English version of this page

Forskningsområder

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har tre forskningsområder som får støtte av instituttet som langsiktige samarbeid. Hvert av områdene har gjerne flere prosjekter knyttet til seg, og deltakerne kommer både fra IMK og fra andre forskningsinstitusjoner. Alle områdene har ambisiøse mål om å utvikle større prosjekter.

Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)

Centre for Research on Media Innovations utforsker hvordan endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren. Forskningen i feltet undersøker hvordan nye medietjenester blir til og stabiliserer seg, i tillegg til hvordan og hvorfor slike tjenester er i endring.  Forskere som arbeider innenfor feltet er opptatt av samspill mellom teknologi og medieaktører, enten de er institusjonelle eller etablerte aktører (legacy players), eller nye aktører i markedet. Senteret har engelsk hovedside. 

Medieestetikk og Imag(in)ing Technologies

Forskningsgruppen Medieestetikk har som formål å undersøke hvilken rolle medienes uttrykksformer har for hva som formidles. Denne gruppens satsing på "Imag(in)ing Technologies" støttes av IMK som et langsiktig samarbeid. Oppmerksomheten i forskningen er rettet mot formidling (mediering), formidlingens materialitet og teknologi, og de medieerfaringer det aktuelle uttrykket synes å spille på eller forutsette.

 

Politisk kommunikasjon (POLKOM)

Vår gruppe forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og valgkamp, strategisk kommunikasjon i politiske saker, og politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier. POLKOM er et virtuelt forskningssenter ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Sentret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.