Nettsider med emneord «Flerspråklig kompetanse»

Logane til universiteta i INTPART-prosjektet
Publisert 7. juli 2020 10:07

Fleirspråklegheit og mangfald kjenneteiknar samfunn over heile verda. Gjennom dette partnarskapet med framifrå universitet i Sør-Afrika og USA, ynsker MultiLing å sette søkelys på opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula

Multilings logo
Publisert 16. mars 2020 13:52

I prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

Franziska Köder (foto: Mathias Fossum, UiO)
Publisert 25. feb. 2020 11:57

Dette psykolingvistiske prosjektet undersøker sammenhengene og samhandlingen mellom oppmerksomhet og kommukasjon i barns utvikling. Prosjektet sammenligner enspråklige og flerspråklige barn med og uten ADHD. 

Et bildet av David Natvig, smilende i hvit skjorte.
Publisert 22. nov. 2019 14:36

Dette prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tildelingsavtale nr. 838164

Liquan Liu (foto: Mona Ødegård, UiO)
Publisert 21. nov. 2019 13:36

Dette prosjektet finansieres av Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under Marie Skłodowska-Curie-ordningen, med prosjektnummer 798658.

Bilde av prosjektleder Valantis Fyndanis (foto: UiO/Mathias Fossum)
Publisert 20. nov. 2019 17:16

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk-/kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade.

En eldre og en yngre mann snakker sammen. Foto.
Publisert 8. nov. 2018 21:00
Publisert 13. juni 2018 16:14
MultiLing står det med bokstaver. Og et stort orange løvtre. Logo
Publisert 12. mai 2017 17:12

Studier av flerspråklig afasi er et av prosjektene som er gjort mulig av Univeritetet i Oslos finansiering til fem verdensledende forskningsmiljø.

Bildet kan inneholde: blad, botanikk, tre, utklipp, branch.
Publisert 5. mai 2017 13:59

Funn om kunnskap om grammatisk kjønn hos L2-talere av norsk ved å bruke eyetracking og andre kontrollerte eksperiment.

Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Overgangen fra 4. til 5. trinn regnes tradisjonelt for å være spesielt krevende siden nye fag introduseres, fagene spesialiseres og lærebøkene har mer fagspesifikk informasjon og vanskeligere vokabular.

Norsk andrespråkskorpus står det i overskriften. Ellers er det mange tall og bokstaver som ikke kan leses. Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 20:55