Innledning til årsplan 2017-2019

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretar vi en gjennomgang: vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid. Planen justeres i løpet av året hvis det dukker opp vesentlige nye ønskelige tiltak eller noen av de eksisterende må droppes.

Oppbygning: Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IKOS; hver av disse har sin fane i dette dokumentet.

Plan ifht budsjett: I faggruppenes planer for 2017 er det satt inn en budsjettpost for de tiltakene der det er relevant. Når planen er vedtatt er de angitte midlene innvilget til formålet.

Styret har gitt sin tilslutning til planen og har gitt instituttleder fullmakt til endelig å godkjenne de enkelte faggruppenes planer og til å gjøre justeringer underveis i året, med orientering til styret.

HOVEDTREKK I PLANEN

Sentrale prioriteringer i planen er på studiesiden å bedre resultatene gjennom styrket rekruttering, bedre oppfølging av førsteårsstudentene og bedre integrerte studieløp, og på forskningssiden å styrke publisering og ekstern finansiering. Dessuten legger vi stor vekt på tiltak for å bedre arbeidsmiljøet som oppfølging av Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) som vi gjennomførte våren 2016. Disse prioriteringene er godt i tråd med det som vektlegges i Det humanistiske fakultets årsplan for samme periode.

Forskning

På forskningssiden har IKOS hatt en positiv utvikling med økende publisering og god uttelling på ekstern finansiering. Likevel er det fortsatt potensiale for forbedring her. Publiseringen varierer sterkt både mellom og innad i faggruppene. Det samme gjelder aktiviteten i forhold til ekstern finansiering, og det er en utfordring å opprettholde nivåer etter som eksisterende prosjekter blir ferdige. For de miljøene som over tid har lyktes godt innen forskning er det også tid for å løfte blikket og sette strategiske mål framover, med sikte på større og mer varig finansiering nasjonalt og/eller fra EU-midler. For disse formålene er det også fortsatt ønskelig å styrke samarbeidet innad i (og mellom) faggruppene rundt forskning.

Som felles forskningstiltak for IKOS vil vi oppgradere PhD-satsingen gjennom bedre kurstilbud og tettere oppfølging. Vi ønsker også å stimulere utvikling av en satsing på tvers av instituttet innen Environmental Humanities.

Faggruppenes planer legger stor vekt på prosjektutvikling og søknader om eksternfinansiering og det legges opp til en markert økning i aktiviteten fra i fjor. To faggrupper gjennomfører tiltak for å utvikle kompetanse og få finansiert utvikling av digitale løsninger som kan brukes i forskning og undervisning (digital infrastruktur). Flere faggrupper vil organisere publiseringsseminarer som arena for deling og kommentering av publikasjoner under arbeid. Vi vil også gi støtte til en del workshoper/seminarer som ledd i utvikling av fellespublikasjoner (i noen tilfeller som del av prosessen fram mot søknad om eksternfinansiering).

Faggruppenes tiltak innen forskning har en samlet kostnad på 1,3 millioner

Studier

På utdanningssiden er bildet mindre positivt. Studiepoengproduksjonen har vært sviktende og gradsgjennomføringen, som nå vil begynne å telle for finansieringen, ligger for IKOS som helhet under snittet for HF, som i seg selv er lavt. Også på dette feltet er det store variasjoner mellom faggruppene og til dels innad i dem. Det er likevel nødvendig over hele linja å legge ned et stort arbeid for å søke å snu tendensen gjennom bedre rekruttering og bedre gjennomføring både på BA- og MA-nivå.

I det lange løp er det avgjørende at vi arbeider systematisk for å løfte kvaliteten på studiene. Mer spesielt er det noen innsatsfelt som peker seg ut i kommende periode. I forhold til rekruttering trenger vi både å gjøre studietilbudet bedre kjent, og samtidig skape en klarere profil av arbeidslivsrelevans. For gradsgjennomføringen trenger vi både tettere oppfølging av studentene og en gjennomgang av studieløpet for å sikre et opplegg som er godt faglig integrert, sikrer skolering i metode og teori og gir en god utnyttelse av lærerressursene. I noen av faggruppene trenger vi også å styrke det kollektive ansvaret for studietilbudet.

Som felles undervisningstiltak for IKOS vil vi i kommende periode legge vekt på (1) et systematisk arbeid med markedsføring av studiene basert på kunnskap om målgrupper og effektive kanaler for å nå dem, (2) styrking av studienes arbeidslivsrelevans (herunder tettere samarbeid med arbeidslivet) og (3) gjennomgang av bachelor-tilbudet med sikte på bedre integrerte og faglig styrkede tilbud (se over). Vi vil også legge til rette for erfaringsutveksling på tvers av instituttet innen disse feltene.

Faggruppenes planer legger opp til en rekke tiltak med sikte på å gjøre våre studietilbud mer synlige og attraktive. Program- og studieretningssider skal oppgraderes, flere vil promotere studiene via Facebook og gjennom reklamevideoer på nett. To faggrupper gjennomfører som nevnt under Forskning tiltak for å utvikle digital infrastruktur til bruk også i undervisning. Flere ønsker å utvikle signaturemner som kan dra mange studenter. Med sikte på bedre gradsgjennomføring har de fleste faggruppene tenkt å organisere overnattingsseminarer for førsteårsstudenter på BA. En annen sentral aktivitet blir gjennomgang av studieløpene med sikte på hevet kvalitet og større faglig sammenheng.

Faggruppenes tiltak innen undervisning har en samlet kostnad på 1,0 millioner

Andre tiltak

Etableringen av faggruppene og gjennomføringen av den nye planmodellen høsten 2015 har bidratt positivt i retning mer systematisk samarbeid for utvikling av virksomheten. Som oppfølging av Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) skal vi utvikle dette videre samtidig som vi stimulerer til mer samvirke på tvers av faggruppene og starter en diskusjon om den langsiktige utviklingen av IKOS’ faglige profil.

Felles tiltak ut fra disse målsettingene i kommende periode vil være å lage et revidert årshjul for planarbeidet basert på erfaringene til og med 2016, å styrke erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av faggruppene gjennom styrking av FGA-møtene og bruken av instituttseminar. Vi vil også parallelt med arbeidet i forhold til fakultetets nye runde med faglige prioriteringer initiere en diskusjon om hvordan instituttets faglige profil(er) skal være; herunder også spørsmålet om nytt instituttnavn. Vi tar også sikte på at styret vedtar ny stillingsplan våren 2017.