Innledning til årsplan 2018-2020

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretar vi en gjennomgang: vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid. Planen justeres i løpet av året hvis det dukker opp vesentlige nye ønskelige tiltak eller noen av de eksisterende må droppes.

Oppbygning: Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IKOS; hver av disse har sin fane i dette dokumentet.

Plan ifht budsjett: I faggruppenes planer for 2018 er det satt inn en budsjettpost for de tiltakene der det er relevant. Når planen er vedtatt er de angitte midlene innvilget til formålet.

Styret har gitt sin tilslutning til planen og har gitt instituttleder fullmakt til endelig å godkjenne de enkelte faggruppenes planer og til å gjøre justeringer underveis i året, med orientering til styret.

 

Bakgrunn høsten 2017

Planene for 2016 og 2017 har vært fokusert inn mot tiltak for å styrke kvaliteten og samtidig styrke instituttets økonomi langsiktig: økt forskningssamarbeid med sikte på publisering og eksternfinansiering, rekruttering av studenter, bedre gjennomføring av studiene. Vi håper å kunne se en positiv utvikling på disse feltene når 2017 skal gjøres opp. Inntil videre tilsier det generelle bildet at det er all grunn til å holde dette fokuset fast, samtidig som vi søker å målrette tiltakene ennå bedre.

Siden forrige plan ble vedtatt i desember i fjor, har det skjedd mye som legger viktige føringer for den videre planleggingen.

Stortingsmeldingen Humaniora i Norge tydeliggjør flere forventninger til de humanistiske institusjonene; ikke minst et større engasjement i å svare på samfunnsutfordringer og en større innretting mot arbeidslivet. I stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning legges det vekt på å utvikle en kultur blant det vitenskapelige personalet der utdanningsdelen av virksomheten har høyere prioritet og prestisje enn i dag.

IKOS får svært positiv omtale i NFRs internasjonale evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL). Alle de tre forskergruppene vi meldte inn: «China Airborne», «Political, Social and Ideological Change in the Middle East» og «History of Knowledge» får toppkarakteren 5 (excellent). Samtidig har ingen av disse status som Senter for fremragende forskning, og de har heller ikke trukket til seg EU-midler. Dette reiser spørsmålet om hvordan vi skal bygge videre på den positive evalueringen.

7. september vedtok styret et strategidokument for IKOS: Strategi 2025, og en tilhørende stillingsplan fram mot 2025. Strategidokumentet er en sentral referanse i planarbeidet. Her framheves på den ene siden at vi skal videreutvikle de fagmiljøene og studietilbudene vi har, og på den andre siden at vi skal søke økt samarbeid på tvers av faggruppene. For øvrig er den retningen som angis i Strategi 2025 i tråd med fokuset i planene for 2016 og 2017, samtidig som dokumentet tar opp i seg viktige føringer fra stortingsmeldingene: vekt på arbeidslivsrelevans i studiene, en satsing på 4-årige bachelorgrader knyttet til vanskelige språk, og innretting av forskningen mot samfunnsutfordringer.

I HFs prosess for Faglige prioriteringer III (FP3) har IKOS tatt flere tverrfaglige initiativ som også inviterer til samarbeid med andre institutter, og som samtidig er rettet inn mot viktige samfunnsutfordringer. Det er viktig at planen legger til rette for videreutvikling av disse initiativene.

 

Den økonomiske situasjonen er i ferd med å bli noe strammere, noe som skjerper behovet for at vi er nøye i vurderingen av hvilke tiltak som er best målrettet mot å gi resultater som styrker inntjeningen.

 

HOVEDTREKK I PLANEN

Forskning

På forskningssiden fikk IKOS altså svært godt skussmål i HUMEVAL. Vi har over tid hatt god aktivitet innen publisering og god uttelling på ekstern finansiering. Det kreves likevel et fortsatt strategisk utviklingsarbeid her. Publiseringen varierer sterkt både mellom og innad i faggruppene, og det er ønskelig å løfte aktiviteten for å bygge fagmiljøenes posisjon nasjonalt og internasjonalt.

I forhold til ekstern finansiering er det en utfordring å opprettholde nivået etter hvert som eksisterende prosjekter blir ferdige. Her må det være en målsetting både å bringe flere fagmiljøer i posisjon til å konkurrere effektivt om midler, og ikke minst at de fremste forskergruppene får gjennomslag for større langsiktige satsinger via EU-midler og/eller SFF.

Et sentralt felles forskningstiltak for IKOS vil være å utvikle en strategi for å styrke arbeidet i forskergrupper ved instituttet, herunder å profesjonalisere arbeidet med søknadsprosesser. Vi vil også gjennomføre tiltak for opplæring og kvalitetssikring i forhold til systemet for rapportering av publikasjoner.

Faggruppenes planer viderefører en betydelig vekt på prosjektutvikling og søknader om eksternfinansiering og det legges opp flere langsiktige løp fram mot EU-rettede søknader. Vi vil også gi støtte til en del workshoper/seminarer som ledd i utvikling av fellespublikasjoner (i noen tilfeller som del av prosessen fram mot søknad om eksternfinansiering).

Faggruppenes tiltak innen forskning har en samlet kostnad på 1,0 million kroner.

 

Studier

På utdanningssiden er det positive tegn til at et langvarig fall i studiepoengproduksjonen kan være i ferd med å snu. Her kan det være at vi delvis ser fruktene av et flerårig arbeid for bedre rekruttering og for å utvikle kvalitet ikke minst i mottaket av nye studenter og bedre integrering i det første studieåret. Det er viktig å fortsatt styrke fokuset på studiekvalitet og å utvikle en samarbeidskultur på dette feltet. Ikke minst må vi legge vekt på tiltak som kan sikre større gradsgjennomføring. Da trenger vi både tettere oppfølging av studentene og en gjennomgang av studieløpet for å sikre et opplegg som er godt faglig integrert og orientert mot arbeidslivet, og gir en god utnyttelse av lærerressursene.

IKOS vil gjennomføre felles undervisningstiltak som samordner arbeidet på disse feltene. Mer spesifikt vil vi sikre en god felles planlegging for framtidige 4-årige BA-grader knyttet til arabisk, japansk og kinesisk. Vi vil gjennomføre et særskilt flerårig prosjekt for å styrke studietilbudet på Sør-Asia, og vi vil arbeide for å lage nye separate BA-programmer for kulturhistorie og religionsvitenskap; i det siste tilfelle vil vi også søke å styrke religionstilbudet ved å trekke på faglige ressurser på tvers av faggruppene.

Faggruppenes planer legger opp til en rekke tiltak for rekruttering og for å styrke studiekvaliteten.. Det legges ikke minst vekt på videreføring og utvikling av arrangementer som skaper kullfølelse og god kontakt mellom studenter og lærere. Faggruppene skal også gjennomarbeide studieløpene med sikte på bedre integrerte opplegg som kan styrke gjennomføring. For flere faggrupper omfatter dette også å arbeide fram 4-årige BA-løp. Arbeidet med å styrke innrettingen mot arbeidslivet vil også fortsette, ikke minst gjennom karriereseminar i ulike former.

Faggruppenes tiltak innen undervisning har en samlet kostnad på 1,1 million kroner.

 

Andre tiltak

Året vil være preget av oppfølging av de tverrfaglige initiativene som er utviklet i forbindelse med fakultetets FP3-prosess. Dette gjelder de som evt. blir utvalgt av fakultetet, men også andre initiativ vi ønsker å utvikle i tråd med føringene i Strategi 2025. Vi skal lage en felles plan for formidlingsarbeidet ved IKOA, og vi tar sikte på å lage et revidert årshjul for planarbeidet basert på erfaringene så langt.