Disputas: Anmodninger i polsk og norsk. Når grammatikk og kultur gjør forskjell

Master Pawel Kazimierz Urbanik  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Requests in Polish and Norwegian informal conversation: A comparative study of grammatical and pragmatic patterns.

Pawel Kazimierz Urbanik

Grammatikk hjelper oss ikke bare med å bygge forståelige ytringer, men også med å handle ifølge eller imot alminnelige delte forventninger og markere forskjellige holdninger. Ulike språkkulturer har derfor ulike konvensjoner for grammatisk komposisjon av anmodninger og for kontekstuell bruk av ulike anmodningsformer. For eksempel, i en rekke sammenhenger hvor det er naturlig å bruke imperative former i polsk (Gi meg den boka der), velger nordmenn interrogative konstruksjoner (Kan du gi meg den boka der?). Disse kan de i tillegg modifisere med negasjon og partikler, mens polakker også kan spille på verbets aspekt for å lage en markert form.

Likevel, i løpet av samtalen tenker vi vanligvis ikke på konstruksjonen, men bruker den form som etter vår mening best passer våre mål i en viss situasjon. Slike valg er imidlertid ikke tilfeldige, men blir styrt av språksystemet vi bruker, interaksjonen vi deltar i og kulturen vi er en del av.

I min avhandling har jeg sett nærmere på grammatiske virkemidler som regelmessig brukes for å bygge anmodninger i polske og norske uformelle sammenhenger. Studien, som anvender et samtaleanalytisk analyseverktøy og en sosiokognitiv tilnærming til språkbruk, viser at grammatiske konvensjoner spiller en aktiv og vesentlig rolle i distribusjonen av kulturspesifikke forventninger og situasjonsspesifikke holdninger til samtalepartneren eller selve handlingen anmodningen dreier seg om. Resultatene kan praktisk bidra til bl.a. kunstig intelligens, menneske-maskin-interaksjon og undervisning i polsk og norsk som andrespråk.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag, 25. august 2017, kl. 10.15 i Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum:
"Linguistic and cultural relativity in the light of comparative pragmatic research".

Bedømmelseskomité

  • Førsteammanuensis,  Marja Etelämäki, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Jan Lindström, University of Helsinki (andreopponent)
  • Associate Professor  Jörg Zinken, University of Mannheim (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veileder

  • Professor Jan Svennevig, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Professor Eva Ogiermann, King's College London (medveileder)
Publisert 7. aug. 2017 15:02 - Sist endret 11. aug. 2017 13:51