Nettsider med emneord «språktilegnelse»

En kvinne i rød topp smiler og skriver på en tavle
Publisert 11. nov. 2022 13:06

Titia Benders er amanuensis i lingvistikk (med vekt på fonetikk) ved Universitetet i Amsterdam. Det var også her hun avla sin doktorgrad. I tillegg har hun jobbet som postdoktor ved Radboud University i Nijmegen, forelest i psykologi ved Newcastle University, Australia, og tilbragt 7 år som (første)amanuensis ved institutt for lingvistikk på Macquarie University, Australia. Her var hun også nestleder for the Child Language Lab.

Benders forsker på utviklingen av fonologiske representasjoner knyttet til persepsjon, produksjon og input. Hennes hovedinteresse er tilegnelse av segmentale og prosodiske representasjoner hos barn i aldersspennet 6 måneder til 6 år. Hun ser på både enspråklige og flerspråklige barn, og barn med og uten hørselstap eller utviklingsmessig språkforstyrrelse. I tillegg forsker hun på lingvistiske og emosjonelle trekk ved barnerettet tale hos begge foreldre. Benders' forskning tar i bruk teknikker fra fonetikk, utviklingspsykologi og oppdaterte statistiske metoder.

Publisert 19. sep. 2022 15:13
Publisert 23. aug. 2010 16:11

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Publisert 17. sep. 2010 14:49

Prosjektet undersøker den aller tidligste språklige utviklingen hos små barn som skal lære norsk.

Bildet kan inneholde: smil, erme, flash-fotografering, gest, stil.
Publisert 10. mars 2021 16:43

Natalia Kartushina er førsteamanuensis i psykolingvistikk, og begynte å jobbe ved MultiLing i desember i 2020. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (fra Universitetet i Genève) og har tidligere jobbet som postdoktor ved BCBL (Spania), og BabyLing (Psykologisk Institutt, UiO).  Forskningsinteressene hennes inkluderer fonologisk/leksikalsk tilegnelse i første- og andrespråk, og hvordan miljøet påvirker språklæring.

Kvinne i blå kjole smiler til kameraet
Publisert 14. jan. 2022 14:55

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.

Publisert 23. aug. 2010 16:11

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder.

Publisert 17. sep. 2010 14:55

Formidlingsnettstedet «Språkvansker» er etablert for å gjøre forskning innenfor områdene klinisk lingvistikk og språktilegnelse tilgjengelig utover universitetets grenser, i dialog med ulike brukergrupper. Aktuelle målgrupper for formidlingen er personer med språkvansker og deres pårørende, og fagfolk i tjenesteapparatet som arbeider med personer med språkvansker.

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, font, skrive, papir.
Publisert 17. jan. 2018 13:06

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Publisert 5. okt. 2020 14:05

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder. 

Publisert 2. mai 2013 13:45

Fokuset i dette prosjektet ligg på fonologiske, leksikalske og grammatiske ferdigheiter hos personar med CdCS.

Publisert 17. nov. 2014 18:22

I prosjektet Norske barns første ord undersøker vi hvilke ord norske barn lærer først.

Publisert 26. jan. 2018 13:28
Publisert 5. nov. 2021 13:23
Publisert 17. des. 2020 10:56