Instituttstyret

Instituttstyret er det øvste vedtaksorganet ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Instituttleiar er leiar i styret, og førebur sakene som behandlast. Administrativ leiar er sekretær for styret.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret, og innanfor dei lover, forskrifter og reglar som til kvar tid gjeld.

Medlemmer 2013-2016

Representanter Faste

Vara (ikkje personleg)

Instiuttleiar

Alexander Refsum Jensenius

 

Ingen vara
Representantar for fast vitskapleg tilsette
 
Første vara Anne Eline Riisnæs
Andre vara  Even Kruse Skatrud
Tredje vara Hallgjerd Aksnes
Representant for midlertidig vitskapleg tilsette (2016)

Kai Arne Hansen

Andre vara Kristian Nymoen
 
Representant for teknisk-administrativt tilsette

Mons Thyness

Første vara Turid Kristensen
Andre vara Julia Eller
 
Studentrepresentantar (2016)
 
Første vara Espen Fjerdingstad
 
Eksterne styremedlem
Studiesjef Norges musikkhøgskole
Seniorrådgievar MIC Norsk musikkinformasjon
 

Saker

Dei fleste sakene styret handsamer er regulert i styrings- og administrasjonsreglement til instituttet. Fakultetet har gitt Institutt for musikkvitskap høve til, som ei prøveordning, å legge ned programrådet for musikkvitskap og å legge programrådet sine oppgåver til instituttstyret.

Styret handsamer

  • Årsplan og budsjett
  • Rekneskap og årsrapport
  • Overordna planar, prinsipp og prioriteringar for verksemda, nedfelt i langtidsplanar, som til dømes strategisk plan og faglege prioriteringar for instituttet.
  • Godkjenning av rekneskap og årsrapport er eit av styret sine instrument for å følgje opp verksemda.
  • Ved tilsetjing av instituttleiar og vitskapleg tilsette, innstiller instituttstyret overfor fakultetsstyret. Avgjerd om tilsetjing blir tatt av fakultetsstyret.
  • Studieprogramplanar og studiekvalitetsrapport

Val til styret

Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for studentane og for midlertidig vitenskapleg tilsette blir valde kvart år.

Ekstern representant blir oppnemnd kvart fjerde år av fakultetsstyret, etter forslag frå instituttstyret.

Publisert 22. apr. 2010 09:35 - Sist endret 29. sep. 2016 14:27