Sissel Helliesen

Mag.art. Sidsel Helliesen fremstiller seg for graden doctor philosophiae:

Norsk grafikk gjennom 100 år

Sted: Universitetets gamle festsal, Karl Johansgate 47
Tidspunkt: Lørdag 28. april 2001, kl. 10.15
Melding:


Prøveforelesninger: fredag 27. april 2001, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: J.C. Dahls tegninger fra Norges-reisen i 1826. Opptegnelser underveis. (selvvalgt emne)
kl. 18.15-19.00: Eget og lånt i Olaus Magnus' billedverden. (oppgitt emne)

Disputas: lørdag 28 april, Gamle Festsal, Karl Johansgate 47.

De ordinære opponenter er:

Docent Pär Bjurström, Sverige
Professor Øystein Hjort, Københavns universitet
Professor II Anne Wichstrøm, Universitetet i Oslo

Disputasen ledes av professor Trygve Nergaard.

Pressemelding:
Å forene forskning og formidling er et siktemål for museene. Det har også vært førstekonservator Sidsel Helliesens hensikt med boken Norsk grafikk gjennom 100 år, som Aschehoug og Bokklubben Kunst og Interiør ga ut i fjor sommer. Nå skal hun forsvare den for dr. philos-graden ved Universitetet i Oslo.
Helliesen har gjennom en årrekke vært leder for Nasjonalgalleriets Kobberstikk- og håndtegningsamling. Hun har således førstehånds kjennskap til det materialet og det miljøet boken omhandler.
Boken gir en fyldig fremstilling av norsk grafikks historie. Den er et pionerarbeid idet den løfter frem et område som forskningsmessig hittil har fått liten oppmerksomhet. Men den slår også et slag for grafikken som en særskilt og spennende del av norsk kunsthistorie. Helliesen legger vekt på samspillet mellom grafisk teknikk og billeduttrykk. Slik gir boken en innføring i grafikk som billedmedium. Samtidig er det lagt vekt på å gi en samlet presentasjon av de enkelte kunstneres verk og posisjon. Dessuten er sentrale institusjoner omtalt. Slik belyses også grafikk som fenomen og disiplinens situasjon i kunstlivet generelt.
Norsk grafikk gjennom 100 år forener den vitenskapelige avhandlings krav til grundighet og dokumentasjon med lærebokens krav til fyldig og presis informasjon og formidlingsprosjektets krav til oversiktlig og variert fremstillingsform. En liste med forklaring av fagordene er til nyttig hjelp for lesere som ikke er fortrolige med grafisk teknikk. For spesielt interesserte lesere gir notene supplerende diskusjon og informasjon.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til Hanne Skramstad, Institutt for arkeologi,
kunsthistorie og konservering, Blindernveien 11, tlf: 228/41900, e-post: hanne.skramstad@iakk.uio.no


For mer informasjon, kontakt: r.g.andresen@hf.uio.no
Signatur:  Rasmus Andresen

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 10. apr. 2011 13:10