 16:23 - Sist endret 22. nov. 2017 13:10