Doktordisputas ved HF-fakultetet

Tidens poetikk i gammelgresk epos og lyrikk

9. juni framstiller Master of Arts Anastasia Maravela-Solbakk seg for dr.art.-graden med avhandlingen Narrative and Time. The Poetics of Time in Early Greek Epic and Lyric Poetry

Er det mulig å spore tidsoppfatningen eller tidsfølelsen blant gammelgrekere i førklassisk tid?

Tidligere forskning har prøvd å belyse dette spørsmålet gjennom å undersøke bruken av ord og uttrykk om tiden i Homers og Hesiods epos, i de Homeriske hymner samt i Stesichoros, Bakkhylides og Pindars lyriske diktning. Her hevdes det at tidsoppfatningen utviklet seg fra å være enkel og bare kvalitativ til å bli komplett, dvs. både kvalitativ og kvantitativ.

Med utgangspunkt i Paul Ricoeurs problematisering av forholdet mellom tid og fortelling nærmer avhandlingen seg det samme problem gjennom å undersøke dikternes håndverk vis-à-vis tiden når de forteller en historie fra mytisk fortid.

Kapittel 1 tar for seg samspillet mellom fortellingens tid og framføringens ”her og nå” samt andre tidsnivåer. Konklusjonen er at fortellingens tid ikke bare utgjør en absolutt, avgrenset fortid, men relaterer seg på ulike måter til både fortellingens moment og en rekke andre tidsinstanser. Kapittel 2 anvender Gérard Genettes narratologiske kategorier for å undersøke hvordan fortellingene er tidsmessig strukturert, og finner at man i hele denne perioden hadde til rådighet ulike, komplementære måter å behandle fortellingstiden på. Kapittel 3 søker å fange karakterenes tidsfølelse, og viser at de ikke bare forholder seg til alle tre tidsdimensjoner, men også har forskjellige innfallsvinkler i forhold til tiden.

Avhandlingen avviser tanken om at det finnes fullt samsvar mellom tidens litterære poetikk og den virkelige tidsoppfatningen. I stedet fremmes tesen om at kompleksiteten og sofistikeringen som karakteriserer den narrative bruk av tiden kan tyde på en kompleks og sofistikert tidsoppfatning.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, v/ Karen Mathilde Haugland, P.A. Munchs hus, 4. etg.,
tlf.: 22 85 78 90

 

Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning torsdag 8. juni 2006 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: ”Scholarship and Poetics: An Analysis of Lucian's Reception of Homeric Epic in his True Stories (Lucianus 13-14)” (oppgitt emne)

Disputas fredag 9. juni 2006 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Ian Rutherford, Florida State University/University of Reading (førsteopponent)
Professor Françoise Létoublon, Université Stendhal, Grenoble (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor emeritus Minna Skafte Jensen, København.
Professor Eyólfur Kjalar Emilsson, Universitetet i Oslo, har administrert komiteens arbeid.

Disputasen ledes av professor Panos Dimas.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: Marita Bergtun

Publisert 24. mai 2006 10:42 - Sist endret 2. des. 2011 13:27