Doktordisputas ved HF-fakultetet

Doktorgradsprøve:
Lenin var ingen jakobiner

27. mai fremstiller cand.philol. Bjørn Nistad seg for ph.d.-graden med avhandlingen Petr Tkačev og V. I. Lenin – to representanter for en russisk jakobinsk-blanquistisk politisk tradisjon?


Bør V. I. Lenin i likhet med 1870-tallsrevolusjonæren Petr Tkacev betraktes som eksponent for en russisk jakobinsk-blanquistisk politisk tradisjon, det vil si for en politisk tradisjon som fremhevet den opplyste elitens forpliktelse til å befri det undertrykte og uopplyste folket? Nei, svarer Bjørn Nistad i sin doktorgradsavhandling. Det har knapt eksistert noen russisk jakobinsk-blanquistisk politisk tradisjon, Tkacev er en av de særdeles fåtallige russiske revolusjonærer som kan betegnes som jakobiner eller blanquist, og Lenins politiske oppfatninger kan ikke karakteriseres som jakobinske-blanquistiske.

I sin avhandling fremhever Nistad at en fortolkning av Lenin som politisk teoretiker må baseres på hans samlede politiske forfatterskap, og ikke på et begrenset antall tekster av Lenin om nødvendigheten av å danne et eliteparti av profesjonelle revolusjonærer, gjennomføre en voldelig makterobring og opprette et revolusjonært mindretallsdiktatur. Denne tilnærmingen bryter med både sovjetiske og vestlige fremstillinger av Lenins tenking som begge har vært basert på et forholdsvis snevert utvalg av Lenins tekster – paradoksalt nok ofte på det samme utvalget.

Avhandlingen er primært en sammenlikning av Tkacevs og Lenins politiske oppfatninger slik disse fremtrer i de to revolusjonære teoretikernes skrifter, men er også basert på vitnemål om Lenins interesse for Tkacev og andre før-marxistiske tenkere og revolusjonærer. Dessuten er sovjetiske og vestlige fremstillinger av leninismen og opphavet til leninismen trukket inn i analysen.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk v/ Ekspedisjonskontoret, Niels Treschows hus, 7. etg., Blindern, tlf: 22 85 69 12.

Doktorgradsprøver:
Prøveforelesning mandag 26. mai 2008 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern
kl. 16.15-17.00: “Problemer med å anvende Cambridge-historikeres (som Quentin Skinners)
metode på komparativt materiale.”

Disputas tirsdag 27. mai 2008 kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Lektor Mette Skak, Aarhus Universitet (førsteopponent)
Professor Jens Petter Nielsen, Universitetet i Tromsø (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Iver B. Neumann, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av Professor John Ole Askedal, Universitetet i Oslo.


Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon om doktorgradsprøvene, kontakt: Gunnar F. Klinge

Publisert 3. sep. 2008 08:46 - Sist endret 7. des. 2011 11:43