Studietilbud ved Det norske institutt i Roma

Her kan du lese om emnene som arrangeres ved instituttet i vår- og høstsemesteret, og studieprogram som er relatert til instituttets fagområder. Vær oppmerksom på at søknadsfrister- og prosedyrer kan avvike fra det er som er vanlig ved HFs øvrige institutter.

Under finner du en oversikt over emner som vanligvis tilbys ved Det norske institutt i henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

For vårsemesteret 2020 er følgende emner planlagt:

KUN2500/4500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie: Renaissance Art and Globalization. Visual and Material Cultures of Early Modern Italy in a Global World: 27. februar til 27. mars 2020
ANT2210/2211 - Antikkens Roma: 3. mars til 3. april 2020
EVU-kurs: Konflikt, mennesker og samfunn i eldre tid, middelalder og renessanse: 16-20. mars 2020
HIS2150: Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550): . Ekskursjon
KUN2009/4009 - Senantikk og tidlig kristen kunst: 14. april til 6. mai 2020
KUN2012/4012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520: 11. mai til 30. mai 2020
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma: 16. juni-23. juli 2020 

 Emner som vanligvis tilbys i Roma i høstsemesteret

KUN2031/KUN4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio.

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av barokk kunst i Roma. Kurset fokuserer på følgende 3 sentrale kunstnere og deres kunstnerskap: Bernini, Borromini og Caravaggio. Andre barokk-kunstnere blir diskutert, men hovedsakelig for å kontekstualisere og profilere kunstnerskapet til disse tre kunstnerne.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

 

Søknadsweb

Tilbys
15. september - 5. oktober 2019

ROMA2020 - Roma – sted og symbol
Emnet er en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur, politikk, religion og litteratur, men vel så viktig, arkitektur og kunst. Slik vil studentene opparbeide seg en dypere forståelse for Romas utvikling, som sted og symbol, i et helhetlig perspektiv. Selve studiet vil særlig vektlegge parallelle kronologiske og kontekstuelle studier av overgangsperioder og brytningstider i Romas kulturhistorie, særlig i den førmoderne perioden. Kurset vil også legge stor vekt på resepsjonsforståelse og resepsjonen av Roma helt frem til vår tid.
Emnet er rettet mot studenter fra Universitetene i Agder, Bergen, Oslo og Tromsø, og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 
Emneansvarlig: Det norske institutt i Roma har det faglige ansvaret, mens opptak skjer ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved UiO.

Søknadsweb

Emner som vanligvis tilbys i Roma i vårsemesteret

 

 

ANT2210/ANT2211 - Den augusteiske gullalder

Kurset tar sikte på å gi studentene en innføring i den såkalte augusteiske gullalder. Under keiser Augustus (30 f.Kr. til 14. e. Kr.) nådde den romerske kultur et høydeunkt på det litterære, det arkitektoniske og det kunsthistoriske området. Også historisk sett er perioden interessant idet Augustus må sies å være den egentlige skaper av det romerske keiserriket. Studentene kan velge forskjellige vinklinger alt etter deres interesser. De vil få oppgaver innen historie, litteratur og kunsthistorie/arkeologi. Vi håper at studentene gjennom sine forskjellige interesser kan berike hverandre og gi hverandre dypere forståelse av hele epoken.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

Søknadsweb

 

Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen

Kurset holdes vanligvis i mars. Program vil bli lagt ut på instituttets nettsider i oktober/november.

Kursansvarlig: Det norske institutt i Roma

nettskjema
KUN2009/KUN4009 - Senantikk og tidlig kristen kunst
 

Emnet omhandler fremveksten av den kristne ikonografi i katakomber, sarkofager og monumentalutsmykning av kirkene i Roma og Ravenna. For masterstudentene legges det opp til fordypninger i disse feltene.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

Søknadsweb

KUN2012/KUN4012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520.

I det monumentale maleriet (freske-maleriet) i Italia i renessansen realiserer de fremste kunstnerne samtidens kunnskaper og idealer i storslåtte billedsykluser i plasser, villaer og kirker. Historier fra de hellige skrifter, fra antikken og fra samtiden males og får funksjon av propaganda og ideologi.

Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk/UiO

 Søknadsweb

ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma.

Undervisning i språk med utgangspunkt i italiensk samfunn og kultur. Emnet tar sikte på å forbedre studentenes ferdigheter i muntlig og skriftlig italiensk. Dette innebærer at studentene får bedre lytteforståelse slik at de får utbytte av lengre framstillinger om bestemte temaer. De skal forbedre leseferdigheten gjennom lesing av varierte tekster, og forbedre skriveferdighetene, noe som gjør studentene i stand til å skrive framstillinger og ta notater på italiensk. I tillegg vil emnet øke studentenes kunnskaper om, og forståelse av, italiensk kultur-og samfunnsliv.

Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk/UiO

 Studentweb

.  
 

Studieprogram

Dette er studieprogrammene som er relatert emnene som tilbys ved Det norske institutt i Roma:

- Klassiske språk (bachelor)

- Antikk kultur og klassisk tradisjon (bachelor)

- Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)

- Historie (bachelor)

- Europeiske språk (bachelor)

- Arkeologi og konservering (master - to år)

 

Publisert 21. mai 2010 14:56 - Sist endret 14. feb. 2020 11:33