Gisela Attinger

Cand.philol. Gisela Attinger fremstiller seg for graden doctor artium, over avhandlingen:

"A comparative study of chant melodies from fragents of the lost Nidaros antiphoner"


Prøveforelesninger: fredag 12. mars 1999, Auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern

kl. 17.15 - 18.00: Some reflections on music notation (selvvalgt emne)

kl. 18.15- 19.00: St. Gall and the cultivation of plainchant: its importance in the Middle Ages and for modern chant scholarship

Offentlig disputas:  lørdag 13. mars 1999, kl. 10.15, Universitetets gamle festsal, Karl Johansgt. 47

Disputasleder: Professor Even Ruud
Førsteopponent: Professor Ruth Steiner, The Catholic University of America
Annenopponent: Professor Dr. David Hiley, Universität Regensburg
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er Fil.dr. docent Ann-Marie Nilsson, Uppsala universitet

Presseresyme:
`Cantate domino', `Syng for Herren', heter det i en latinsk salme som var kjent over hele Norge i middelalderen. Men hva var det som egentlig ble sunget på denne tiden? Hvilke melodier ble brukt i de norske kirkene på 1200-tallet? Avhandlingen tar opp dette spørsmålet og undersøker hva håndskriftene kan fortelle oss om den gamle kirkesangen fra erkebispedømmet Nidaros. Etter reformasjonen i 1537 var de katolske kirkebøkene blitt overflødige. De fleste ble ødelagt og er tapt for alltid. Kun enkelte sider av noen få bøker har overlevd som omslag til regnskapsbøker fra 1500- og 1600-tallet. Disse fragmentene er det eneste som vitner om middelalderens kirkemusikk i Norge. Avhandlingen er en studie av slike regnskapsomslag som idag ligger gjemt (om ikke glemt) i bl.a. Riksarkivets magasiner. Den tar for seg manuskripter fra det 13. århundret og sammenligner melodiene med håndskrifter fra andre europeiske land, både for å finne frem til fellestrekk mellom de forskjellige tradisjonene, og for å vise hvor det norske materialet skiller seg ut musikalsk fra det øvrige Europa. Fragmentene som står i sentrum for undersøkelsen er blandt de tidligste skriftlige kildene vi har av musikk i Norge, og avhandlingen bidrar således til å kaste lys over den tidligste delen av den norske musikkhistorien, samtidig som presentasjonen av melodiene gjør sangene tilgjengelig for musikkinteresserte lesere uten spesialkunnskaper slik at de igjen kan fremføres og gjøres levende idag.
Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 8. des. 2011 10:52