Retningslinjer for innlevering av masteroppgaver ved IKOS

Det er mulig å levere inn ferdig masteroppgave mellom 1. februar og 1. juni i vårsemesteret og mellom 1. september og 1. desember i høstsemesteret.

Absolutte frister for innlevering er:

Vårsemester: 1. juni    

Høstsemester: 1. desember

Oppgaven må leveres til instituttet senest kl. 11.00 den dagen fristen faller.

Dersom innleveringsfristen faller på en fridag, er det første påfølgende arbeidsdag som gjelder som innleveringsfrist.

Instituttet tar ikke i mot ferdige masteroppgaver utenfor de angitte periodene, unntatt mot fremvisning av legeattest etter avtale med studiekonsulent.

Prosedyre for innlevering

1. Opplasting i DUO (via StudentWeb)

Masteroppgaven skal inneholde et sammendrag på maksimum 1 side (plassert foran eller bak). Sammendraget skal angi de viktigste forskningsmessige resultatene i oppgaven og være skrevet for folk i media og folk utenfor universitetssamfunnet. Dette er en unik sjanse til å skape interesse og blest omkring masteroppgaven din!

Masteroppgaven skal leveres i DUO - Digitale utgivelser ved UiO før du leverer de trykte eksemplarene av oppgaven til instituttet. Følg Universitetsbibliotekets brukerveiledning for innlevering av oppgave.

2. Elektronisk innlevering til instituttet

Du skal også sende masteroppgaven på e-post til henvendelser@ikos.uio.no. Skriv 'masteroppgave' og ditt navn i emne-/subject-feltet. Oppgaven sendes i pdf-format.

3. Trykking hos Reprosentralen

Alle masterstudenter har rett til å få trykket oppgaven sin gratis på Reprosentralen innenfor instituttets gjeldende rammer. Prosedyren for dette er som følger:

  • For å kunne trykke oppgaven hos Reprosentralen, må instituttet ha sendt en rekvisisjon. Denne sendes fra instituttet tidlig i semesteret. Selve bestillingen må du foreta selv ved å levere oppgaven på nett til Reprosentralen.
  • IKOS dekker trykking av åtte eksemplarer av masteroppgaven din, og én fargeside per oppgave. Dersom du ønsker å få trykket oppgaven din utover instituttets gjeldende rammer, kan du avtale dette med Reprosentralen og selv betale dem for de øvrige kostnadene.
  • Tre eksemplarer skal leveres til instituttet og fem beholdes av deg. Ved to veiledere skal fire eksemplarer leveres til instituttet.
  • NB! Reprosentralen trenger 3 hele virkedager til trykking av oppgaven din. Du må selv foreta bestillingen og hente de trykte eksemplarene av oppgaven din hos Reprosentralen. Pass derfor på at du bestiller i god tid, og senest 4 virkedager før innleveringsfristen!

4. Innleveringsdagen

3 trykte, innbundne eksemplarer av masteroppgaven (4 dersom du har hatt to veiledere) skal leveres direkte til aktuell studiekonsulent innen kl. 11:00. Instituttet tar ikke i mot masteroppgaver etter innleveringsfristen i det inneværende semesteret.

Sammen med oppgaven må du levere skjema for emnesammensetning i mastergraden (bokmål/ nynorsk) OG utskrift av kvitteringseposten du mottar etter at du har lastet opp oppgaven din i DUO.

Instituttet tar ikke i mot oppgaver som ikke leveres sammen med skjema for fullført mastergrad og kvitteringsepost fra DUO.

Klausulering

Ved å klausulere oppgaver vil de ikke bli gjort elektronisk tilgjengelige. I tillegg vil universitetsbiblioteket legge restriksjoner på andres mulighet for å få innsyn i oppgaven din (graden av restriksjoner vil avhenge av om oppgaven er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt eller av andre grunner).

Lenke til utfyllende informasjon om klausulering av oppgaver.

Dersom du mener at masteroppgaven din bør klausuleres, må du klarere dette med instituttet (v/ aktuell studiekonsulent) først. I tillegg må utfylt klausuleringsskjema leveres sammen med oppgaven.

I DUO er det også mulig å selv sette oppgaven til å ikke være elektronisk tilgjengelig når du laster den opp – da er det bare sammendraget av oppgaven som blir gjort tilgjengelig. I begge tilfeller, både klausulering og ikke elektronisk tilgjengelig, må oppgaven leveres i fulltekst.

Feltmateriale

Dersom materialet er konsesjonspliktig (dvs. at det inneholder personidentifiserbare eller sensitive opplysninger), må det foreligge en avtale med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Utover dette kan slikt feltmateriale oppbevares av studenten selv. For instituttets del er det kun påkrevd at studenten oppbevarer slikt materiale til sensuren har falt, i tilfelle kommisjonen ønsker innsikt i det i forbindelse med sensuren av oppgaven.

NB! Dersom det er behov for å inngå en avtale med NSD, står du selv ansvarlig for å gjøre dette samt gi beskjed til NSD når masterprosjektet ditt er ferdigstilt.

Etter innlevering

1. Sensur

Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen tilknyttet masteroppgaven, vil få kunngjort sensuren av oppgaven på dagen for muntlig eksamen. Andre kandidater får sensuren i StudentWeb.

2. Vitnemål

Vitnemålet utstedes av eksamenskontoret på Det humanistiske fakultet og vil bli tilsendt per post etter at sensuren av masteroppgaven har falt. På grunn av stor pågang kan dette ta noe tid. Dersom ikke annet er blitt avtalt med eksamenskontoret, sendes vitnemålet til den adressen du er semesterregistrert på i StudentWeb.

Ved spørsmål knyttet til vitnemålet, ta kontakt med eksamenskontoret på e-post: eksamenskontoret@hf.uio.no

3. Publisering i DUO

Oppgaven din blir automatisk tilgjengelig i DUO 98 dager etter innleveringsfristen, med mindre du har begrenset tilgangen til oppgaven din. (Se "klausulering" ovenfor.)

Publisert 24. jan. 2012 16:05 - Sist endret 16. juni 2017 11:03