print logo

Piotr Garbacz

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilete av Piotr Garbacz
Telefon +47 22 84 40 93
Faks +47 22 85 71 00
Rom HW 513
Treffetider enligt överenskommelse
Brukarnamn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 6. et. Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 Oslo

Forskning

I min forskning i nordiska språk har jag först och främst jobbat med synkron nordisk syntax och morfologi, dialektsyntax, syntax av de nordiska standardspråken, de teoretiska perspektiven på sambandet mellan syntax och morfologi, norska dialekter samt källutgivning.

Mitt huvudintresse är nordisk syntax, särskilt norsk och svensk dialektsyntax. Jag har ägnat en del av min forskning åt älvdalska och de övriga sex Ovansiljanmålen som talas i Övre Dalarna i Sverige. Alla dessa mål avviker från standardssvenska (samt från de övriga nordiska språken) till den grad att de skulle kunna anses vara separata nordiska språk, inte dialekter av svenska. I april 2010 disputerade jag på en avhandling om älvdalskans syntax (Garbacz 2010) där jag i synnerhet fokuserar på bisatsordföljdsfenomen (inbäddad huvudsatsordföljd och kilkonstruktion) samt, mer generellt, på sambandet mellan morfologi och syntax. Avhandlingen, som är den första avhandlingen om nutida älvdalska sedan 1909, är dessutom en kort beskrivning av älvdalska och dess syntax.

Förutom avhandlingen har jag publicerat flera arbeten om bisatsordföljden i älvdalska (Garbacz 2006b, 2008a, kommande), om älvdalskans negationssystem (Garbacz 2008b) och om de syntaktiska förändringar som älvdalska har genomgått mellan 1909 och 2009 (Garbacz & Johannessen kommande). Annars har jag arbetat med bisatsordföljden i svenska, norska och danska (Garbacz 2006a) och i färöiska (Bentzen, Garbacz, Heycock & Hrafnbjargarson 2009), med historisk syntax (Garbacz et al. 2007), med metodologiska frågor (Johannessen & Garbacz 2011) och med källutgivning av äldre nysvensk text, närmare bestämt prinsessan Anna Vasas brev skrivna 1591-1612 (Dumanowski, Garbacz, Krawczuk & Svensson 2002).

Mellan april och december 2010 undersökte jag Ovansiljanmålens syntax inom ramen för ett postdoktoralt projekt finansierat av Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax (NORMS; http://norms.uit.no/) med placering vid Universitetet i Oslo. Ett resultat av detta arbete är bl.a. en artikel om sambandet mellan morfologi och syntax i Ovansiljanmålen (Garbacz 2012), samt en rad presentationer hållna vid universiteten i Oslo, Amsterdam, Göttingen och Uppsala. Mitt intresse för älvdalska och Ovansiljanmålen har också lett till debattinlägg i svenska medier (Garbacz & Melerska 2011).

Åren 2011 och 2012 var jag verksam inom projektet Norwegian Dialect Syntax (http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorDiaSyn/english/index.html) vid Universitetet i Oslo. Projektet, som leds av Janne Bondi Johannessen (Universitetet i Oslo) och Øystein Vangsnes (Universitetet i Tromsø), ska resultera i en språkatlas, Nordic Atlas of Linguistic Structures (NALS) som kommer att beskriva språkvariationen i Norden, först och främst inom syntax.

Sedan januari 2013 har jag varit vikarierande førsteamanuensis vid ILN, ett uppdrag som förutom forskning också inneburit undervisning i ämnen norsk grammatik, syntax och morfologi, dialektologi och sociolingvistik på olika nivåer (från bachelor- till masternivån) liksom handledning av masteroppgaver i nordisk språkvetenskap som handlat om ditransitiva konstruktioner i färöiska (bihandledare prof. Arne Torp), förståelsen av norska dialekter hos polacker som flyttat till Norge (bihandledare prof.  Anne Golden) och inbäddat V2 i norska dialekter.

Externa uppdrag

Jag är adjungerad styrelsemedlem i Dalmålsakademin (http://www.dalmalsakademin.se/).

Emneord: Nordisk språk, Nordisk språkvitskap, Lingvistikk

Publikasjonar

Böcker:

Dumanowski, J., Garbacz, P., Krawczuk, W. & Svensson, O. (2002). Anna Vasas brev till familjen Gyllenstierna 1591-1612. Listy Anny Wazówny do rodziny Gyllenstiernów z lat 1591-1612. Kraków: Sztafeta.

 

Avhandlingen:

Garbacz, P. (2010a). Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. Lundastudier i nordisk språkvetenskap, A70. Centre for Languages and Literature, Lund University.

 

Artiklar och bokkapitel:

Garbacz, P. (kommande). Optional V-to-I movement in Övdalian. I: Bentzen et al. (red.) Studies in Övdalian Syntax. John Benjamins.

Garbacz, P. & Bondi Johannessen, J. (kommande). Övdalian from 1909 to 2009. I: Bentzen et al. (red.) Studies in Övdalian Syntax. John Benjamins.

Julien, M. & P. Garbacz (2013). Ursprungsbetecknande prepositioner efter verbet i norska dialekter. I: Maal & Minne 2013, hefte 2: 41-64.

Garbacz, P. (2013). Huvudsatsordföljd i bisatser: skandinaviska skriftspråk vs. skandinaviska dialekter. I: Data-Bukowska, Ewa & Magdalena Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord 2. Bidrag från skandinavistiken i Kraków: 67-81. Jagiellonian University Press: Kraków.

Garbacz, P. (2012). Morphology and syntax in the Scandinavian vernaculars of Ovansiljan. (http://ling.auf.net/lingBuzz/001411)

Bentzen, K., Garbacz, P., Heycock, C. & Hrafnbjargarson, G. (2009). On variation in Faroese verb placement. Nordlyd, Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics 36. Department of Linguistics, University of Tromsø.

Garbacz, P. (2008b). Negationens syntax i älvdalskan. I Bukowski, P. (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen 193-202.

Garbacz, P. (2008a). Bisatsledföljden i älvdalska. I Jóhannesson, K. et al. (red.) Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. 105-112. Meijebergs institut för svensk etymologisk forskning.

Garbacz, P. (2006). Verb movement and negation in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78: 173-190.

 

Recensioner:

Garbacz, P., D. Håkansson & H. Rosenkvist. (2007). Reveiw of: John D. Sundquist. Morphosyntactic Change in the History of the Mainland Scandinavian Languages. Nordic Journal of Linguistics 30: 137-146. Cambridge University Press.

 

Tidningsartiklar:

Garbacz, P. & Melerska, D. Dalmålet – mer språk än dialekt. Dala-Demokraten den 22 mars 2011.

 • Garbacz, Piotr (2014). Optional V°-to-I° movement in Övdalian, In Kristine Bentzen; Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen (ed.),  Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 0000000000000.  kapittel.
 • Garbacz, Piotr & Johannessen, Janne Bondi (2014). Övdalian from 1909 to 2009, In Kristine Bentzen; Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen (ed.),  Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 0000000000000.  kapittel.
 • Garbacz, Piotr (2013). Huvudsatsordföljd i bisatser: skandinaviska språk vs. skandinaviska dialekter., I: Ewa Data-Bukowska & Magdalena Wasilewska-Chmura (red.),  Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków..  Jagiellonian University Press.  ISBN 978-83-233-3598-6.  Huvudsatsordföljd i bisatser: skandinaviska språk vs. skandinaviska dialekter..  s 67 - 81
 • Marit, Julien & Garbacz, Piotr (2013). Ursprungsbetecknande preposistioner efter verbet få i norska dialekter. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 41- 63
 • Garbacz, Piotr (2012). Verbkongruens och bisatsordföljd i nordiska dialekter, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  bidrag.  s 101 - 109
 • Helgaker, Trygve; Jaszunski, Michal; Garbacz, Piotr & Jackowski, Karol (2012). The NMR indirect nuclear spin-spin coupling constant of the HD molecule. Molecular Physics.  ISSN 0026-8976.  110(19-20), s 2611- 2617 . doi: 10.1080/00268976.2012.729097
 • Garbacz, Piotr (2011). Sambandet mellan morfologi och syntax i de nordiska dialekterna.. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.  ISSN 0065-0897.  116, s 113- 121
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2011). Fältarbete med Nordic Dialect Corpus. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.  ISSN 0065-0897.  116, s 169- 176
 • Garbacz, Piotr; Bentzen, Kristine; Heycock, Caroline & Hrafnbjargarson, Gunnar Hrafn (2009). On variation in Faroese verb placement. Nordlyd.  ISSN 0332-7531.  36(2), s 78- 102
 • Garbacz, Piotr (2008). Negationens syntax i älvdalskan, I: Piotr Bukowski; Grażyna Pietrzak-Porwisz & Iwona Kowal (red.),  Perspektiv på svenska språket och litteraturen.  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.  ISBN 8323326088.  bidrag.  s 193 - 202
 • Garbacz, Piotr (2006). Verb movement and negation in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax.  ISSN 1100-097X.  78, s 173- 190
 • Garbacz, Piotr (2002). Anna Vasas språk, I:  Anna Vasas brev till familjen Gyllenstierna 1591-1612. Listy Anny Wazówny do rodziny Gyllenstiernów z lat 1591-1612..  Sztafeta.  ISBN 83-87840-79-3.  bidrag.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Krawczuk, Wojciech; Svensson, Ola; Dumanowski, Jarosław & Garbacz, Piotr (2002). Anna Vasas brev till familjen Gyllenstierna 1591-1612. Listy Anny Wazówny do rodziny Gyllenstiernów z lat 1591-1612.. Sztafeta.  ISBN 83-87840-79-3.  147 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Garbacz, Piotr (2014). Dalmålens egenheter väntar på att upptäckas. Dagsverket.  ISSN 0349-6139.
 • Garbacz, Piotr (2014). Koblingen mellom morfologi og syntaks i de nordiske språkene.
 • Garbacz, Piotr (2014). NALS - Nordic Atlas of Language Structures: finding new isoglosses in Scandinavia.
 • Garbacz, Piotr (2014). ”]krlus” Jak rozumieć napis na rozwadowskim grocie? (”]krlus” Hvordan bør en tolke innskriften på Rozwadow-spydet?).
 • Bentzen, Kristine; Garbacz, Piotr; Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2013). Dialektkorpusstudier: En topplista.
 • Garbacz, Piotr (2013). Inbäddad V2 i svenska, danska och norska – ny statistik och nya insikter.
 • Garbacz, Piotr (2013). Snakker vi som vi tror vi gjør? En studie av rapportert og faktisk språkbruk i Norge.
 • Garbacz, Piotr (2013). Varför är språkforskarna intresserade i dalmål?.
 • Garbacz, Piotr; Bentzen, Kristine; Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Lundquist, Björn (2013). Nye isoglosser illustrert i det nye nettstedet NALS.
 • Garbacz, Piotr & Rosenkvist, Henrik (2013). Övdalian – a minority language without a minority.
 • Garbacz, Piotr (2012, 29. august). «Beskylder» muppetkokk for å være norsk. [Internett].  http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8300323.
 • Garbacz, Piotr (2012). Parametric explanations in Scandinavian syntax.
 • Garbacz, Piotr & Johannessen, Janne Bondi (2012). Preproprial articles in Norwegian dialects.
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2011). Preproprial articles in Mainland Scandinavian.
 • Garbacz, Piotr (2011). Dalmålet – mer språk än dialekt. Dala-Demokraten.  ISSN 1103-9183.
 • Garbacz, Piotr (2011). Dorota MELERSKA: Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering (REVIEW). Folia Scandinavica Posnaniensia.  ISSN 1230-4786.  13, s 116- 119
 • Garbacz, Piotr (2011). Några syntaktiska drag i dagens Ovansiljanmål.
 • Garbacz, Piotr (2011). The Split IP Parameter and the Swedish dialects of Ovansiljan.
 • Garbacz, Piotr (2011). Är V0-to-I0-flyttning, kilkonstruktion och generell inbäddad topikalisering uttryck för generaliserad V2 i bisatser?.
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2011). Preproprielle artikler i norsk, svensk og dansk.
 • Bentzen, Kristine; Garbacz, Piotr & Heycock, Caroline (2010). The movement of verbs around Scandinavia.
 • Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr (2010). Feltarbeid med Nordic Dialect Corpus.
 • Garbacz, Piotr (2010, 22. mai). Dalska i Ovansiljan intresserar sprakforskare.  Dala-Demokraten.
 • Garbacz, Piotr (2010). Dialektala och diakrona argument mot inflektionsparametern i de nordiska språken.
 • Garbacz, Piotr (2010). Härstammar fornsvensk bisatsordföljd, kilkonstruktion och inbäddad topikalisering från generaliserad V2 i bisatser?.
 • Garbacz, Piotr (2010). Języki skandynawskie a elwdalski.
 • Garbacz, Piotr (2010). Low verb second and agreement in Scandinavian dialects.
 • Garbacz, Piotr (2010, 20. april). P1 Språket. [Radio].  http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2321479.mp3.
 • Garbacz, Piotr (2010). PAULINA HORBOWICZ: How to be Norwegian in Talk? Polish-Norwegian interethnic conversation analysis (REVIEW). Folia Scandinavica Posnaniensia.  ISSN 1230-4786.  12, s 200- 202
 • Garbacz, Piotr (2010). Sambandet mellan morfologi och syntax i de nordiska dialekterna.
 • Garbacz, Piotr (2010). Vad säger oss älvdalska om sambandet mellan morfologi och syntax?.
 • Garbacz, Piotr (2010). Älvdalska och de germanska språken.
 • Garbacz, Piotr (2009). Optional V°-to-I°-movement in Övdalian.
 • Garbacz, Piotr (2008). Bisatsledföljden i älvdalska, I: Kristinn Jóhannesson; Hans Landquist; Aina Lundquist; Lena Rogström; Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (red.),  Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008.  Göteborgs Universitetet.  ISBN 978-91-974747-4-0.  bidrag.  s 105 - 112
 • Garbacz, Piotr (2008). Negative concord in Övdalian.
 • Garbacz, Piotr (2008). Rik verbmorfologi och V0-till-I0 flyttning i älvdalska.
 • Garbacz, Piotr (2008). Stylistic Fronting, V-to-I movement and verbal agreement in Övdalian.
 • Garbacz, Piotr (2008). Stylistic fronting in Övdalian and Faroese. Some theoretical problems.
 • Garbacz, Piotr (2008). The syntax of interclausal negations in Övdalian.
 • Garbacz, Piotr (2008). Älvdalska – ett mindre känt nordiskt språk.
 • Garbacz, Piotr (2007, 28. mars). De letar efter folk som kan mystiskt språk.  Sydsvenskan.
 • Garbacz, Piotr (2007). The Syntax of Negation in Övdalian (Älvdalsmålet).
 • Garbacz, Piotr (2007). Verb placement in Övdalian.
 • Garbacz, Piotr (2007). What determines V°-to-I° movement in Övdalian?.
 • Garbacz, Piotr; Rosenkvist, Henrik & Håkansson, David (2007). John D. Sundquist. Morphosyntactic Change in the History of the Mainland Scandinavian Languages. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  30(1), s 137- 146
 • Garbacz, Piotr (2006). Negationen i älvdalska.
 • Garbacz, Piotr (2005). Relationen mellan negationen och det finita verbet i fastlandsskandinaviska bisatser.
 • Garbacz, Piotr (2004). Bisatsordföljden i svenska, danska och norska.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 8. nov. 2010 00:00 - Sist endra 3. apr. 2014 11:19