A Norwegian History of Translators

In collaboration with The Norwegian Association of Literary Translators (NO). Speakers: Nils Håkanson and Alva Dahl from the Swedish Dictionary of Translators (Svenskt Översättarlexikon). Petra Broomans, University of Groningen and Ghent University. This event will take place in Norwegian and Swedish.

Norsk Oversetterforening og Universitet i Oslo (Traveling Texts/Seminar for oversettelse) inviterer til seminar om et planlagt norsk oversetterleksikon.

NO arbeider nå for lanseringen av et forskningsbasert nettleksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie. Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser, kartlegge en underkjent del av norsk kulturhistorie og å bringe tenkningen om oversettelse – og derved litteratur – opp på et høyere nivå. Leksikonet vil ta for seg oversettere og oversettelser i Norge og presentere så vel enkeltoversettere som tendenser og tematiske områder.

Seminaret begynner kl. 13.15 med en presentasjon av Svenskt översättarlexikon ved Alva Dahl og Nils Håkanson. Petra Broomans vil snakke om det nederlandske leksikonprosjektet.

De som er interessert i å arbeide med det kommende norske leksikonet inviteres til en påfølgende samtale.

Om prosjektet

Norsk oversetterleksikon vil dekke flere behov på en gang. Leksikonet vil være et rammeverk for ny forskning om oversettelse i Norge, og for å formidle kunnskap om dette til en bred offentlighet.  En hovedoppgave for leksikonet er selvfølgelig det leksikalske, å få en tilnærmet komplett bibliografisk oversikt over litteratur oversatt til norsk. Men Oversetterleksikonet tar også sikte på å frembringe ny kunnskap om både kulturhistorie og litteraturhistorie, kunnskap som i neste omgang vil være viktig for en rekke andre forskningsfelt

Oversetterleksikonet er tenkt delt mellom biografiske og tematiske artikler, med lenker og kryssreferanser.

Skrive- og vurderingsprosessen

Vi ser for oss en rekke ulike skribenttyper: Oversettere, forskere, masterstudenter og phd-studenter, kritikere og forskningsbibliotekarer blant annet, som følger to adskilte spor: et vitenskapelig og et formidlingsspor.

Det vitenskapelige sporet

I det vitenskapelige sporet er redaksjonsrådet ansvarlig for fagfellevurdering og henter inn eksterne lesere. Det markeres tydelig hvilke bidrag som er fagfellevurderte og vitenskapelige (dette gjøres allerede i flere tidsskrifter som har bidragsytere både fra akademia og utenfor, se for eksempel idéhistorisk tidsskrift ARR). De vitenskapelige artiklene vil være meritterende på nivå 1 og leksikonet tar sikte på å være et viktig forum for formidling av oversettelsesforskning.

For masterstudenter som skriver om oversettelsesrelaterte temaer kan det være aktuelt å publisere artikkelversjoner av forskningen sin her, med lenke til masteroppgaven.

Formidlingssporet:

Her kan hvem som helst skrive, og tekstene blir vurdert og bearbeidet av redaksjonen i samarbeid med bidragsyterne. Det vil utarbeides felles retningslinjer for de biografiske artiklene og forfattere og redaksjon vil samarbeide om å etablere komplette bibliografier.

Samarbeidspartnere

Oversetterleksikonet er tenkt som et prosjekt i regi av Norsk Oversetterforening, i samarbeid med forskningsinstitusjoner, språklige interesseorganisasjoner og statlige institusjoner. Samarbeidet er tenkt dels som økonomisk støtte, som hjelp med arkiver og materiale, bidrag til utadrettet virksomhet (seminarer og utstillinger) og eventuelt representasjon i leksikonets redaksjonsråd.

Vel møtt!

Spørsmål rettes til: cecilia.alvstad@ilos.uio.no; post@translators.no

Published Dec. 11, 2015 11:10 AM - Last modified Dec. 11, 2015 11:12 AM