print logo

Ettårig utdanning i norsk språk og litteratur for fremmedspråklige

Utdanningen og emnene retter seg i hovedsak til:

• Innreisende internasjonale studenter som studerer norsk i sitt hjemland og som ønsker å dokumentere at de har faglig grunnlag for å undervise i norsk i hjemlandet.

• Norske studenter som har hatt Norsk som andrespråk i videregående skole, eller som av andre grunner ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i norsk

Utdanningen utgjøres av seks emner, fire språklige og to litterære.

Hvert emne gir 10 studiepoeng, og det gis undervisning i tre emner hvert høstsemester og tre emner hvert vårsemester.

Fire av emnene inngår i en 40-gruppe under Språkprogrammet. Minst tre emner skal da være språklige, det fjerde emnet kan være litterært. Dersom man tar alle seks emner, tilsvarer det ett års studium.

Kompetanse

Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om og forståelse for vesentlige sider ved norsk språk, litteratur og kultur.

De ulike komponentene i faget behandles i et fremmedspråksperspektiv, og studiet vil dermed gi studentene grunnlag for selv å undervise i norsk for elever og studenter som ikke har vokst opp i et norskspråklig samfunn. Emnene gir også språkpedagogiske kunnskaper.

Fagstudiet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å undervise i norsk i norsk skole.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse, GSK. I kravet til generell studiekompetanse inngår også engelskkrav.

Studentene må ha så gode kunnskaper i norsk at de kan arbeide med teoretisk fagstoff både muntlig og skriftlig uten forståelses- og formidlingsproblemer.

I undervisningen inngår forelesninger og diskusjoner. Det kreves aktiv deltakelse fra studentene i form av muntlige presentasjoner, seminarinnlegg, diskusjoner og innlevering av skriftlige oppgaver.

Litteratur

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale verk i norsk litteratur og om hovedtrekkene i norsk litteraturhistorie i de periodene som studeres.

Videre skal de kjenne til den litterære debatten i tida og til viktig sekundærlitteratur knyttet til de verkene som gjennomgås.

I undervisningen vil man fokusere på sammenhengen mellom litteraturen og den kulturelle konteksten.

Det vil bli lagt vekt på å drøfte sentrale problemstillinger i ulike litterære verk og gjøre rede for hvilke litterære virkemidler som er brukt.

Studiet skal også gjøre studentene fortrolige med forskjellige stiltyper og sjangrer og med litterær terminologi og framstillingsform.

Studentene skal øve seg i å bruke norsk som litterært fagspråk muntlig og skriftlig og derigjennom bedre språkferdighetene generelt.

Språk

Gjennom de språklige disiplinene skal studentene oppnå god innsikt i og godt herredømme over det norske språket i vår tid. Hovedvekten legges på bokmål og østnorsk uttale, men studentene skal kunne lese begge målformer, og de kan selv velge bokmål eller nynorsk som hovedmål.

Studentene skal oppnå god innsikt i norsk uttale og det norske grammatiske systemet på morfologisk, syntaktisk og tekstlingvistisk nivå. De skal tilegne seg god oversikt over dagens normal i den målformen de har som hovedmål. De skal også arbeide med idiomatikk. Utvikling av studentenes egne språk- og tekstferdigheter står sentralt.

Mye av arbeidet i de språklige emnene er knyttet til studiet av autentiske tekster og lydopptak, også mellomspråkstekster av andrespråksbrukere.

Kombinasjonsmuligheter

Emnene vil kunne kombineres med andre emner innen programmene for f. eks. språk, litteratur, historie.

Emnene kan brukes i en 40-gruppe i en bachelorgrad for internasjonale studenter på programmer som tillater dette. For mer informasjon om 40-gruppen, se:
http://www.uio.no/studier/emnegrupper/40NORINT/

 

Kontaktinformasjon:

For spørsmål om studiet, ta kontakt med studiekonsulent:
Stian Frammarsvik

Publisert 25. mai. 2010 11:35 - Sist endret 26. jun. 2015 15:36