Informasjon om faglig-sosiale midler, faglige midler og reisestøtte ved IKOS

Bachelorstudenter og studentforeninger kan søke om faglig-sosiale midler og masterstudenter kan søke om faglige midler og reisestøtte.

Hvordan søke om penger?

Programmene lyser ut midler til studenter, studentforeninger og ansatte på e-post og programmenes nettsider hvert semester med en søknadsfrist. Spørsmål om faglig-sosiale og faglige midler kan rettes til studiekonsulenten på ditt program.

Faglig-sosiale midler

Du kan søke om faglig-sosiale midler om du vil arrangere lunsj, gjesteforelesing, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold. Faglig-sosiale midler er ment for bachelorstudenter, men arrangementet kan inkludere masterstudenter.

Kriterium for bruk av faglig-sosiale midler:
1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på studieprogrammet.
2. Arrangementer som er åpne for alle studenter på et program, er prioritert framfor arrangementer som bare angår et emne.
3. Faglig-sosiale midler kan ikke brukes til kjøp av øl/vin/sprit i hverken mottaksuka, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer.

Du finner søknadsskjema i høyremenyen. Skjemaet kan du levere til studiekonsulenten innen fristen.

Vær oppmerksom på at programmet ikke betaler ut midler på forskudd, men refunderer faktiske utgifter eller betaler faktura. Dersom søknaden innvilges må søkere selv legge ut for utgifter og etterpå fylle ut et refusjonsskjema (se boks til høyre). Refusjonsskjema og deltakerliste leveres til studiekonsulenten (ta kopi til deg selv). Se også instruks for hvordan du leverer refusjonsskjema og originale kvitteringer i boksen til høyre.

Faglige midler

Faglige midler kan brukes til faglige tiltak for masterstudentene slik som feltarbeid, ekskursjoner eller deltakelse på konferanser/seminar. Faglige midler kan brukes til studieturer og ekskursjoner der både master- og bachelorstudenter deltar, men bare om turen har et klart faglig innhold.

Det maksimale beløpet man kan få i reisestøtte er kr. 3000,- . I søknaden skal det fremgå hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. I tillegg skal det foreligge et (enkelt) budsjett. Søknaden skal anbefales av veileder ved at veileder signerer på søknadsskjemaet før det leveres til studiekonsulent. Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i det semesteret søknaden sendes. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet.

Planlegger du å gjøre feltarbeid i utlandet? Da må du levere egenerklæring vedrørende feltarbeid i utlandet (nettskjema) i forkant av utenlandsoppholdet. Dette gjelder uavhengig av lengden på oppholdet. IKOS betaler IKKE ut reisestøtte med mindre dette nettskjemaet er levert.

Du finner søknadsskjema i høyremenyen. Skjemaet kan du levere til studiekonsulenten innen fristen.

Vær oppmerksom på at programmet ikke betaler ut midler på forskudd, men refunderer faktiske utgifter eller betaler faktura. Husk å legge ved boardingkort fra flyturen(e) når du leverer refusjonsskjema og kvittering i etterkant.

Søknadsfrister:

Faglig-sosiale midler: 15. februar og 15. september
Faglige midler og reisestøtte 15. februar og 15. september

 

Publisert 5. okt. 2010 14:32 - Sist endret 14. feb. 2018 10:19