Margit Harsson

Image of Margit Harsson
Phone +47-22854377
Username
Visiting address Gaustadalléen 25 None 0373 OSLO

Publications

 • Harsson, Margit (2011). Bygdenamnet Idd i Østfold, I: Tom Schmidt & Ole-Jørgen Johannessen (red.),  Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010.  Norna.  ISBN 978-91-7276-086-8.  artikkel.  s 193 - 204
 • Harsson, Margit (2008). Frå Oddsrud til Auserød - om lydlege endringar i gamle rud-namn, I: Margit Harsson & Terje Larsen (red.),  Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008.  Namnegransking, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Univ. i Oslo.  ISBN 978-82-92596-16-6.  III,2.
 • Harsson, Margit (2007). Kugga og Kuggerud, ei elv og ein gard. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  (94), s 137- 139
 • Harsson, Margit (2007). Stedsnavn fra Ytre Ådal, I: Per-Erik Berge (red.),  Ådalsboka 1957-2007.  Ringerike Historielag.  ISBN 978-82-92596-12-8.  Kapittel 23.  s 209 - 223
 • Harsson, Margit (2006). Om ring og ringer på Ringerike. Heftet Ringerike.  (78), s 38- 41
 • Harsson, Margit (2005). Stadnamn i grenseland - om namn på stikle. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (42), s 16- 20
 • Harsson, Margit (2004). Det norske landskapsnamnet Ringerike. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  92, s 134- 136
 • Harsson, Margit (2004). Esorud er Hasarud. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 27- 29
 • Harsson, Margit (2004). Hedinn og Heidinn. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.
 • Harsson, Margit (2004). Kvinnenamnet Ása og variantane Ósa og Æsa. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 17- 25
 • Harsson, Margit (2004). Ringerike og Stein - et landskap og en gård, I: Jan Henning Larsen & Perry Rolfsen (red.),  Halvdanshaugen - arkeologi, historie og naturvitenskap.  Universitetets kulturhistoriske museer.  ISBN 82-8084-016-8.  kapittel.  s 113 - 125
 • Harsson, Margit (2003). Herrebråten. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 37- 44
 • Harsson, Margit (2003). Om gardsnamnet Dagerød i Aremark. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 33- 36
 • Harsson, Margit (2003). Ygla, Deia og Magget - stadnamn fortel om fortida, I:  På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år.  NIKU.  ISBN 82-8101-011-8.  s 29 - 32
 • Harsson, Margit (2002). Gardsnamn som kjelde i bygdehistoria, I: Knut Sprauten (red.),  Å kallast med sitt rette namn.  Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo.  ISBN 82-90176-95-3.  s 138 - 171 Show summary
 • Harsson, Margit (2001). Om Stikle- og Stiklestad. Årsmelding. Seksjon for namnegransking..  ISSN 1502-5411.  s 23- 34 Show summary
 • Harsson, Margit (2000). Bekkhus - 13 bustadnamn i Østfold. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 17- 23 Show summary
 • Harsson, Margit (2000). Høna og Hønen. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 25- 29 Show summary
 • Harsson, Margit (2000). Litt om gårdsnavn i Østfold. Av Kåre Hoel. Årsmelding / Universitetet i Oslo, Institutt for namnegransking.  ISSN 0333-0729.  s 29- 42 Show summary
 • Harsson, Margit (1998). Om Des- i Desarud. I: Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1997. Oslo 1998. S. 51-61. Årsmelding. Seksjon for namnegransking..  ISSN 1502-5411.
 • Harsson, Margit (1997). Del 2. [Topografiske ord, register mm.]- M. Harsson (ed.) Bustadnavn i Østfold. 4. Spydeberg. Av Kåre Hoel, I: Margit Harsson (red.),  Bustadnavn i Østfold. 2. Skiptvet. Av Kåre Hoel.  Seksjon for navnegransking, INL, Univ. i Oslo..  ISBN 82-560-1130-0.  s 235 - 312 Show summary
 • Harsson, Margit (1997). Del II, I: Margit Harsson (red.),  Bustadnavn i Østfold. 2. Skiptvet. Av Kåre Hoel.  Seksjon for navnegransking, INL, Univ. i Oslo..  ISBN 82-560-1130-0.  Kap. 5-11..  s 177 - 249
 • Harsson, Margit (1997). Forord og innledning, I: Margit Harsson (red.),  Bustadnavn i Østfold. 2. Skiptvet. Av Kåre Hoel.  Seksjon for navnegransking, INL, Univ. i Oslo..  ISBN 82-560-1130-0.  Forord.  s 5 - 21

View all works in Cristin

 • Harsson, Margit & Hoel, Kåre (2011). Bustadnavn i Østfold 10 Aremark. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-674-2.  365 s.
 • Harsson, Margit (2010). Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen. NOVUS forlag.  ISBN 978-82-7099-600-1.  939 s.
 • Harsson, Margit & Helleland, Botolv (red.) (2010). Kristoffers namnerike. Veneskrift til Kristoffer Kruken på 60-årsdagen 18. august 2010. Kolltopp Forlag.  ISBN 978-82-92596-22-7.  212 s.
 • Harsson, Margit (red.) (2008). Holespill - Fra Ringerikes saga- og eventyrverden-. Kolltkopp forlag.  ISBN 978-82-92596-18-0.  224 s.
 • Harsson, Margit & Larsen, Terje (red.) (2008). Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. Namnegransking, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Univ. i Oslo.  ISBN 978-82-92596-16-6.  168 s.
 • Hoel, Kåre & Harsson, Margit (2008). Bustadnavn i Østfold. 8. Idd. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-498-4.  365 s.
 • Hoel, Kåre & Harsson, Margit (2005). Bustadnavn i Østfold. 6: Askim. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-425-1.  280 s.
 • Harsson, Margit (2004). Halvdanshaugen. Kolltopp Forlag.  ISBN 82-92596-00-3.  64 s.
 • Harsson, Margit (2000). Stein - en storgård på Ringerike. Eget forlag.  ISBN 82-995481-0-1.  270 s. Show summary
 • Harsson, Margit (1997). Bustadnavn i Østfold. 2. Skiptvet. Av Kåre Hoel. Del 2 s.147-208. Univ. i Oslo, Sek. for namnegransking.  ISBN 82-560-1130-0.  208 s.

View all works in Cristin

 • Harsson, Margit (2012). Ti favorittnamn i Østfold. Aust i Vika 2012.  s 39- 44
 • Harsson, Margit (2009). Fjulsrud, Haverstingen og Bøtet - tre gåtefulle navn. Heftet Ringerike.  (81), s 55- 59
 • Harsson, Margit (2009). Gamle gardsnamn på Gran og Brandbu.
 • Harsson, Margit (2009). Slik velger vi navn. Kamille.  s 38- 38
 • Harsson, Margit (2009). Stadnamn fortel historie.
 • Harsson, Margit (2008). Enda mer om navnet Kjelsås. På jakt og vakt.  (3), s 22- 24
 • Harsson, Margit (2008, 09. november). Hvorfor heter det---.  Drammens Tidende.
 • Harsson, Margit (2008). Om bustadnamn i Idd og Enningdalen.
 • Harsson, Margit (2008). Om navnet Kjelsås. På jakt og vakt.  (1), s 32- 34
 • Harsson, Margit (2008, 01. januar). Om stadnamna Haverstingen, Krysskottjern og Darren. [Internett].  Terra Buskerud - historieboka.no.
 • Harsson, Margit (2007). Gamle landhandlerier i Hole. Heftet Ringerike.  (79), s 45- 49
 • Harsson, Margit (2007). Om navnet Langebåt i Frogn. Akershus Amtstidende.
 • Harsson, Margit (2007). Om navnet Skoklefall på Nesodden. Akershus Amtstidende.
 • Harsson, Margit (2006). Streif på Krokskogen. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (43), s 74- 76
 • Harsson, Margit (2006). Tredje handbok for moderne pilegrimar. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (43), s 70- 71
 • Harsson, Margit (2006). Yrker som forsvant. Hva stedsnavn og tilnavn forteller om gamle yrker i Østfold. WIWAR. Østfold historielag.  (1), s 3- 16
 • Harsson, Margit (2005). Handbok for moderne pilegrimar. Omtale av boka: Pilegrimsleden Hamar-Nidaros. Av Tormod Berger og Eivind Luthen. Verbum, Oslo 2005. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (42), s 72- 73
 • Harsson, Margit (2004). Herrebråten på Krokskogen, I: Bjørn Knoph (red.),  Ringerike.  Ringerike historielag.  ISBN 82-996833-3-5.  artikkel.  s 54- - 55
 • Harsson, Margit (2004). Målsamlingar i Hallingdal, I: Elisabet Sveingar Amundsen (red.),  Dølaminne. Årbok for Hallingdal.  Hallingdal historielag. Hallingdal folkemuseum.  ISBN 82-90084-14-5.  bokomtale.  s 157 - 160
 • Harsson, Margit (2004, 21. januar). Om namn på ny tronarving. [TV].  NRK Frokost TV.
 • Harsson, Margit (2004, 22. januar). Om namn på nyfødt prinsesse. [TV].  NRK Frokost TV og Dagsrevyen.
 • Harsson, Margit (2004, 15. juni). Om stadnamna Hønefoss, Ringerike, Krøderen,Flå, Hallingdal, Hemsedal, Numedal og Geilo. [Radio].  NRK Østafjells.
 • Harsson, Margit (2003). Fiske i Steinsfjorden. Holekalenderen.  (8)
 • Harsson, Margit (2003). Ivar Aasen i Hallingdal. Hallingdølen.
 • Harsson, Margit (2003). Om navnet Hringariki. Ringerikes blad.
 • Harsson, Margit (2003). Om navnet Ringerike. Hringariki. Medlemsblad for Ringerike Slektshistorielag.  (1)
 • Harsson, Margit (2003, 05. september). Om stadnamnet Dynge i Hokksund og Krødsherad. [Radio].  NRK Buskerud.
 • Harsson, Margit (2003). Røssholmen. Ringerikes blad. Show summary
 • Harsson, Margit (2002). Alder og namn på gardar i Fusa kommune. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  s 45- 47 Show summary
 • Harsson, Margit (2002). Hønefoss - hva betyr navnet?. Hønefoss 150 år. Jubileumsavis. Show summary
 • Harsson, Margit (2002). Hønen i Hønefoss - et gåtefullt navn. Ringerike.  ISSN 0801-4353.  (74), s 4- 6 Show summary
 • Harsson, Margit (2002). Melding av ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XV. Ortnamnen i Tunge härad. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  90, s 211- 213 Show summary
 • Harsson, Margit (2002). Namn på bortkomne gardar. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  s 47- 48 Show summary
 • Harsson, Margit (red.) (2001). Bustadnavn i Østfold. 4. Spydeberg. Av Kåre Hoel. Bustadnavn i Østfold.. 4. Show summary
 • Harsson, Margit (2001, 01. januar). Gamle gardsnamn i Østfold. [Radio].  Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Univ. i Oslo. : NRK - Østfold v/Elnar Seljevold. Show summary
 • Harsson, Margit (2001, 19. mars). Gamle stadnamn på Ringerike. [Radio].  Hole, Buskerud : NRK 1 - skolefjernsyn. Show summary
 • Harsson, Margit (2001). Namn i møtet mellom land og vatn. Bokmelding av Per Hultqvist: Stränder och namn. Ortnamnsmiljöer och ortnamn vid Dalslands Vänerkust. Göteborg. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  3/4, s 139- 142
 • Harsson, Margit (2001, 01. januar). Norske stadnamn. [Radio].  Univ. i Oslo : Språkteigen i NRK. Show summary
 • Harsson, Margit (2000). Hva gamle stedsnavn forteller - stedsnavn som lokalhistorisk kilde.
 • Harsson, Margit (2000). [Melding av] Gösta Framme: Jordrannsakning och skattläggning i Bohuslän 1662-1666. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  (88), s 168- 169
 • Harsson, Margit (2000). [Melding av]Ola Ellingsgard: Bilete fortel om ord. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (31) Show summary
 • Harsson, Margit (2000, 01. januar). Om gårdsnavn i Østfold. [Radio].  Univ. i Oslo : NRK - Østfold. Show summary
 • Harsson, Margit (2000, 01. januar). Om norske rud-namn og andre namnetolkingar. [Radio].  Univ. i Oslo : NRK - P2, Språkteigen v/Einar Bjorvatn. Show summary
 • Harsson, Margit (2000). Stadnamn i Gråfjell-området, Åmot kommune. Show summary
 • Harsson, Margit (1999). Gamle gårdsnavn i Hole. Artikkel på Hole kommunes heimeside på internett.. Show summary
 • Harsson, Margit (1999). Gamle stadnamn på Ringerike.
 • Harsson, Margit (1999). Hole gjennom 1000 år. Show summary
 • Harsson, Margit (1999). Kvifor og korleis skal vi ta vare på tradisjonelle stadnamn?.
 • Harsson, Margit (1999). Kvifor ta vare på gamle stadnamn?.
 • Harsson, Margit (1999). Lov om stadnamn 1990. Ei orientering.
 • Harsson, Margit (1998). Dokumentasjonsprosjektet i bokform. Melding av boka: Fra skuff til skjerm. Red: Knut Aukrust og Bjarne Hodne. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.
 • Harsson, Margit (1998). Røss- eller Røs-?. Ringerikes blad. Show summary
 • Harsson, Margit (1998). Vener hyller Venås. Melding av festskriftet til Venås' 70-årsdag: Målvitskap og målrøkt. Red: A. Bjørkum, B. Helleland, E. Papazian og L.S. Vikør. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.
 • Harsson, Margit (red.) (1997). Bustadnavn i Østfold. 2. Skiptvet. Av Kåre Hoel.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:15 PM - Last modified Jan. 9, 2014 11:13 AM