Valg av instituttstyre ved IKOS

16. - 22. november 2017 blir det elektronisk valg av studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til instituttstyret 2018.

Valg av studenter og midlertidig ansatte til instituttstyret holdes hvert høstsemester. Studentene har to representanter, mens midlertidig vitenskapelig ansatte har én representant i instituttstyret. Begge gruppene har 2 vararepresentanter. Valgperioden er ett kalenderår.

Forslagsfristen var 3. november. Valgstyret mottok 3 kandidatforslag fra midlertidig vitenskapelig ansatte og 5 kandidatforslag fra studentene.

STEM HER

Tidsplan:

Valg av MVA- og studentrepresentanter til instituttstyret ved IKOS

 • 3. november kl. 12:00: Frist for å fremme studentkandidater. Frist MVA 3. november kl. 15:00.
 • 6. november: Presentasjon av kandidatene på denne nettsiden
 • 16. - 22. november: Elektronisk valg
 • 23. november: Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene

Presentasjon av årets kandidater - valg 16. - 22. november 2017

Listen er sortert alfabetisk. Presentasjon av kandidatene finner du ved å klikke på kandidatenes navn.

Kandidat Forslagsstiller
MVA  
Erling Hagen Agøy Rebekka Åsnes Sagild og Olav Gjertsen Ørum
Hedda Flatø Olav Gjertsen Ørum
Joakim Parslow Olav Gjertsen Ørum
Studenter  
Hans Kristoffer Andersen Graff Hans Kristoffer Andersen Graff
Øyvind Thue Karlsen Øyvind Thue Karlsen
Anne Maren Krogvold Nilssen Anne Maren Krogvold Nilssen
Christian Overen Christian Overen
Ali Sobut Ali Sobut

Praktisk informasjon om årets valg

Følgende representanter skal velges

 • 1 representant og 2 vararepresentanter velges for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA)
 • 2 representanter og 2 vararepresentanter velges for studentene

Valgstyret på IKOS:

 • Brita Brenna og Stephan Guth (FVA)
 • Olav Gjertsen Ørum (MVA)
 • Ragnhild Kuløy (T/A)
 • Pär Johan Danielsson (student)

Valgstyrets sekretær: Steinar Salte

Valgstyrets oppgaver i samarbeid med valgsekretariatet:

 • følge opp at valgene blir gjennomført i henhold til UiOs valgreglement
 • motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare
 • godkjenne valget og valgprotokollen
 • kunngjøre valgresultatet

E-post til valgstyret: valgstyre@ikos.uio.no

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innen sin stillingskategori til valget. Forslag til kandidater sendes valgstyre@ikos.uio.no.

Kandidatene blir presentert på instituttets valgside (lenke) straks fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er informert.

Stemmeberettigede

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved Universitetet i Oslo, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen.
2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget holdes.
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet.
4. Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved mer enn ett institutt/fakultet.

Dersom noen er usikker på om de er stemmeberettiget ta kontakt med valgstyre@ikos.uio.no.

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget gjennomføres som elektronisk valg for alle grupper. Valget er et forholdstallsvalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din gruppe, men kun de kandidatene du ønsker å gi din stemme til.

Valgresultat

Valgresultatet kunngjøres på instituttets nettside så snart som mulig etter at valgresultatet er klart. Oppdatert oversikt over det til enhver tid sittende styret ved IKOS finnes på her.

Regelverk

Fremgangsmåten ved valg følger av valgreglement for UiO. Kapittel 6 omhandler valg av medlemmer til instituttstyrer/råd. Kapittel 1 omhandler regler som gjelder alle valg ved universitetet.

Se også IKOS' nettside om instituttstyrets rolle og mandat.

Emneord: Valg Av Steinar Salte
Publisert 6. nov. 2017 16:25 - Sist endret 16. nov. 2017 12:59