Disputas: Fremskritt i konflikt og tilbakeskritt i fred

Master Samiksha Koirala ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gender representations in the Nepali press during pre-conflict, conflict and post-conflict periods

I Nepal har kvinners medierepresentasjon i perioden med væpnet konflikt har blitt vurdert som «positiv», sammenlignet med periodene før og etter konflikt. Studien av nyhetshistorier fra tre forskjellige aviser viser at antallet kvinner og kvinnerelaterte temaer økte under den væpnede konflikten. Likevel antyder funnene at gevinsten konflikten ga, ikke varte da krigen tok slutt.

Denne studien undersøker kjønnsrepresentasjon i nyhetshistorier i tre tidsperioder (før, under og etter konflikt) over en periode på 20 år (1994-2014). Metodene inkluderer innholdsanalyse, narrativ analyse og dybdeintervjuer med redaktører.

Maoistopprøret i Nepal er en av de største væpnede konfliktene den sørasiatiske regionen. Mens «horisontal ulikhet» med både etniske og klasserelaterte dimensjoner har blitt ansett for å være de største årsakene til konflikten, var også kjønnsulikhet i det nepalske samfunnet en betydelig bidragsfaktor. Den ti år lange konflikten ga kvinner en mulighet til å skape seg nye roller og nytt ansvar.

Til tross for endringer i kjønnsrollemønsteret i nyhetshistoriene, fortsetter de fleste nyheter i den nepalske pressen å formidle kjønnsulikhet ved å fremstille kvinner i «feminine» roller og i mindre viktige deler av avisene og nyhetssjangrene.

Innholdsanalysen av omkring 4.000 nyhetshistorier (mellom 1994 og 2014) viser at kun omtrent 10% av de som ble sitert eller intervjuet var kvinner. «Kvinners stemmer var stort sett fraværende i nyhetsreporternes arbeid, selv i perioden etter konflikten, da kvinner holdt 30% av setene i parlamentet», sier Koirala.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 17. august 2018, kl. 10:15 i Forum, Forskningsparken: "Tittel på oppgitt emne kunngjøres senere"

Bedømmelseskomité

  • Professor Gunn Enli, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Gitiara Nasreen, University of Dhaka (førsteopponent)
  • Professor Thomas Tufte, University of Leicester (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Marika Lüders

Veileder

Publisert 12. juli 2018 14:08 - Sist endret 13. juli 2018 13:49