Retningslinjer for utforming av prospekt/ prosjektbeskrivelse

 

 

 

Prospektet for Ph.D- avhandlingen skal sikre at studenten har en gjennomtenkt plan for arbeidet. Denne planen skal vise at prosjektet har et formål, en problemstilling, et materiale, noen metoder og redskaper til å behandle problemstillingen, og en plan for tidsbruk og ressurser. Prospektet kan, og i mange tilfeller bør inneholde følgende momenter:

NB! Les også Det humanistiske fakultets veiledning for prosjektbeskrivelse ved søknad om doktorgradsstipend eller opptak! 

1) Foreløpig tittel - evt. undertittel

2) En skisse av temaet og en kort redegjørelse for hvorfor jeg er interessert i dette temaet.

3)  Hvorfor er det temaet jeg har valgt å skrive om viktig (for meg, for samfunnet, for faget?).

4) Hvilken forskningstradisjon innen musikkvitenskapen hører temaet hjemme? Er mitt tema en del av et større faglig problem? Hvilken litteratur/komponister/artister er viktig for meg. Begrunn.

5) Hvordan vil jeg avgrense mitt tema. Hva velger jeg bort, hva skriver jeg ikke om, hvordan begrenser jeg ideene? Hvilke søkeord vil jeg bruke i hvilke databaser - både norske og engelse søkeord - for å finne litteratur.

6) Hva står da igjen som en konkret problemstilling? Formuler!

7) Er det noen ord og begreper i problemstillingen jeg vil definere? Hvilke kommentarer og refleksjoner har jeg til denne problemstillingen?

8) Hva slags data, materiale, kilder har du tenkt å bruke. Handler det om lydfestinger, litteratur, noter, intervjuer, feltnotater?  Hvor mye skal samles inn og hvordan skal det bearbeides?

9) Hvilke vitenskapsteoretiske utfordringer møter jeg i forbindelse med mitt materiale og min problemstilling og hvilke konsekvenser har dette for valg av metode?

10) Hvordan skal jeg gå fram for å løse problemet? Hvilken framgangsmåte eller metode tror jeg er gunstig? Kan jeg begrunne valget av metode? For eksempel: Hvorfor denne analysemetoden? Mer om  intervjumetode? Hvorfor bruke deltakende observasjon? Noe om dataprogram?

11) Hvilke resultateter forventer jeg å finne?

12) Er det noen etiske aspekter ved dette? Samtykkeerklæring? Søknad til etisk råd?

13)  Hva er min tidsplan?

14) En foreløpig litteraturliste. Også bøker, arbeider, musikk jeg kunne tenke meg å se nærmere på.

15) Er det spesielle ressurser jeg vil trenge for å gjennomføre prospektet? Hvordan vil jeg løse eventuelle økonomiske sider ved prosjektet?

Publisert 5. sep. 2008 13:26 - Sist endret 29. okt. 2012 14:37