English version of this page

Om Tekstlaboratoriet

Tekstlaboratoriet er engasjert i språkteknologi, med vekt på både språk og teknologi.

Vi jobber med:

 • forskning og utvikling av programvare og verktøy for språk- og tekstforskning
 • utvikling av databaser og ordlister for mange formål
 • korpus og databaser for talespråk, skriftspråk og flerspråklige, parallelle tekster.
 • språkteknologisk og lingvistisk forskning
 • veiledning og kurs
 • prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer på prosjektsiden.

Tekstlaboratoriet bidrar med teknisk assistanse til MultiLing (Senter for flerspråklighet), og professor Janne Bondi Johannessen er med i senterets kjernegruppe.


Se oversikten over verktøy og korpus fra Tekstlaboratoriet


Vi tilbyr:

 • språkteknologiske løsninger til språkforskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet
 • veiledning ved master- og ph.d.-avhandlinger
 • kurs og veiledning i bruk av korpus, databaser og andre språkteknologiske verktøy


Noen offisielle verv:

 • Språkbankens råd (Janne Bondi Johannessen er UiOs representant)
 • NEALT (Janne Bondi Johannessen er president 2010-2011)
   

Kort historie

Tekstlaboratoriet ble opprettet i 1992 av HF. Tekstlaboratoriets oppgave ved oppstarten var først og fremst å skaffe til veie verktøy og tekstsamlinger, og rettlede forskere på HF i bruken av dem. Tekstlaboratoriet var opprinnelig en egen fakultetsenhet, men ble senere lagt inn under Institutt for lingvistiske fag på grunn av et krav om at alle vitenskapelige enheter skulle være under et institutt. Siden 1.1.2005 har Tekstlaboratoriet vært en del av Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).

 Fra 2006 hadde Tekstlaboratoriet en styringsgruppe opprettet av ILN med følgende medlemmer:

 • Professor Cathrine Fabricius Hansen og professor Hilde Hasselgård, ILOS
 • Førsteamanuensis Dag Trygve Truslew Haug, IFIKK
 • Professor Gunvor Mejdell og professor Jens Erland Braarvig, IKOS
 • Førsteamanuensis Unn Røyneland og førsteamanuensis Bente Ailin Svendsen , ILN

Mandatet til styringsgruppen var todelt: " ... på den eine sida skal ho sjå til at Tekstlaboratoriet utfører sine oppgåver som fakultetsteneste på ein optimal måte. På den andre sida er det ønskjeleg at gruppa kan fungere som ein ressurs for Tekstlaboratoriet, for eksempel gjennom innspel og idear. ILN håper i tillegg at gruppa også kan bidra til å gjøre TLs tilbod synleg på fakultetet."

 

 

Publisert 14. mai 2010 15:16 - Sist endret 12. apr. 2016 11:32