Hans Fredrik Dahl

Professor Emeritus

Bakgrunn

1939 Født i Oslo 1966-69 Redaktør i Pax Forlag, redaktør av tidsskiftet Kontrrast 1969 cand.philol. Universitetet i Oslo. Historie hovedfag, latin og sosiologi mellomfag 1970-77 Forsker, NRK, prosjekt Kringkastingens historie 1976 dr.philos. Universitetet i Oslo på avhandling om NRKs historie 1920-40 1978-85 Kulturredaktør i Dagbladet, Oslo 1988-91 professor II i medier og kommunikasjon, UiO 1991- professor s.st. 2001-03 professor II ved Senter for medieøkonomi, Handelshøyskolen BI

Undervisnings- og veiledningsområder

Mediehistorie Medieretorikk Medieestetikk Medieteorier

Faglige kompetanseområder

Presse-, radio- og TV-historie NRKs historie Presseforhold i Norge Medier og propganda under 2.verdenskrig Kultur- og mediepolitikk

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

Kulturpolitikkens historie i Norge

Rettsoppgjør med litterater og kunstnere etter 1945

Norsk presses historie 1763-2010

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediehistorie, Medieestetikk, Medieteorier

Publikasjoner

"Studiet av kulturpolitikk som del av almen politikk", i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 2006/1 s.5-14.

To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814-2014. Oslo: Universitetsforlaget 2006. S.M. Tore Helseth.

“Dealing with the Past in Scandinavia”, in Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006, s. 147-63.

Kalt til stillhet. Min bror Dom Filp. Oslo: Solum 2005.

“Norge i verden: 1905 i globalt perspektiv”, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift vol 21 2005 s. 115-136.

“La resistenza in Scandinavia. Il caso di Danimarca e Norvegia durante la seconda guerro mondiale”, i Roberto Guerri, La Resistenza in Europa. Milano: Skira 2005 s.71-77.

“Kirken i kulturpolitikken”, i Kunsten å være kirke. Kulturmelding for Den norske kirke utarb. av Norske kirkeakademier på oppdrag for kirkerådet. Oslo: Verbum 2005 s. 20-25.

Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Red. s.m. Øystein Sørensen. Oslo: Pax 2004

“Nordisk høyreradikalisme. En forskningsoversikt og et forslag”, Historisk tidsskrift 2004/3 s. 417-444.

Mediehistorie. Historisk metode for medieforskere. Oslo: Damm 2004.

“Kulturpolitikkens mekanismer”, i Nordisk kultuirpolitisk tidskrift 2004/ 1 s.7-23.

“Folk og folkefellsskap i nasjonalsosialismen”, i Arr 2003/1 s.39-46.

“‘Gid nu snart meg bud blir bragt’. Henrik Ibsen som medieteoretiker”. Med Henrik G. Bastiansen, i Gunnar Liestøl m.fl.,red., Mellom mediene. Helge Rønning 60 år. Oslo: Unipub 2003 s.119-35.

Spillet om TV 2. Da Norge fikk kommersielt fjernsyn. S.m. Rolf Høyer. Oslo: Damm 2003

Norsk mediehistorie. S.m. Henrik G. Bastiansen. Oslo: Universitetsforlaget 2003

“Kultur- og mediepolitikkkens historie”. I Bjarne Hodne og Randi Sæbøe, red., Kulturforskning. Oslo: Universitetsforlaget 2003 s.266-82

“Orkla mot Schibsted. Kampen om den norske TV 2.konsesjonen”. I Ulla Carlsson, red., Pennan, penningen och politiken. Göteborg: Nordicom 2003 s.183-96.

“Rase” I norsk debatt 1900-1950. Sosiologi i dag 2002/4

“Besættelse, norsk og dansk.” Historie 2001/4. Aarhus 2002 s. 386-97

Medier og språkvandring – fra Gutenberg til i dag. P2Akademiet V. Oslo: NRK 2002 s.73-85

“The Challenges of Media History.” Nordicom Information 2002/2-3 s.81-85

De store ideologienes tid. Norsk idehistorie bind 5. Oslo: Aschehoug 2001. 400 s.

“Pressen og ytringsfriheten i Norden – mellom sensur og politisk korekthet.” Presshistorisk årsbok 2001, utg. Svensk Presshistorisk Förening. Stockholm 2001 s. 21-40.

“Individet i historien. Hva kan biografien gi som annen historieskriving mangler? “ Prosa 2001 nr 2 s.32-39

“Å lese fjenrsynstekster. Fem norske forsøk sett i perspektiv”. Norsk medietidsskrift. 2001 (1) s. 25-37

“Skjebnedagen som ukerevy”. 9. april 1940 i tysk filmavis. I Henrik G. Bastiansen m.fl.red., Fra Eidsvold til Marienlyst. Studier i norsk mediehistorie. Kristiansand: Fagbokforlaget 2001 s. 148-158.

“Da pressen ble kledt av. Avisene under okkupasjonen 1940-45”. i Henrik G. Bastiansen m.fl.red., Fra Eidsvold til Marienlyst. Studier i norsk mediehistorie. Kristiansand: Fagbokforlaget 2001 s. 92-101.

Hvor fritt et land? Sensur og meningstvang i Norge i det 20. år-hundre. S.m. Henrik G Bastiansen. Oslo: Cappelen 2000. 366 s. “Gjort og ugjort i Norge”, i Ottosen, R. og Hjeltnes, G. (ed.): Trenger vi en ny pressehistorisk satsing i Norge? Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 2000 : s. 3-13 “Den mediehistoriske metoden, finnes den?” i Norsk medietidsskrift. 2000 (2) : 60-7

  • Dahl, Hans Fredrik (2014). Knut Hamsun og Nordahl Grieg : norske intellektuelle i totalitære bevegelser, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Bokkapittel.  s 16 - 29
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). Dannet skrift, dannet tale, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel.
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). "En bondegård i Østen" Quisling, Russland og Waffen-SS, I: Øivind Kopperud & Vibeke Kieding Banik (red.),  Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning.  HL-senteret.  ISBN 978-82-92988-04-6.  Kapittel.  s 65 - 84

Se alle arbeider i Cristin

  • Dahl, Hans Fredrik (2016). Tilsvar til Overrein og Madsen :. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (25), s 54- 55
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). Birgitte Kjos Fonn: Orientering - Rebellenes avis. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(4)
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). Dårlig katolikk?. St. Olav. Katolsk kirkeblad.  (1)
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). En av oss? Bernt Rougthvedt, Med penn og pistol: En biografi om politimester Jonas Lie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2)
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). Hva ville Gud på Utøya?. St. Olav. Katolsk kirkeblad.  (5)
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). Odd S. Lovoll: Norwegian Newspapers in America. Connecting Norway and the New Land. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  (1)
  • Dahl, Hans Fredrik (2011). Palle Andersen: Dansk viden om Holocaust belyst ved den illegale presse. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (3)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 14. mai 2013 10:31