Jan Svennevig

Bilde av Jan Svennevig
English version of this page
Telefon +47-22856148
Rom HW 414
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 0313 Oslo Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Nordisk språk

Medlem i forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet

Bakgrunn

Akademiske stillinger
2008 - d.d. Professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
2003-2007 Professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI
1998-2003 Professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Agder
1997-1997 Førsteamanuensis ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo
1993-1997 Universitetsstipendiat ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO
1990-1991 Norsklektor ved Université Lumière, Lyon 2, Frankrike
1989-1989 Norsklektor ved Tammerfors' universitet, Finland

Utdannelse
Doctor artium i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 1997 (Avhandling: Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions, tildelt Hans majestet Kongens gullmedalje).
Cand. philol. fra Universitetet i Oslo, 1989 (Nordisk språk og litteratur hovedfag, fransk mellomfag og russisk grunnfag)

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg underviser på Retorikk og språklig kommunikasjon, som har et studietilbud både på bachelor og master. Jeg veileder særlig innen feltene samtaleanalyse, interkulturell og flerspråklig kommunikasjon, organisasjonskommunikasjon og interaksjonell lingvistikk. Mine undervisningsemner er:

RETKOM2102 Samtaleanalyse
RETKOM4110 Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning
RETKOM4105 Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv
SPR4110 Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet

Redaksjonsoppgaver

Medlem av redaksjonsrådet i:

Redigering av temanummer:

Forskningsområder

Intern kommunikasjon på arbeidsplassen: Et viktig forskningstema de siste årene har vært interaksjon i møter. I én artikkel viser jeg hvordan ledere gir tilbakemelding på de underordnedes rapportering av sin virksomhet og hvordan de formulerer anvisninger for framtidig handling (Svennevig 2011). I en annen tar jeg opp hvordan dagsordenen brukes som ressurs for å introdusere nye emner i samtalen (Svennevig 2012a). Den nyeste artikkelen om dette emnet handler om hvordan møtedeltakere begrunner og redegjør for sin rett til å tildele andre arbeidsoppgaver (Svennevig og Djordjilovic 2015). Jeg har også skrevet et par introduksjonsartikler som går gjennom forskningen om møtesamtaler generelt (Asmuss og Svennevig 2009, Svennevig 2012b). Ellers har jeg i samarbeid med Karianne Skovholt studert bruken av e-post i arbeidsgrupper, med vekt på normer for når og hvordan man gir respons (Skovholt & Svennevig 2013) og hvordan kopier brukes for ulike formål (Skovholt & Svennevig 2006). Jeg har også analysert lederes retorikk i annonsering av nedbemanninger i en bedrift (Svennevig 2008a) og strategier for å bygge en felles organisasjonskultur i et samarbeid mellom bedrifter fra ulike land med til dels forskjellige kulturer, nemlig Skandinavia og de tidligere Sovjetrepublikkene (Svennevig & Isaksson 2006).

Etablering av forståelse i samtale: I en rekke artikler har jeg beskrevet samtalestrategier som brukes for å sikre gjensidig forståelse i samtaler, særlig mellom morsmålsbrukere og andrespråksbrukere. Noen temaer er morsmålsbrukerens forenkling av egen språkbruk (Svennevig 2001a), gjentakelse og omformulering av egne spørsmål (2003a, 2013), bruken av repetisjon som kvittering på mottatt informasjon (2004) og strategier for å håndtere forståelsesproblemer (2009a). I to artikler tar jeg opp generelle reparasjonsstrategier knyttet til håndtering av forståelsesproblemer i samtale. I den ene viser jeg at deltakerne prioriterer å presentere problemet som et hørselsproblem framfor et forståelsesproblem, og at dette har visse fordeler når det gjelder reguleringen av sosiale relasjoner (Svennevig 2008c). I den andre viser jeg hvordan talere kan avverge potensielle problemer med referanse ved å skyte inn forklarende tillegg i en pågående turkonstruksjon (Svennevig 2010).

Norske diskursmarkører: Jeg har analysert en rekke småord og pragmatiske uttrykk som er særegne for talespråk. Det gjelder for eksempel når vi svarer ja, jo og nei på spørsmål som ikke er ja/nei-spørsmål: A: "Hvorfor gjorde du det?" B: "Nei, det var vel fordi..." (Svennevig 2001b). Jeg har også skrevet om hvordan adverbet bare har utviklet seg til en samtalepartikkel som kan fungere enten dempende ("Jeg bare lurte på...") eller forsterkende ("Den er bare så fet!") (Opsahl og Svennevig 2007). En annen studie analyserer funksjonen av ikke sant som responsuttrykk (A: "Den filmen var så kul!" B: "Ikke sant?") og hevder at denne brukes til å hevde selvstendig grunnlag for vurderingen (Svennevig 2008d). Videre har jeg studert partikler som brukes til å innlede sitater, nemlig bare, sånn og liksom  ("Hun bare "hva?"", "Jeg blir sånn "å herregud!"") (Hasund, Opsahl og Svennevig 2012, Opsahl og Svennevig 2012). En annen studie handler om uttrykket hallo, som jeg viser kan brukes enten som en påtale av feil ("Hallo, kan du ta litt hensyn?") eller som en annonsering av nyheter ("Hallo jeg hadde det skikkelig koselig med Håkon på lørdag!") (Svennevig 2012d). Endelig har jeg skrevet om partikkelen , som i motsetning til de andre diskursmarkørene er i tilbakegang og i ferd med å forsvinne, særlig som forsterker av talerens forpliktelse til utsagnet ("Det er  trivelig innpå der, da") (Svennevig 2014a).

 

Emneord: Nordisk språk, Tekstvitenskap, Kommunikasjon, Retorikk

Publikasjoner

Svennevig, Jan (online førpublisering). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics. doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017

Hazel, Spencer og Jan Svennevig (online førpublisering). Multilingual workplaces – Interactional dynamics of the contemporary international workforce. Journal of Pragmatics 2017. doi.org/10.1016/j.pragma.2017.11.005

Svennevig, Jan, Jennifer Gerwing, Bård Uri Jensen, Meredith Allison (online førpublisering). Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics.

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees (online førpublisering) 
Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics

Landmark, Anne Marie, Ofstad, Eirik H. & Svennevig, Jan 2017. Eliciting patient preferences in shared decision-making (SDM): Comparing conversation analysis and SDM measurements. Patient Education and Counseling, 100, 2081–2087.

Landmark, Anne Marie, Svennevig, Jan, Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål 2017. Patient involvement and language barriers: problems of agreement or understanding? Patient Education and Counseling, 100, 1092–1102.

Svennevig, Jan og Lind, Marianne 2016. Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study. I Enger, Hans Olav m.fl. (red.): Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, s. 199-218. Oslo: Novus (pdf)

Vatnøy, Eirik, Iversen, Magnus Hoem og Svennevig, Jan 2016. Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk medietidsskrift 22(3), s. 1–25. (Open access)

Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål 2016. Negotiating treatment preferences: Physicians formulations of patients' stance. Social Science and Medicine 149: 26–36.

Svennevig, Jan 2015. Én porsjon om gangen. Multimodal koordinering i samtaler med andrespråksbrukere. M. Engebretsen (red.): Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv, s. 196–211. Kristiansand: Portal forlag. (pdf)

Hasund, Kristine, E-M. Drange, G-R. Rambø, J. Svennevig & K. Vik 2015. Dialog og dominans i Marte-Meo-veiledning. M. Engebretsen (red.): Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv, s. 158–176. Kristiansand: Portal forlag. (pdf)

Landmark, Anne Marie D., Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan 2015. Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics 78, 54–69.

Svennevig, Jan og Djordjilovic, Olga 2015. Accounting for the right to assign a task in workplace meetings. Journal of Pragmatics 78, 98–111. (pdf)

Stevanovic, Melisa og Svennevig, Jan 2015. Introduction: Epistemics and deontics in conversational directives. Journal of Pragmatics 78, 1–6.

Svennevig, Jan 2014a: "Det er nå trivelig der innpå, da". - en diskursmarkør i tilbakegang. Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (red.): Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus, 291-314 (pdf)

Svennevig, Jan 2014b: Direct and indirect self-presentation in first conversations, Journal of Language and Social Psychology 33(3), 302–327.

Svennevig, Jan, Sonia Arisland og Anna Solvoll Rognmo 2014: "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica 66/67, 96–121.

Svennevig, Jan og Maria Isaksson 2014: Språk, retorikk og ledelse. I Brønn, Peggy S. og Jan Ketil Arnulf (red.): Kommunikasjon for ledere og organisasjonerBergen: Fagbokforlaget, 177198.

Svennevig, Jan 2013: Reformulation of questions with candidate answers, International Journal of Bilingualism 17(2), 189204.

Skovholt, Karianne & Jan Svennevig 2013: Responses and non-responses in workplace emails. I S. Herring m.fl. (red.): Pragmatics of Computer-Mediated Communication, 589612. Berlin: De Gruyter.

Svennevig, Jan 2012a: The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 53–66.

Svennevig, Jan 2012b: Introduction: Interaction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 3–10.

Svennevig, Jan 2012c: On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics 44 (11): 1393-1412.

Svennevig, Jan 2012d: "og jeg bare hallo liksom." Hallo som diskursmarkør i samtale. Jan Lindström og Sofie Henricson (red.): Språk och interaktion 3. Helsingfors universitet: Nordica, s. 157-174 (pdf).

Svennevig, Jan, Johan Tønnesson, Kirsti Klette & Sigrun Svenkerud 2012: Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer. Rhetorica Scandinavica 60: 68-89 (pdf).

Hasund, Kristine, Toril Opsahl & Jan Svennevig 2012: By three means. The pragmatic functions of three Norwegian quotatives. Ingrid van Alphen & Isabelle Buchstaller (red.): Quotatives: Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. Amsterdam: Benjamins, 37–67.

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2012: –Og vi bare sånn “grattis!” Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk. I Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.): Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie. Oslo: Novus, 219–236.

Svennevig, Jan og Ronny Johansen 2011: Sociopragmatic variation in the sequential organization of talk. Gisle Andersen og Karin Aijmer (red.): Pragmatics of Society (Bind  5 i serien Handbooks of Pragmatics) Mouton – de Gruyter, 473–500 (pdf)

Svennevig, Jan 2011: Leadership style in managers’ feedback in meetings. Jo Angouri & Meredith Marra (red.): Constructing Identities at Work. London: Palgrave, 17–39. (pdf)

Haug, Magne M., Haavard Koppang og Jan Svennevig 2010. Moderator bias in television coverage of an election campaign with no political advertising.Nordicom Review 31:79–94

Rønneberg, Kari og Jan Svennevig 2010. Declining to help. Rejections in service requests to the police. Discourse & Communication 4, 279–305.

Svennevig, Jan 2010. Pre-empting reference problems in conversation. Language in Society 39, 173–202. (pdf, © Cambridge U Press)

Svennevig, Jan 2009a. Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 4(2), 35–64. (pdf)

Svennevig, Jan 2009b Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. (2. reviderte utgave). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Asmuss, Birte & Jan Svennevig 2009. Meeting talk – an introduction. Journal of Business Communication, 46(1), s. 3–22.

Svennevig, Jan 2008a. Ledelsesretorikk i nedbemanningssituasjoner. En kasusstudie av fusjonen mellom SAS og Braathens. Rhetorica Scandinavica 46, 56–74. (Last ned artikkel og vedlegg )

Svennevig, Jan 2008b. Exploring leadership conversations. Management Communication Quarterly 21 (4), 529–536.

Svennevig, Jan 2008c. Trying the easiest solution first in other-initiated repair. Journal of Pragmatics 40 (2), 333–348.

Svennevig, Jan 2008d. Ikke sant som respons i samtale. Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen (red.) Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus, s. 127–138. (pdf )

Skovholt, Karianne og Jan Svennevig 2008 "Digital kommunikasjon i arbeidslivet" og "E-post i arbeidslivet - fra informasjon til sosial interaksjon og offentlig dokumentasjon" i Svein Østerud og Egil Skogseth (red.): Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, s. 205–220 og 221–244

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2007. "Må ha det. Bare ha det” Bare som pragmatisk partikkel i samtale. Norsk lingvistisk tidsskrift 25, 29–56. (pdf )

Svennevig, Jan og Maria Isaksson 2006. Communication strategies in a joint venture between the Nordic and the Post-Soviet countries. Øyvind Dahl m.fl. (red.): Bridges of understanding. Perspectives on intercultural communication. Oslo: Oslo Academic Press 2006, s. 213–226. (pdf )

Skovholt, Karianne og Jan Svennevig 2006. E-mail copies in workplace interaction. Journal of Computer-Mediated Communication 12/1, 42–65. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue1/skovholt.html

Svennevig, Jan 2005. Repetisjon og reformulering som forståelsesstrategi i andrespråks-samtaler. Lie, Svein, Gudlaug Nedrelid & Helge Omdal (red.): MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møtet om norsk språk i Kristiansand 2003. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 33–56. (pdf )

Svennevig, Jan 2004. Other-repetition as display of hearing, understanding and emotional stance. Discourse Studies 6/4: 489–516.

Svennevig, Jan 2003a. Reformulering av spørsmål i andrespråkssamtaler. Nordberg, Bengt m.fl. (red.): Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Uppsala universitet: Institutionen för nordiska språk, s. 75–90. (pdf )

Svennevig, Jan 2003b. Echo answers in native/non-native interaction. Pragmatics 13/2, s. 285–309. (pdf )

Svennevig, Jan 2001a ”Institutional and conversational modes of talk in bureaucratic consultations”, i Anne Hvenekilde & Jacomine Nortier (red.) Meetings at the crossroads. Studies of multiculturalism and multilingualism in Oslo and Utrecht. Oslo: Novus, s. 106–135. (pdf )

Svennevig, Jan 2001b ”Ja, jo and nei initiating responses to wh-questions in Norwegian”. H. Vater & O. Letnes (red.) Modality and more. (Fokus, Linguistisch-Philologische Studien) Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 143–165. (pdf )

Svennevig, Jan 2001c ”Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction”, Norskrift 103, s. 1–22. (pdf )

Svennevig, Jan 1999 Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. Pragmatics & Beyond New Series), Amsterdam: John Benjamins. (se Google books )

Svennevig, Jan 1999b ”Talespråket – mellom pragmatikk og grammatikk”. M. Engebretsen & J. Svennevig (red.) Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale, s. 101–116. Høgskolen i Agder (Last ned i pdf).

Svennevig, Jan 1999c "Direkte og indirekte selvpresentasjon i samtaler mellom ukjente". Norsk lingvistisk tidsskrift 17, s. 41–58. (pdf )

Svennevig, Jan, Margareth Sandvik og Wenche Vagle 1995: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/LNU. (Se Bokhylla )

Vagle, Wenche, Margareth Sandvik og Jan Svennevig 1993: Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: Cappelen/LNU. (Se Bokhylla )

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. des. 2017 08:20