Retningslinjer for masterveiledning ved IMK

Formålet med kjørereglene er å gi student og veileder en tydelig ramme rundt veiledningsforholdet.

Det første veiledningsmøtet

Det første møtet bør finne sted innen fire uker etter opprettelse av veilederforhold. Studenten skal ta initiativ til første møte, som skal omhandle: 

Møtet skal også dekke forventningsavklaringer både hos student og veileder, studentens ambisjoner, samt at det opprettes en fremdriftsplan. Dersom kontrakten ikke er underskrevet av veileder og/eller student, må dette gjøres på første veiledningsmøte.

Veiledningen skal være regelmessig

Studenten krav på 18 timer veiledning når omfanget av masteroppgave er 60 studiepoeng. Timene skal student og veileder sammen fordele over tre semestre, og inngå som en del av fremdriftsplanen. For at veiledningen skal fungere må studenten jevnlig levere inn nyskrevet tekst slik de to har avtalt.

Møter og referater

Tidspunkt for neste møte avtales på slutten av en veiledning. Student og veileder bør da være enige om hva og når neste skriftlige materiale skal sendes veileder. Om ikke annet er avtalt skal studenten skrive et kort referat fra hvert veiledningsmøte som sendes til veileder. Referatet klargjør hva studenten har oppfattet, og kan rette opp i eventuelle misforståelser og uklarheter. I referatet bør også avtaler om videre arbeid kommer tydelig fram.

Personopplysninger og meldeplikt

Prosjektet er meldepliktig hvis studenten skal behandle personopplysninger, altså opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Både veileder og student har ansvar for at prosjektet følger de forskningsetiske retningslinjene ved UiO.

Progresjon og forsinkelser

Veiledningsforholdet har en varighet på tre semestre. Studenten må informere veileder ved søknad om permisjon fra studier og redusert studieprogresjon (deltidsstudier).

Forskningspermisjon og reiser

Ved lengre tids fravær på grunn av permisjoner eller forskningsreiser er det veileders ansvar å informere studenten om dette i god tid. Veileder må også gjøre de nødvendige avtaler om veiledning i den aktuelle perioden slik at veiledningen opprettholdes. 

Sykdom

Ved langvarig sykdom må studenten gi beskjed til veileder med kopi til studieadministrasjonen (studiekonsulent@media.uio.no). Vær oppmerksom på at studenter har større risiko enn andre grupper for psykiske lidelser. Studenthelsetjenesten på Blindern gir god hjelp til studenter psykiske eller sosiale problemer (inkludert skrivesperre). Ta kontakt selv ved små plager, det er ikke flaut! Veilederen er ikke terapeut, og må ikke ta på seg ansvar utover det faglige.

Bytte av veileder

Dersom veiledningsforholdet ikke fungerer tilfredsstillende for studenten eller veileder - av faglige eller andre
årsaker - kan studenten eller veilederen be studiekonsulent eller undervisningsleder om å avslutte kontrakten, og ny veileder avtales.

Reglene gjelder fra februar 2008, siste justering februar 2018.

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 9. feb. 2018 08:17