Retningslinjer for masterveiledning ved IMK

Denne sjekklisten er utarbeidet på bakgrunn av informasjon om masterveiledningen fra veiledningsundersøkelsene ved IMK, og i drøftinger i staben og med tilsynssensor. Målet er at kjørereglene skal skape en tydeligere ramme rundt veiledningsforholdet for både studenter og veiledere.

Det første veiledningsmøtet

Ved innledning av et veiledningsforhold skal veileder og student ha et møte innen 4 uker. Studiekonsulent formidler kontaktinformasjon til både student og veileder, og veileder tar initiativet til møtet. Ved det første møtet går begge gjennom veiledningskontrakten, vedlegget til kontrakten - anbefalt tidsforløp for masteroppgaven, disse kjørereglene og Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO . Det er viktig at både student og veileder snakker om forventninger, rammer (f.eks. tid), ambisjoner og mål for veiledningsforholdet, samt legger en plan for det videre arbeidet.

Masterstudent og veileder signerer veiledningsavtale. Signert avtale leveres i posthyllen til IMK v/Azam Heydati (posthylle ved IMKs ekspedisjon) innen 1. mars.

Veiledningen skal være regelmessig

Studenten har krav på 18 timer veiledning under arbeidet med en masteroppgave på 60 studiepoeng. Veileder og student skal i fellesskap planlegge hvordan denne tiden skal brukes, og begge bør føre logg over brukt tid. Studenten og veileder kan bli enige om at det er nyttig å foreta noe av veiledningen via e-post. Tiden til dette skal regnes inn i de 18 timene. For at veiledningen skal fungere må studenten jevnlig levere inn nyskrevet tekst slik de to har avtalt. Både veileder og student har plikt til å påse at veiledning foregår jevnt gjennom hele masterløpet.

Møter og referater

Før veiledningsmøtet avsluttes skal veileder og student avtale nytt møtetidspunkt. Studenten og veilederen bør være enige om hvilket arbeid som er forventet gjennomført til neste møte, og avtale frist for når skriftlig materiale skal leveres inn. Om ikke annet er avtalt skal studenten skrive et kort referat fra hvert veiledningsmøte som sendes til veileder. Vi har svært gode erfaringer med slike referater: De klargjør hva studenten har oppfattet, og eventuelle misforståelser og uklarheter kan ryddes av veien. I referatet bør også avtaler om videre arbeid kommer tydelig fram.

Personopplysninger i masteroppgaveprosjektet

Innmelding av prosjekt til personvernombudet for forskning

Veileder skal informere studenten om eventuell meldeplikt av prosjektet til personvernombudet for forskning (http://www.nsd.uib.no/personvern/). Prosjektet er meldepliktig hvis studenten skal behandle personopplysninger (opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner). Både veileder og student har ansvar for at prosjektet følger de forskningsetiske retningslinjene ved UiO.

Progresjon og forsinkelser

Veiledningsforholdet tar utgangspunkt i normert studieprogresjon, og har en varighet på tre semestre. Dersom en student bruker lenger tid enn dette må veiledningskontrakten reforhandles med IMK (ved studiekonsulent eller undervisningsleder). Om en student ønsker å bli deltidsstudent, eller søke permisjon, må studenten søke sitt studieprogram om dette og signere ny kontrakt med instituttet.

Forskningspermisjon og reiser

Ved lengre tids fravær på grunn av permisjoner eller forskningsreiser er det veileders ansvar å informere studenten om dette i god tid. Veileder må også gjøre de nødvendige avtaler om veiledning i den aktuelle perioden slik at fraværet ikke forhindrer at veiledningen kan opprettholdes.

Sykdom

Ved langvarig sykdom må studenten gi beskjed til veileder med kopi til studieadministrasjonen (studiekonsulent@media.uio.no). Vær oppmerksom på at studenter har større risiko enn andre grupper for psykiske lidelser. Studenthelsetjenesten på Blindern gir god hjelp til studenter psykiske eller sosiale problemer (inkludert skrivesperre). Ta kontakt selv ved små plager, det er ikke flaut! Veilederen er ikke terapeut, og må ikke ta på seg ansvar utover det faglige.

Bytte av veileder

Dersom veiledningsforholdet ikke fungerer tilfredsstillende for studenten eller veileder - av faglige eller andre
årsaker - kan studenten eller veilederen be studiekonsulent eller undervisningsleder om å bli løst fra gjeldende
veiledningsforhold, og ny veileder avtales.

Reglene gjelder fra februar 2008, med justeringer fra januar 2009, og januar 2017.

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 1. mars 2017 14:41