Asbjørn Dyrendal

True Religion versus Cannibal Others? Rhetorical Constructions of Satanism among American Evangelicals

Doktorand: Asbjørn Dyrendal
Sted: Auditorium 14 Domus Bibliotheca Sentrum
Tidspunkt: Lørdag 18. oktober kl 10.15
Melding:
Cand.philol. Asbjørn Dyrendal fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesninger fredag 17. oktober, Auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: Satanisme – hva er det? (selvalgt emne)
kl.18.15-19.00: Begrepet 'religion' som emisk kategori i kristen fundamentalisme (oppgitt emne)

Disputas lørdag 18. oktober kl 10.15 auditorium 14 Domus Bibliotheca Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Lektor Olav Hammer, Universitetet i Amsterdam (førsteopponent)
Lektor Mikael Rothstein, Universitetet i København (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Lisbeth Mikaelsson, Universitetet i Bergen.


Disputasen ledes av visebestyrer, førsteamanuensis Per Strømholm.

Pressemelding:
Forestillinger om at satanister ofrer mennesker og bedriver sexovergrep som del av sin religion har spredt frykt, ødelagt liv og ødslet ressurser i både USA og Vesteuropa. Slike forestillinger om satanisme er forestillinger, ikke fakta.

Asbjørn Dyrendals avhandling "True Religion versus Cannibal Others?" setter fokus på forestillinger om satanisme. Han har analysert debatten om satanisme slik den fant sted i amerikanske, evangelikale miljøer på 1990-tallet. Man presenterte satanisme som et alvorlig samfunnsonde ved hjelp av vide definisjoner fulgt av slående beretninger om grufulle hendelser. Populærkultur og sosiale fenomen som ble ansett for ukristelige, kunne hurtig bli stemplet som satanisme fordi evangelikale forfattere tolket verden rundt seg som en kamp mellom Guds fiender og allierte. Slike "sataniserte" fenomen ble så sagt å ha kraftige negative følger for såvel samfunn som individ.

Tolkningene hadde et visst gjennomslag, men i de samme kristelige miljø ble det også reist motstand. Evangelikale journalister og apologeter undersøkte beretninger fra påståtte ofre for satanisme og fant dem fulle av usannheter. De stilte spørsmålstegn ved definisjoner, og slo lag med samfunnsvitere i å forkaste påstander om sammenhenger mellom satanisme og kriminalitet.

Dyrendal viser hvordan debatten foregikk, fortolker og forklarer den ved hjelp av teorier fra retorikk og kognisjonsforskning.

Vitenskapelig sammendrag

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Institutt for kulturstudier, v/ Anne Stovner , P. A. Munchs hus, 4. et., tlf. 22 85 59 34

For mer informasjon, kontakt: marta.gjernes at hf.uio.no
Signatur: Marta Gjernes

 

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 12. apr. 2011 13:36