Forskning ved HF

19. august framstiller cand.philol. Hege Gundersen seg for dr.art.-graden med avhandlingen Historisk og fiktivt – en studie av tv-seriene Heimat, Matador og Vestavind

Historiske tv-serier former vår forståelse av fortiden

– Fjernsynet har i stor grad overtatt rollen som kulturens viktigste historieformidler, sier medieviter Hege Gundersen, som 19. august disputerer ved Universitetet i Oslo med en avhandling om historiske tv-serier.

Den historiske fjernsynsdramatikken har hittil vært en uutforsket arena. Mens forskningen på historisk fiksjon (for eksempel i historiske romaner) har fokusert på realisme og grad av historisk ”korrekthet”, legger Gundersen større vekt på hvordan melodramatiske og fiktive grep spiller en sentral rolle i tv-serienes framstilling av historien.

Gundersen har studert NRKs Vestavind, den danske Matador og den tyske serien Heimat. De ulike måtene seriene forteller historien på, representerer svært ulike historiesyn i forhold til 1900-tallets epoker, hendelser og strømninger.

– Vestavind ga et bilde av fortiden der det norske, det kvinnelige og det landlige veves sammen i en fortelling preget av romantisk livsanskuelse og melodramatisk retorikk, hevder Gundersen. – Mens Matadors posisjon som ”dansk kollektiv erindring” skyldes at det er en tett og rik fiksjon, altså at forestillingskraften i det universet som bygges opp er så sterk, fremstår Vestavind som mer endimensjonal og med et tydelig pedagogisk grep: Dette er norgeshistorien ”oversatt” til tv-dramatikk.

Avhandlingen fokuserer også på Heimats iscenesettelse av andre verdenskrig, der den nasjonale konteksten og den brede debatten om fremstillingen av Holocaust skaper spesielle fortolkningsrammer til Heimats skildringer av landlig idyll, av kjønnsroller og hverdagslivets kontinuitet.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Kristin Sandberg, Institutt for medier og kommunikasjon, Gaustadalléen 21, 4. et., telefon 22 85 04 02


Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning torsdag 18. august 2005, Auditorium 3 Helga Engs hus, Blindern
kl. 16.15-17.00: Kvalitetsvurdering av fjernsynsfiksjon

Disputas fredag 19. august 2005 kl. 13.15 i Auditorium 3 Helga Engs hus, Blindern.

De ordinære opponenter er:
Lektor Anne Jerslev, Københavns Universitet (førsteopponent)
Lektor Staffan Ericsson, Södertörns Högskola (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan, professor Trine Syvertsen.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun
Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 18. juni 2010 13:37